Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Zrównoważony rozwój – najlepszy prezent dla naszej planety

Dziś coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom zrównoważonego rozwoju, które stają się kluczowymi filarami współczesnej polityki, gospodarki i społeczeństwa. W Światowy Dzień Ziemi przypominamy, dlaczego troska o równowagę pomiędzy wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska i sprawiedliwością społeczną jest tak istotna.
Kategoria: Wiadomości
22.04.2024
Midjourney

Efektywność biznesowa to nie tylko krótkoterminowe zyski finansowe. Równie istotny jest sposób, w jaki organizacje są postrzegane przez klientów, pracowników, inwestorów oraz inne zainteresowane strony. Wszyscy oni coraz oczekują większej transparentności i zaangażowania w kwestie społeczne oraz środowiskowe. Specjaliści zajmujący się rachunkowością zarządczą muszą być w stanie nie tylko raportować kwestie związane z ESG, ale także aktywnie współtworzyć długoterminową wartość organizacji. 

W kontekście globalnych wyzwań takich jak zmiany klimatyczne, degradacja środowiska, nierówności społeczne i ekonomiczne, a także zwiększające się zubożenie zasobów naturalnych, koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się niezbędna. Ale co tak naprawdę oznacza zrównoważony rozwój i dlaczego jest to najlepszy prezent, jaki możemy dać naszej planecie? 

Co to jest zrównoważony rozwój?  

Po pierwsze, zrównoważony rozwój opiera się na idei równowagi pomiędzy trzema głównymi sferami: ekonomiczną, społeczną i środowiskową. Oznacza to, że rozwój gospodarczy powinien być osiągany przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne i jednocześnie przyczyniać się do poprawy warunków życia społeczności. Konieczne jest także dbanie o ekosystemy i ochronę bioróżnorodności. 

Środowisko naturalne jest sercem koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

W perspektywie ekonomicznej zrównoważony rozwój jest związany nie tylko z promowaniem innowacyjnych, efektywnych pod względem zużycia zasobów technologii, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i minimalizują ilość odpadów, ale także z implementacją takich rozwiązań. Na szczęście firmy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z inwestowania w zrównoważone praktyki. Do tych benefitów można zaliczyć choćby zmniejszenie kosztów operacyjnych, zwiększenie efektywności i poprawę wizerunku marki. 

W sferze społecznej zrównoważony rozwój to aktywności, które dążą do zapewnienia uczciwych warunków pracy, godziwych płac, równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i innych podstawowych potrzeb ludzi.  

Zrównoważony rozwój a ekonomia 

Czynniki wpływające na zrównoważony rozwój skłaniają organizacje do ponownej oceny swoich celów. Do tego niezbędne jest określenie tego, jak duży wpływ na przyszłość planety wywierają poszczególne działania firmy. Kolejny krok to zdefiniowanie rozwiązań, które będą odpowiadać za bardziej zrównoważony rozwój.  

Oprócz tego, przedsiębiorstwa muszą rozważyć koszty prowadzenia zrównoważonej działalności. Na podstawowym poziomie oczekuje się od nich, że oferowane produkty i usługi będą mniej szkodliwe dla ludzi i planety. Te wymagania mają bezpośredni wpływ na modele biznesowe firm, ich strategie i przyszłą rentowność. 

Współpraca sektora publicznego i prywatnego 

Wprowadzanie zrównoważonych praktyk na szeroką skalę wymaga współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim. Polityki publiczne powinny wspierać inwestycje w zrównoważone technologie, promować uczciwe praktyki biznesowe i tworzyć ramy prawne sprzyjające ochronie środowiska.  

Zdecydowanie największą rolę w zrównoważonym rozwoju odgrywają przedsiębiorstwa i władze. Nie bez znaczenia są także wybory konsumentów. Warto, by przyświecała im chęć nabywania produktów i korzystania z usług, które pochodzące z odpowiedzialnych źródeł, wspierając tym samym firmy, które działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Edukacja, świadomość społeczna i zielone kompetencje  

Edukacja i świadomość społeczna są kluczowe dla promowania zrównoważonego stylu życia i budowania społeczeństwa, które dba o swoją planetę. Każdy powinien być uczony o znaczeniu ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i budowaniu społeczeństwa opartego na zasadach sprawiedliwości społecznej i ekologicznej. 

W kontekście skali zielonej transformacji należy docenić wpływ wykwalifikowanych pracowników posiadających zielone kompetencje. Będą oni mieć istotne znaczenie w budowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zmiany te obligują kadry do tego, by zdobywać nowe umiejętności, które obejmują zarówno aspekty techniczne związane ze zrównoważonym rozwojem, jak i wszelkie potrzebne do tego kompetencje miękkie.

Ponadto istotne jest skupienie się na promowaniu „zielonej kultury" poprzez wprowadzanie drobnych, ale jakże istotnych ulepszeń w sposobie, w który ludzie współdziałają ze sobą i z technologią. 

Jak dbać o naszą planetę?  

Wniosek jest jasny: zrównoważony rozwój jest najlepszym prezentem, jaki możemy dać naszej planecie. Promowanie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, sprawiedliwością społeczną i ochroną środowiska to sprawa najwyższej wagi. Działając wspólnie, możemy stworzyć lepszą przyszłość dla naszej planety i wszystkich jej mieszkańców. Najważniejsze jednak, by pamiętać o tym każdego dnia, a nie tylko w Światowy Dzień Ziemi.   

Źródło: Organisational Sustanibility and ESG 

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Zobacz również