Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E odpowiada na potrzeby potwierdzania kompetencji pracowników i kandydatów na pracowników w szybko zmieniającym się sektorze bankowym. To kwalifikacja ceniona w europejskim sektorze usług finansowych.

Transformacja sektora wymaga od pracowników stale aktualizowanego fundamentu wiedzy ogólnobankowej, umiejętności praktycznych oraz rozwoju nowych kompetencji cyfrowych. Posiadacz kwalifikacji Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E z jednej strony przedstawia poszczególnym grupom klientów produkty i usługi zgodne z akceptowalnym poziomem ryzyka oraz wymogami prawno-regulacyjnymi, z drugiej – uatrakcyjnia swoją pozycję zawodową na rynku finansowym, nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach Unii Europejskiej.

EFCB 3E odpowiada na potrzeby potwierdzania kompetencji pracowników i kandydatów na pracowników w szybko zmieniającym się sektorze bankowym. To kwalifikacja ceniona w europejskim sektorze usług finansowych wzorowana na tzw. standardzie jakościowym Triple E Standard, która powstała z inicjatywy European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), organizacji zrzeszającej główne bankowe instytuty szkoleniowe w Europie.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja ECB EFCB 3E jest odpowiedzią na potrzeby kandydatów do pracy w sektorze finansowym – studentów i absolwentów uczelni, którzy chcą potwierdzić praktyczny zasób sektorowych efektów uczenia się na starcie kariery na rynku bankowym. Kierowana jest także do szerokiej grupy osób zatrudnionych w bankach, m.in. na stanowiskach związanych z oferowaniem klientom produktów i usług bankowych, jak również na stanowiskach wspierających (back office, tworzenie produktów, procedur, etc.), które chciałyby formalnie potwierdzić swoje umiejętności. EFCB 3E może być również przydatne dla pracowników innych instytucji finansowych, współpracujących z bankami, np. pośrednicy finansowi, spółki zależne, franczyzobiorcy czy fintechy. Kwalifikacja ta jest rekomendowana osobom, które, pracując, dotychczas nie miały możliwości potwierdzenia swoich zawodowych umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych.

– Osoba posiadająca Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, który jest fundamentem dla dalszego rozwoju kariery zawodowej, może także kontynuować ścieżkę rozwoju zarówno w kierunku managerskim, jak i w kierunku eksperckim, zdobywając kolejne kwalifikacje w sektorze finansowym, przykładowo Certyfikaty ZBP Managera czy Senior Managera ds. Zarządzania Procesami i Jakością – mówi Wojciech Golicz, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich.

Certyfikat ECB EFCB 3E z jednej strony dokumentuje zdobyte kwalifikacje bankowe, a z drugiej pomaga wyróżnić się podczas kolejnych etapów rekrutacji w instytucjach finansowych. Rekruterzy zarówno z polskich jak i zagranicznych instytucji finansowych zwykle nie są w stanie ocenić wiedzy i umiejętności kandydatów wyłącznie na podstawie podanych przez nich informacji o ukończonych studiach. Mimo iż egzamin przeprowadza się w języku polskim, to certyfikat ECB EFCB 3E jest przesyłany z Brukseli w języku angielskim.

Kwalifikacja ECB EFCB 3E jest skierowana w szczególności do studentów i absolwentów, którzy jeszcze nie podjęli pracy w sektorze finansowym, ale mogą ją również zdobyć osoby, które posiadają już doświadczenie w pracy w bankowości. Certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem wiedzy i umiejętności niezbędnych dla zawodu bankowca, lecz także daje możliwość dalszych perspektyw zawodowych.

– Posiadacz Europejskiego Certyfikatu Bankowca może następnie, po odbyciu minimum 2-letniego stażu pracy i potwierdzeniu przez pracodawcę wymaganych umiejętności i postaw, uzyskać stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, potwierdzony Certyfikatem ZBP – dodaje Wojciech Golicz.

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu

Przygotowanie do egzaminu ECB EFCB 3E szacuje się na ok. 150 godzin nauki. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności jest mocno skoncentrowany na tym, co jest istotą współczesnego biznesu bankowego. Nacisk położono na moduł nazwany „Klienci, produkty i usługi banku”. Egzamin ECB EFCB 3E przeprowadzany jest na terenie całego kraju – zarówno w siedzibach banków, jak i na wiodących uczelniach wyższych, które posiadają upoważnienie ZBP do organizacji tego typu egzaminów w ramach współpracy w Komitecie Standardów Kwalifikacyjnych ZBP.

Egzamin składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi i trwa 90 minut. Próg zdawalności to 60% poprawnych odpowiedzi z całości testu. Terminy egzaminów opublikowane są na stronie: www.zbp.pl/datyegzaminow

Przydatnym materiałem w przygotowaniu się do egzaminu jest podręcznik online „Bankowość dla Praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E”, dostępny na: www.zbp.pl/podrecznikecb Dostępna jest także dla zainteresowanych kandydatów baza pytań egzaminacyjnych ECB (bez odpowiedzi) do pobrania ze strony www.zbp.pl/pytaniaecb

Stały rozwój zawodowy i rejestr certyfikowanych

Jednym z wymogów jakościowych Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E jest program Stałego Rozwoju Zawodowego posiadacza certyfikacji ECB EFCB 3E. Aby utrzymać zdobyty wcześniej ECB EFCB 3E i posiadać certyfikat aktywny w rejestrze, osoba certyfikowana musi wykazać się określonymi aktywnościami rozwojowymi z zakresu bankowości, ekonomii i rynków finansowych. Wymóg ten nie jest bardzo surowy, gdyż jest to min. 10 godzin rocznie poświęconych działaniom rozwojowym, takim jak kursy, szkolenia czy konferencje, z czego połowę może stanowić samokształcenie.

W Polsce szkołą akredytowaną przez EBTN i prowadzącą rejestr osób certyfikowanych jest Warszawski Instytut Bankowości, który kilka razy w roku uruchamia edycję szkoleniową Europejskiego Studium Bankowości EFCB 3E, przygotowującą kandydatów do zdania egzaminu. www.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Wojciech Golicz
Doradca Zarządu Związek Banków Polskich

Współpracuje z bankami, uczelniami wyższymi i instytucjami szkoleniowymi na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr finansowych oraz określania wymaganych kompetencji dla poszczególnych obszarów biznesowych. Członek Komisji Egzaminacyjnych w Systemie Standardów ZBP. Bierze udział w pracach Sektorowej Rady Kompetencji ds. Sektora Finansowego. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzanie Relacjami Klient-Bank w zmiennym świecie finansów, organizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (edycja 2015/16). Miłośnik wysp hiszpańskich, stosunków międzynarodowych i meteorologii.

Rafał Dawidziuk

Dealer Korporacyjny, PKO Bank Polski

Redakcja: Kiedy uzyskałeś kwalifikację EFCB 3E?

Rafał Dawidziuk: Kwalifikację uzyskałem w czerwcu 2019 r. Do egzaminu podszedłem w Warszawie w centrali Warszawskiego Instytutu Bankowości. Egzamin trwał ok. 1,5 h.

Dlaczego zdecydowałeś się zdobyć tę kwalifikację?

Chciałem poszerzyć wiedzę z zakresu ryzyka kredytowego, płynności i stopy procentowej banku oraz wskaźników mierzących te wartości. Pojawienie się w ostatnich latach licznych unijnych regulacji bankowych spowodowało, że dodatkowe usystematyzowanie wiedzy i rozwój umiejętności analitycznych w tym zakresie zyskało na znaczeniu. Pogłębiona wiedza w tych obszarach to podstawa dla każdego, kto długoterminowo planuje swój rozwój zawodowy.

Jak przygotowywałeś się do egzaminu?

Przede wszystkim korzystałem z dedykowanej książki wydawnictwa Związku Banków Polskich. Sylabus napisany został przystępnym językiem, co przyśpiesza przyswajanie zawartej w nim wiedzy. Z ryzykiem walutowym mam do czynienia w mojej codziennej pracy zawodowej, dlatego też łatwiej było mi przygotować się w tym zakresie. 

Czy pamiętasz, które zadanie sprawiło Ci największą trudność?

Tak. Trudne dla mnie były pytania o kwantyfikację i pomiar ryzyka kredytowego w banku. To zagadnienia spoza obszaru mojej codziennej pracy, dlatego musiałem przyswoić je od podstaw na bazie książki.

Jak posiadanie EFCB 3E przyda się Panu w pracy?

Z pewnością kwalifikacja poszerzy mi spojrzenie na bankowość oraz zrozumienie innych, często pokrewnych obszarów i segmentów działalności banków.

Czego nauczyłeś się dzięki EFCB 3E?

Przede wszystkim podejścia banków komercyjnych do zarządzania ryzykiem płynności, kredytowym i stopy procentowej wśród stale poszerzających się regulacjach unijnych.

Czy planujesz jeszcze zdobyć jakieś kwalifikacje?

Z pewnością. To dopiero początek mojej przygody z branżą i biznesem. Certyfikaty pomogą mi budować przewagę nad innymi młodymi, zdolnymi i ambitnymi osobami, które myślą długoterminowo o rozwoju w sektorze finansowym. Chcę być w tej grupie i cały czas rozwijać się. Lwia część absolwentów renomowanych uczelni już w pierwszych latach po obronieniu dyplomu otwiera własną działalność czy zakłada startupy. Nie boją angażować się w trudne zadania w korporacjach, a konkurencja jest wysoka. 

Jak oceniasz dzisiejszy rynek bankowości jako świeży absolwent i młody pracownik banku?

Po kryzysie subprime rekapitalizacja i płynność banków znacznie szybciej została odbudowana w USA niż w Europie, w której dodatkowo kilka lat później wystąpił kryzys strefy euro. Zgadzam się z poglądem Davida Livingstona, szefa Citigroup na EMEA, który twierdzi że bankowość odrabia aktualnie lekcję z kryzysu z 2008-2009 roku – banki muszą być konkurencyjne w fundamentalnych segmentach działalności, dlatego też obecnie muszą dokonywać wyborów, w których krajach chcą prowadzić działalność, z kim chcą łączyć się i w jaki segment Klientów celować.

Konkurencja na rynku jest duża, pojawiają się fintechy z licencją bankową. Wzmożone fuzje i przejęcia, które mają miejsce od kilku lat na rynku są jej efektem. Rynek finansowy przechodzi dynamiczne zmiany związane z cyfrową rewolucją, szybko zmieniają się także oczekiwania klientów, którzy oczekują łatwiejszego i mniej angażującego korzystania z usług finansowych. Efektem tego jest transformacja cyfrowa, jaką doskonale widać w polskim sektorze bankowym, który jest dziś w światowej awangardzie pod względem innowacyjności. Zmiany zauważalne są nie tylko z pozycji klientów banków, ale także wewnątrz organizacji. Prowadzonych jest wiele ciekawych cyfrowych projektów, które angażują pracowników i pozwalają im rozwijać umiejętności. Takie dynamiczne środowisko pracy motywuje do ciągłego doskonalenia umiejętności i przyciąga najlepsze talenty.

Dziękuję za rozmowę. 

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Zakres tematyczny egzaminu ECB EFCB 3E jest zgodny z wymogami Standardu Kwalifikacyjnego Dyplomowanego Pracownika Bankowego po egzaminie ECB EFCB 3E, przyjętego przez Banki i Uczelnie – Członków Komitetu Standardów ZBP. Wagi proc. określają znaczenie, które powinno być przypisane poszczególnym tematom w czasie przygotowywania się do egzaminu ECB EFCB 3E.

Zakres tematyczny

MODUŁ 1: SYSTEM MONETARNY I FINANSOWY UE – 13%

 • Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej – 4%
 • Polityka monetarna w UE – 4%
 • System finansowy w UE i Unia Bankowa – 5%

MODUŁ 2: KLIENCI, PRODUKTY I USŁUGI BANKU – 60%

 • Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów – 6%
 • Produkty i usługi – 8%
 • Klienci detaliczni – 12%
 • Klienci zamożni – 6%
 • Klienci MSP – 12%
 • Klienci korporacyjni – 10%
 • Etyka – 6%

MODUŁ 3: RYZYKO I COMPLIANCE – 27%

 • Ryzyko kredytowe – 8%
 • Ryzyko płynności – 5%
 • Ryzyko rynkowe – 2%
 • Ryzyko operacyjne – 4%
 • Inne ryzyka – 1%
 • Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli – 6%
 • Analiza rentowności – 1%

Źródło: Sekretariat Systemu Standardów, Związek Banków Polskich.

 

Europejski Certyfikat Bankowca, wydawany w języku angielskim, może uzyskać każda osoba zainteresowana ścieżką rozwoju w sektorze finansowym. Także eksternistycznie – bez konieczności ukończenia szkolenia.

Wojciech Golicz, Doradca Zarządu w Zespole Ekonomiczno-Regulacyjnym i Rozwoju Kadr Bankowych ZBP