Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2016/2017
Podziel się:
Asset & Fund Services

Wybierz karierę w tej branży, jeżeli…

  • Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznie rozwijającej się branży
  • Interesują Cię zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego
  • Chcesz rozwijać kompetencje językowe

W okresie dwóch ostatnich dekad mieliśmy do czynienia z globalizacją rynków finansowych. Proces ten sprawił, że świat finansów można traktować obecnie jako spójną całość. Mimo że globalizacja niesie ze sobą również negatywne skutki, wśród niepodważalnych korzyści warto wymienić zwiększenie możliwości finansowych inwestorów oraz podmiotów poszukujących środków na finansowanie swojej działalności.

Rozwój rynku kapitałowego przekłada się na rozbudowę procesu inwestycyjnego, który przestał ograniczać się wyłącznie do nabywania akcji i obligacji w emisji na rynku pierwotnym lub w obrocie wtórnym, giełdowym. Zarządzający portfelem decydują się coraz częściej na lokowanie środków swoich klientów w bardziej złożonych instrumentach finansowych, które funkcjonują również w obrocie poza rynkiem giełdowym, lub w instrumentach pochodnych.

Coraz bardziej skomplikowana struktura rynków finansowych wymaga wsparcia po stronie profesjonalnych podmiotów oferujących tzw. usługi powiernicze (ang. securities services), które w dużym uproszczeniu dotyczą opieki nad majątkiem innej osoby lub podmiotu. Jedną ze znaczących form powiernictwa są także fundusze inwestycyjne, w ramach których zarządzający pomnaża kapitał powierzony mu przez inwestorów. Takiego specjalistę nazywamy Fund Managerem, który odpowiada za wdrożenie strategii inwestycyjnej i opiekę nad tzw. portfelem, stanowiącym aktywa funduszu.

Proces zarządzania aktywami funduszu obejmuje szereg kluczowych obszarów, począwszy od definiowania produktu inwestycyjnego, poprzez ocenę efektywności i stopnia ryzyka, po sprawozdawczość oraz kontrolę realizowanych działań. Stąd zapotrzebowanie na obsługę procesów związanych z administrowaniem funduszami inwestycyjnymi, którą oferują instytucje finansowe posiadające dogłębną wiedzę z zakresu rynków kapitałowych. Ten rodzaj wsparcia określamy właśnie terminem asset & fund services.

Branżą asset & fund services powinni zainteresować się przyszli i obecni specjaliści związani z finansami. Rynki kapitałowe wciąż się rozwijają, wzrasta świadomość inwestorów, a środowisko niskich stóp procentowych zachęca do inwestowania w instrumenty finansowe.

– O tym, w jak jasnych barwach rysuje się nasza branża, świadczy oferta BNP Paribas – 6 lat temu mieliśmy ok. 10 tys. funduszy w jednej z naszych baz danych. Obecnie natomiast, odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów, w naszym portfelu znajduje się ok. 100 tys. tego rodzaju instrumentów – wyjaśnia Daniel Głuchowski-Jagiełło, Head of TA Operations Poland w BNP Paribas Securities Services.

Ścieżka kariery

Administracja funduszami to złożony proces, w ramach którego można wskazać kilka istotnych funkcji:

  • Depozytariusza – przechowuje aktywa funduszu, prowadząc jednocześnie ich rejestr, oraz nadzoruje prawidłowość zarządzania funduszem w zakresie zgodności z przepisami prawa i statutem funduszu.
  • Obsługi procesów middle & back office – coraz częściej administracją funduszami, w tym księgowością funduszy, rozrachunkiem, księgowaniem dywidend, kontaktami z depozytariuszem i techniczną kalkulacją wartości aktywów funduszy zajmują się wyspecjalizowane podmioty, które przejmują powyższe procesy od firm z obszaru fund management.
  • Agenta transferowego – kompleksowa obsługa, zarządzanie i analiza transakcji kupna–sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz nadzorowanie rejestru ich członków.
  • Dystrybucji jednostek funduszu – to system sprzedaży tytułów uczestnictwa, którego administrację Fund Manager zleca podmiotom zewnętrznym, np. bankom.

W ramach procesu administracyjnego zleceniami zajmują się specjaliści z określonych zespołów.

– Pierwszym z nich jest z pewnością zespół, który odpowiada za kreację funduszu w naszych bazach danych na podstawie prospektów emisyjnych. Następnie wyróżniamy jednostkę dealing, w której przyjmowane są zlecenia – nabycie lub umorzenie jednostek funduszu od inwestorów. Za etap rozliczenia funduszu odpowiada natomiast zespół settlement. Co ważne, do naszej pracy należy również obowiązek odzwierciedlenia wszelkich działań odbywających się w ramach funduszu, jak np. wypłaty dywidend, za które odpowiada grupa specjalistów corporate action. Jednocześnie przenoszone środki pomiędzy funduszami księgowane są w ramach tzw. transfer team. Przebieg procesu finalizuje zespół rekoncyliacji, który upewnia się, że środki na koncie klienta odzwierciedlają wszystkie zamówienia rynkowe – wyjaśnia Daniel Głuchowski-Jagiełło.

W bankach oferujących usługi asset & fund services pracują również specjaliści KYC, weryfikujący transakcje i inwestorów pod kątem potencjalnego procederu prania brudnych pieniędzy oraz zespoły odpowiedzialne za kontakty z inwestorami.

Poszukiwane umiejętności

Kandydaci posiadający wiedzę finansową są z pewnością mile widziani, jednakże nie jest to warunek konieczny. Podstawą jest natomiast biegła znajomość języka angielskiego oraz czasami również znajomość drugiego języka obcego. Na plan pierwszy wysuwa się również tzw. profil operacyjny.

– Nasza branża wymaga od specjalistów umiejętności pracy pod presją czasu i odporności na stres. Ogromne znaczenie ma dla nas również umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji zarówno w ujęciu globalnym, czyli z innymi biurami BNP Paribas oraz inwestorami, jak i lokalnym, w ramach warszawskich zespołów. W profilu kompetencyjnym bardzo ważna jest również szybkość i dokładność oraz wielozadaniowość. Pracując z klientem, który oczekuje od nas usług na jak najwyższym poziomie, musimy być elastyczni i proaktywni, ponieważ oczekiwania inwestorów często się zmieniają – podsumowuje Daniel Głuchowski-Jagiełło.

Daniel Głuchowski-Jagiełło

Head of TA Operations Poland, Securities Services (BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce)

W BNP Paribas Securities Services od: 2010 r.
Ukończyłem: Zarządzanie na Politechnice Lubelskiej
Z sektorem finansowym jestem związany od: 2007 r. 
Specjalizuję się w: obszarze finansowym, w którym manager jest ekspertem 
Karierę zaczynałem jako: specjalista
Moja branża uczy: pracy pod presją stresu i czasu, adaptacji zmian, wielozadaniowości, kreatywności i cierpliwości.
Gdybym nie był finansistą, to: pracowałbym w sektorze logistycznym lub motoryzacyjnym.

Jakie obszary możemy wyróżnić w dziale pełniącym rolę agenta transferowego?

Daniel Głuchowski-Jagiełło: Pierwszym z nich jest z pewnością zespół, który odpowiada za kreację funduszu w naszych bazach danych na podstawie prospektów emisyjnych. Następnie wyróżniamy jednostkę dealing, w której przyjmowane są zlecenia – nabycia bądź umorzenia jednostek funduszy od inwestorów. Za etap rozliczenia tych zleceń odpowiada natomiast zespół settlement. Co ważne, do naszej pracy należy również obowiązek odzwierciedlenia wszelkich działań odbywających się w ramach funduszu, jak np. wypłaty dywidend, za które odpowiada grupa specjalistów corporate action. Jednocześnie księgujemy przenoszone środki pomiędzy funduszami w ramach tzw. transfer team. Przebieg procesu finalizuje zespół rekoncyliacji, który upewnia się, że środki na koncie klienta odzwierciedlają wszystkie zamówienia rynkowe.

Bardzo ważnym ogniwem w ramach naszej branży są również zespoły pośrednio związane z operacjami, czyli relationship management team – odpowiedzialny za kontakt z inwestorami, oraz zespół KYC (skrót od ang. know your customer), który weryfikuje transakcje i inwestorów pod kątem potencjalnego procederu prania brudnych pieniędzy (ang. money laundering).

Jak wygląda sam proces administrowania zleceniem w praktyce? Czy zawsze przechodzi on przez wszystkie etapy?

Czysto teoretycznie moglibyśmy tak założyć, jednakże na przebieg procesu ma wpływ kilka czynników. Jeżeli inwestor decyduje się na wybrany fundusz, nasi specjaliści upewniają się, czy posiadają tego rodzaju fundusz w bazie danych. W przypadku, kiedy posiadamy ten produkt, w proces nie angażuje się zespół odpowiedzialny za kreację. W trakcie przyjmowania zlecenia następuje weryfikacja, wprowadzenie do systemu, a następnie przygotowanie symulacji dla Asset Managera. Nastepnie musimy takie zlecenie rozliczyć i upewnić się ze faktyczny stan kont się zgadza. Oczywiście w naszej pracy pojawia się o wiele więcej szczegółowych zdarzeń, takich jak m.in. negocjacje z inwestorami i osobami zarządzającymi funduszami, transfery środków z funduszu A do funduszu B, corporate actions, obejmujące, przykładowo, naliczanie dywidend dla klienta. Nasza branża oferuje zatem szerokie spektrum ciekawych wyzwań zawodowych.

Czy zespół KYC weryfikuje tylko nowych klientów?

Do zadań zespołu KYC należy zarówno weryfikacja nowych, jak i już współpracujących z nami klientów w zakresie operacji, które przeprowadza klient. Dzięki monitoringowi minimalizujemy ryzyko tzw. fraudu, finansowania terroryzmu lub innych aktywności związanych z praniem brudnych pieniędzy.

Wróćmy do zespołu dealingu, który zajmuje się wysyłaniem zamówień na rynek. Czy w pracy specjalistów pracujących w tym zespole można mówić o ograniczeniach czasowych?

Kiedy otrzymujemy zlecenie, musimy je przeprocesować do określonej godziny. Każdy fundusz ma swój cykl. Przykładowo, do godz. 12 w południe klient powinien nam dostarczyć zlecenie drogą elektroniczną bądź bardziej manualną, czyli przy użyciu faksu. Po otrzymaniu zlecenia naszym zadaniem jest zweryfikowanie tego zlecenia, następnie przeprocesowanie go i przygotowanie symulacji dla Fund Managera. Mamy na te zadanie ściśle określony czas w zależności od grupy funduszy np. do 13. Presja czasowa zatem to zdecydowanie element naszej codziennej pracy.

Czy zdarzają się opóźnienia?

Z opóźnieniami mamy do czynienia po dwóch stronach – zarówno po stronie klienta, jak i naszej. Zdarza się, że zlecenie nie dotrze do nas na czas, ponieważ zawiodło urządzenie, np. faks, lub mamy techniczny problem z naszymi systemami operacyjnymi. Zasada jest jedna – inwestor ma mieć przeprocesowane zlecenie zgodnie z jego oczekiwaniami, chyba że przysłał zlecenie po czasie. Wtedy musi być świadomy, że będzie ono rozliczone z kolejnym terminie.

Kto decyduje o cyklu "życia funduszu"?

Prospekt emisyjny czyli m.in. zarząd określa zasady oraz sytuację finansową, rodzaje aktywów, w jakie fundusz inwestuje, czy informacje o planach strategicznych oraz frekwencję wyceny funduszu. W przypadku frekwencji w prospekcie przeczytamy, do jakiej godziny powinno zostać dostarczone zlecenie oraz w jakim czasie powinno odbyć się nabycie (kupno) bądź umorzenie (sprzedaż) jednostek funduszu.

Obsługują Państwo rynki na całym świecie. Czy biuro BNP Paribas Securities Services w Warszawie jest otwarte przez cały czas?

Działamy w różnych strefach czasowych, ale warszawskie biuro nie jest jedynym w ramach struktur BNP Paribas. W innych strefach czasowych nasza organizacja posiada swoje oddziały. Przykładowo, biura zlokalizowane w Azji procesują zlecenia, które są rozliczane na rynkach azjatyckich. My rozliczamy natomiast zlecenia europejskie.

Jakie kompetencje liczą się w Państwa branży?

Nasza branża wymaga od specjalistów umiejętności pracy pod presją czasu i odporności na stres. Ogromne znaczenie ma również umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, nawiązywania kontaktów i utrzymywania relacji zarówno w ujęciu globalnym, czyli z innymi biurami BNP Paribas oraz inwestorami, jak i lokalnym, w ramach warszawskich zespołów. W profilu kompetencyjnym bardzo ważna jest również szybkość i dokładność oraz wielozadaniowość. Pracując z klientem, który oczekuje od nas usług na jak najwyższym poziomie, musimy być elastyczni i proaktywni, ponieważ często zmieniają się oczekiwania inwestorów.

Czy wiedza finansowa to warunek konieczny, by rozpocząć karierę w Państwa branży?

W obszarze asset & fund services kandydaci posiadający wiedzę finansową są z pewnością mile widziani, jednakże najważniejsze z punktu widzenia naszej organizacji są cechy osobowościowe, otwartość na nowe wyzwania i chęć do nauki. BNP Paribas Securities Services dostarcza wszelkich narzędzi, jak m.in. szkolenia i kursy, by postawić pierwsze kroki w naszej branży. Poszukujemy przede wszystkim osób z tzw. profilem operacyjnym, a nie tylko studentów i absolwentów posiadających wykształcenie ekonomiczne. Dlatego w naszych zespołach można znaleźć również filologów bądź prawników lub humanistów. Co ważne, mimo że na co dzień posługujemy się językiem angielskim, posiadamy również wiele procesów, które wymagają znajomości innych języków obcych. Dla filologów to świetna okazja, by rozpocząć karierę w międzynarodowej organizacji i rozwijać swoje lingwistyczne kompetencje.

Dodatkowo, szukamy nie tylko pracowników operacyjnych. Nasza organizacja, jak cały sektor nowoczesnych usług biznesowych, stawia na optymalizację i automatyzację procesów, posiadamy również stanowiska techniczne, wymagające od kandydatów znajomości języków programowania i baz danych. Co ważne, pracujemy w środowisku process improvement. Rozmawialiśmy już o kompetencjach, ale chciałbym również wspomnieć o ważnej cesze naszych pracowników, czyli kreatywności. Nieszablonowe podejście do wykonywanych obowiązków, poszukiwanie usprawnień, dzielenie się wskazówkami są bardzo cenione wśród naszej kadry.

Wspomina Pan o automatyzacji. To jedna z najważniejszych kwestii omawianych w ramach tego sektora. Czy nie obawiają się Państwo, że w Państwa branży automatyzacja, a następnie robotyzacja będą powoli wypierać czynnik ludzki?

Bynajmniej; przed pracownikami branży asset & fund services rysują się bardzo dobre perspektywy. Rynek kapitałowy wciąż się rozwija, liczba inwestowanych aktywów rośnie, a inwestorzy wydają się coraz bardziej świadomi. Dodatkowo, wysokość stóp procentowych skłania raczej, by nie trzymać pieniędzy w formie lokat, a inwestować środki w instrumenty finansowe, do których należą również fundusze. O tym, w jak jasnych barwach rysuje się nasza branża, świadczy oferta BNP Paribas – 6 lat temu mieliśmy ok. 10 tys. funduszy w jednej z naszych baz danych. Obecnie natomiast, odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów, w naszym portfelu dysponujemy ok. 100 tys. tego rodzaju instrumentami. Nie widziałbym zatem automatyzacji w formie zagrożenia, a raczej pomocy, usprawnienia naszej pracy. Dzięki robotom i programom będziemy mogli zająć się jeszcze bardziej kreatywnymi zadaniami.

Poprzez jakiego rodzaju szkolenia wprowadzają Państwo adeptów w arkana swojej branży?

Naszym pracownikom oferujemy specjalny program Warsaw Training Centre, zestaw szkoleń teoretycznych poświęconych rynkom kapitałowym i pokazujących spektrum aktywności w ramach profilu biznesowego naszej organizacji. Nastepnie naszym nowym pracownikom udostępniamy szkolenia procesowe, które przeprowadza dedykowany trener. W tym celu przygotowano specjalną mapę procesów, które poznaje przy asyście eksperta młody pracownik w praktyce – na początku poprzez wykonywanie najprostszych zadań.

Czy, pracując w Państwa organizacji, istnieje możliwość zmiany zespołu?

W BNP Paribas Securities Services pozwalamy pracownikom przemieszczać się pomiędzy zespołami – wystarczy, aby specjalista przez 18 miesięcy wywiązywał się ze swoich obowiązków w sposób satysfakcjonujący w oczach przełożonego i sam wyraził chęć rozwoju zawodowego w innym niż dotychczasowy obszarze. Osoba, która chciałaby dokonać takiego awansu poziomego, bierze udział w wewnętrznej rekrutacji z managerem innego zespołu i pracownikiem działu HR. Końcową decyzję podejmują osoby zarządzające zespołami, zarówno obecny, jak i przyszły przełożony. Transfer pracownika zależy od wielu czynników, tzn. zaangażowania jego osoby w aktualny projekt, ewentualnego zastępstwa i nowego wymiaru czasu pracy w innym zespole.

W naszej organizacji posiadamy również uporządkowaną ścieżkę kariery, dopasowaną do profilu pracownika. Rekrutując absolwentów uczelni wyższych, oferujemy im stanowiska juniorskie i zakładamy, że w przeciągu roku nowo zatrudniony pracownik wykształci określone kompetencje, by stać się specjalistą. Następnie staramy się wspólnie przy zaangażowaniu działu HR nakreślić ścieżkę awansu z wliczeniem czasu, jaki należy przeznaczyć na jej realizację, i szkoleń, które należy ukończyć.

Czy zdarza się, że pracownik operacyjny kontynuuje karierę zmierzającą w kierunku asset managementu?

Lokalnie nasze centrum biznesowe nie oferuje takiej możliwości, ponieważ nie posiadamy w Warszawie Asset Managera. Nasi pracownicy nadal się uczą, poznają rynki finansowe i starają się dogłębnie zrozumieć, jak funkcjonują. Dzięki tej wiedzy i doświadczeniu w przyszłości z pewnością będą mogli się rozwijać w tej pokrewnej dziedzinie.

Monika Karolak

Zastępca Kierownika Zespołu Milan TA Transfers, Securities Services (BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce)

Ukończyłam: Università Politecnica delle Marche
Kierunek studiów: Ekonomia, Rynki i Zarządzanie
Planuję uzyskać: CISI Certificate
W obecnej pracy zaskoczyło mnie: Atmosfera współpracy i otwarci, przyjaźni ludzie.
Warto do nas aplikować, ponieważ: Firma nastawiona jest na rozwój i ciekawe wyzwania zawodowe.

Jak oceniłabyś poziom trudności i atmosferę panującą podczas procesu rekrutacyjnego do BNP Securities Services?

Zacznę może od atmosfery. Rzadko się o niej wspomina, a przecież odgrywa ona znaczącą rolę w procesie rekrutacji. Do BNP Paribas Securities Services aplikowałam cztery lata temu i do dzisiaj pamiętam, jak przyjaźnie zostałam przyjęta przez osoby, które mnie rekrutowały. Pod względem merytorycznym rekrutacja na stanowisko młodszego specjalisty lub specjalisty przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności czeka kandydata rozmowa z bezpośrednim przełożonym na temat motywacji, doświadczenia, wykształcenia, zainteresowań, zakresu obowiązków oraz oczekiwań wobec przyszłego pracodawcy. Podczas drugiego etapu w spotkaniu uczestniczy pracownik działu HR (czasem towarzyszy mu manager departamentu, do którego prowadzona jest rekrutacja), który weryfikuje kompetencje miękkie, profil zawodowy, umiejętność pracy w grupie, a także sprawdza wiedzę dotyczącą rynków finansowych przy pomocy testów.

Czy test należy rozwiązać podczas rozmowy z ekspertami? Czy raczej odbywa się on w innym terminie i przy udziale innych kandydatów? 

Aplikując do BNP Paribas Securities Services, musimy przygotować się na udział w dwóch testach. Pierwszy z nich jest rozwiązywany online i weryfikuje spostrzegawczość oraz szybkość kandydata. Test wiedzy poświęcony zagadnieniom rynku finansowego natomiast odbywa się po drugiej rozmowie i jest wypełniany indywidualnie.

Jakich pracowników ceni najbardziej Twoja organizacja?

Trudno odpowiedzieć na Twoje pytanie jednoznacznie, ponieważ w naszej organizacji pracują osoby o bardzo zróżnicowanym profilu. Dlatego skupię się na własnym zespole, który zajmuje się świadczeniem usług agenta transferowego (w tym konkretnym przypadku transferów jednostek uczestnictwa funduszu z banku A do banku B) dla funduszy inwestycyjnych, operujących na rynku włoskim. Poza znajomością języka poszukujemy osób posiadających otwarty umysł, ambitnych, komunikatywnych, lubiących wyzwania i wykazujących chęć do nauki. Specyfika branży wymaga od nas również skrupulatności, elastyczności i umiejętności szybkiego przystosowania się do zmian. Pracujemy w środowisku, które cechuje duża dynamika, a czynności przez nas wykonywane są powiązane z ryzykiem operacyjnym, dlatego te trzy cechy osobowości uznałabym za bardzo ważne.

Jaką ścieżkę awansu może zaoferować Twój pracodawca młodym pracownikom?

BNP Paribas Securities Services jako pracodawca przykłada dużą wagę do rozwoju każdego pracownika. Dlatego możemy liczyć na pełne wsparcie. Przełożeni zawsze starają się wysłuchać swoich podwładnych i doradzać im w poszukiwaniu najlepszej drogi rozwoju zawodowego. W BNP Paribas Securities Services dostępny jest szeroki wachlarz możliwości. Poza najpopularniejszą ścieżką zmierzającą w kierunku managerskim pracownicy mogą realizować się również w obszarze specjalistycznym lub projektowym. Wybór konkretnej drogi kariery wiąże się z doborem odpowiednich szkoleń i zadań mających na celu rozwój niezbędnych kompetencji.

Czy Twoja organizacja będzie rozbudowywać zespoły specjalistów w najbliższych latach?

BNP Paribas Securities Services rozwija się bardzo dynamicznie, co przekłada się na prowadzone projekty rekrutacyjne teraz i w przyszłości. Kiedy zaczynałam pracę w naszym centrum, firma liczyła ok. 70 osób. Obecnie na sukces naszej organizacji pracuje ponad 500 specjalistów.

Które aspekty swojej pracy uważasz za najciekawsze i jednocześnie najbardziej rozwijające?

Zdecydowanie dynamikę, która definiuje moją pracę. W mojej branży realia zmieniają się tak często i szybko, że przez te cztery lata stażu czuję, jakbym pracowała tak naprawdę w kilku organizacjach. Dzięki zmienności i nieprzewidywalności w zakres moich obowiązków nie wkrada się żadna rutyna oraz nuda wynikająca z powtarzalności zdań. 

Jakie czynniki mają wpływ na tę dynamikę?

W przypadku mojej roli w organizacji będzie to z pewnością specyfika rynku włoskiego, który bardzo dynamicznie się rozwija. Wystarczy spojrzeć na nasz zespół, który na początku składał się tylko z 4 specjalistów, a obecnie liczy już 25 osób.

Dlaczego Twoja praca ma wymiar globalny?

Nasza organizacja wspiera działania swoich klientów na całym świecie. Co ważne, rozmawiając na co dzień z kolegami z całego świata (Europy, Indii, Ameryki), rozwijamy kompetencje językowe i komunikacyjne oraz wrażliwość międzykulturową. Ogromną satysfakcję przynosi nam budowanie relacji z klientem lub partnerami biznesowymi, co nie jest łatwym zadaniem, ponieważ komunikacja odbywa się na odległość.

 

Porada rekrutera:

Kiedy szukasz pracy, postaw na szczerość! Jeśli dasz rekruterowi szansę ocenić Twoje kompetencje, możesz mieć pewność, że dostaniesz pracę, która nie tylko jest dla Ciebie atrakcyjna, ale również odpowiada Twoim umiejętnościom.

Aleksandra Grajczyk, Recruitment Team Coordinator, BNP Paribas Securities Services