Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi to szerokie pojęcie, które obejmuje zarówno zarządzanie aktywami funduszu, jak i całą administrację związaną z jego działalnością – od wdrożenia aż do ewentualnego zamknięcia. Zobaczcie, z czym wiąże się praca w tym obszarze.

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi to szerokie pojęcie, które obejmuje zarówno zarządzanie aktywami funduszu, jak i całą administrację związaną z jego działalnością – od wdrożenia aż do ewentualnego zamknięcia.

W ramach administracji funduszu inwestycyjnego wyróżnia się m.in. wycenę jednostek funduszu, procesy wspomagające, obsługę prawno-podatkową, funkcje mierzenia i zarządzania ryzykiem, raportowania według potrzeb klienta, a także raportowania regulacyjnego. Dodatkowo, na niektórych rynkach, administrator funduszy inwestycyjnych może pełnić również rolę agenta transferowego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru inwestorów i przyjmowanie zleceń kupna czy umorzeń jednostek funduszu.

Wycena funduszu inwestycyjnego składa się z kilku części czy procesów, które w związku ze wzrostem efektywności i skali operacji są obsługiwane przez różne zespoły ekspertów. Specjalizacja widoczna jest zatem na poziomie danego procesu czy zespołu, np. middle office (rozliczania transakcji na rynku), procesowania transakcji na funduszu, funkcji wyceny papierów portfela inwestycyjnego czy księgowości funduszu. Może też wynikać z charakterystyki instrumentu finansowego (np. akcje, obligacje, derywaty), funduszu (fundusz akcyjny, fundusz hedgingowy) czy rynku (Luksemburg, Niemcy, Irlandia).

– Jasny podział funkcji sprawia, że rośnie ich specjalizacja i efektywność – mówi Bartłomiej Jakubiec, Head of Client Delivery w Universal-Investement. – Dzięki temu klient może cieszyć się lepszym i tańszym produktem.

Wyzwania w branży

Przez ostatnie 10 lat, od ostatniego kryzysu finansowego, branża funduszy inwestycyjnych zmieniła się diametralnie, w dużej mierze przez nowe regulacje takie jak: AIFMD, MIFID II, EMIR, które towarzyszą dziś rozwojowi nowych produktów i instrumentów finansowych a mają na uwadze konkurencyjność, przejrzystość rynku oraz ochronę inwestorów.

– Wyzwaniem staje się jak najszybsze dostosowanie oferty do wymagającego klienta oraz jego coraz bardziej specyficznych oczekiwań, a z drugiej strony – zorganizowanie operacji w ten sposób, aby pomimo indywidualnego podejścia do klienta utrzymać je wystandaryzowanymi i tanimi – zauważa Bartłomiej Jakubiec.

Aby to wszystko osiągnąć, najistotniejszym ogniwem jest odpowiednia kadra, począwszy od autentycznych, skutecznych i wszechstronnych liderów, jak i zdolnych, doświadczonych, ambitnych i kreatywnych specjalistów. Duży wpływ na branżę ma rozwój sektora Fintech (firm wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne w obszarze usług finansowych), co przekłada się na wzrost automatyzacji, robotyki czy wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze funduszy.

– Wierzę, że z punktu widzenia administratorów funduszy inwestycyjnych obecne operacje w zakresie wyceny funduszy inwestycyjnych zostaną w pełni zautomatyzowane. Te operacje, które stanowią obecny BAU (business as usual) i wokół których ustawia się KPI (Key Performance Indicators) do mierzenia terminowości i dokładności wyceny, przestaną mieć znaczenie w budowaniu konkurencyjności – zaznacza Bartłomiej Jakubiec. – Innowacja może zmienić całkowicie obraz i funkcjonowanie tego sektora, a wówczas będzie trzeba umiejętnie i szybko zareagować na nowe potrzeby rynku, obecnych i potencjalnych klientów

Poszukiwane umiejętności

Na większości stanowisk operacyjnych w obszarze zarządzania funduszami inwestycyjnymi pożądanymi umiejętnościami są: wysoko rozwinięte zdolności analityczne, a także zorientowanie na detale, umiejętność przetwarzania i przekazywania informacji, ustalania priorytetów oraz decyzyjność.

– Charakter tej branży kształtowany jest poprzez globalizację rynków. Dostęp do rynków światowych oraz Forex wymaga nieustannej analizy danych i informacji spływających ze świata, które w skrajnych przypadkach mają odzwierciedlenie w cenach rynkowych 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu – mówi Martyna Kot, Risk Measurement Specialist w Universal-Investment.

Biorąc pod uwagę dynamikę środowiska pracy, o którym mówimy, dużym atutem kandydatów jest umiejętność krytycznego myślenia i pracy pod presją czasu, a także kreatywność.

– Praca w branży finansowej ma niewątpliwie charakter interdyscyplinarny – wśród pożądanych kompetencji wymienia się nie tylko wiedzę z zakresu finansów, lecz także nauki ilościowe oraz umiejętności programistyczne. Bardzo często w zespołach ramię w ramię pracują absolwenci uczelni ekonomicznych i technicznych, którzy są zorientowani na ilościowy aspekt tej branży i wspierają tworzenie modeli finansowych oraz analizę ryzyka – zauważa Martyna Kot.

Zważywszy na struktury organizacyjne, istotne znaczenie ma umiejętność pracy w zespole. Kandydaci do pracy w obszarze zarządzania funduszami inwestycyjnymi powinni także łączyć umiejętności komunikacyjne ze znajomością języków obcych.

– Językiem finansów jest język angielski, chociaż ponad połowa naszych pracowników używa również języka niemieckiego w biurze. Wśród naszych kandydatów szukamy otwartości, elastyczności, pomysłowości, dojrzałości biznesowej, a także dopasowania do naszej kultury organizacyjnej – zaznacza Bartłomiej Jakubiec.

Ścieżki kariery

Dobrą podstawę do rozpoczęcia kariery w obszarze zarządzania funduszami inwestycyjnymi stanowią studia z zakresu bankowości, ekonomii i księgowości, które dają ich absolwentom mocne zaplecze teoretyczne. Wykształcenie w tym kierunku nie jest jednak warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy. Pracodawcy często zapewniają szkolenia wstępne, np. Universal-Investment wysyła nowych pracowników na kilka tygodni szkolenia do swojej siedziby we Frankfurcie.

Osoby bez doświadczenia, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji, mogą rozpocząć pracę od stanowiska specjalistycznego. W ciągu kilku lat pracownik awansuje od młodszego specjalisty do starszego specjalisty czy eksperta. Po tym okresie może podjąć decyzję dotyczącą swojego dalszego rozwoju: pozostać na ścieżce eksperckiej albo rozpocząć ścieżkę liderską, projektową czy trenerską (jeśli organizacja ma w swojej strukturze taką rolę). Dodatkowo, bazując na zbudowanym wcześniej doświadczeniu, pracownik może wybrać inny kierunek, np. zarządzanie ryzykiem. Kariera czy rozwój może zatem przebiegać zarówno pionowo, jak i poziomo.

– W porównaniu do dużych korporacji Universal-Investment ma płaską strukturę organizacji. Przekłada się to na bliski dostęp do klienta, produktów i wszystkich działów firmy, w tym do zarządu. Dzięki temu każdy ma możliwość wdrożenia swojego pomysłu czy projektu, a decyzje podejmowane są błyskawicznie – mówi Bartłomiej Jakubiec.

W związku z tym, że rynek instrumentów finansowych rozwija się wraz z potrzebami inwestorów a w portfelach inwestycyjnych coraz częściej znajdują się niestandardowe instrumenty finansowe, dużą rolę pełni ciągłe kształcenie oraz otwartość na odkrywanie nowych obszarów.

– Szybko zmieniające się otoczenie wymusza podnoszenie kwalifikacji – mówi Martyna Kot. – W zależności od pełnionej roli warto rozważyć certyfikacje potwierdzające kompetencje eksperckie jak CFA, ACCA czy PRM. Z pewnością konieczne jest również śledzenie nowych produktów finansowych oraz wydarzeń rynkowych, które znajdują bezpośrednie przełożenie na ceny rynkowe. 

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Bartłomiej Jakubiec
Head of Client Delivery Universal-Investment

W Universal-Investment GmbH odpowiedzialny za dział: Admin Services, IT oraz Emerging Technologies (Robotyka, Data Science). Posiada 12 lat doświadczenia w branży. Członek ACCA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Psychologii Przywództwa. 

Ekspert: Martyna Kot
Risk Measurement Specialist Universal-Investment
Martyna Kot

Risk Measurement Specialist, Universal-Investment

Redakcja: Co obecnie należy do Pani głównych zadań i zakresu obowiązków?

Martyna Kot: Pracuję w dziale zarządzania ryzykiem, który zajmuje się wyznaczaniem i monitorowaniem poziomu ryzyka w ramach funduszu inwestycyjnego. Całość procesu obejmuje modelowanie instrumentów wchodzących w skład portfela funduszu inwestycyjnego, analizę statystyczną portfela oraz interpretację uzyskanych wyników przy uwzględnieniu postawionych limitów ryzyka wynikających z regulacji funkcjonujących w branży. Otrzymane wyniki mają bezpośrednie przełożenie na portfel inwestycyjny. W sytuacji, gdy dany portfel funduszu okazuje się zbyt ryzykowny, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym zarządzających funduszami, którzy w oparciu o przesłaną analizę podejmują stosowne decyzje.

Jakie są największe wyzwania w Pani branży?

Z pewnością dużym wyzwaniem są rosnące oczekiwania klientów wynikające z coraz większej świadomości, wspieranej przez różnego rodzaju wymogi regulacyjne, które zapewniają zestandaryzowany obraz funduszu inwestycyjnego. Ponadto jednym z większych wyzwań jest mnogość źródeł danych zaangażowanych w analizę skomplikowanych produktów strukturyzowanych. Właśnie tutaj przychodzi z pomocą automatyzacja procesu. Mając na względzie specyfikę branży oraz szerokie zastosowanie inżynierii finansowej, koniecznym staje się programowanie, którego efektem jest zestaw danych niezbędnych do analizy.

Jaka jest specyfika pracy w obszarze zarządzania funduszami?

Zarządzanie funduszami jest dosyć dynamicznym środowiskiem pracy ze względu na nowe produkty finansowe pojawiające się na rynku oraz nieograniczone możliwości jakie otwiera przed nami inżynieria finansowa.

Charakter tej branży kształtowany jest również poprzez globalizacje rynków – dostęp do rynków światowych oraz Forex wymaga nieustannej analizy danych i informacji spływających ze świata, które w skrajnych przypadkach są odzwierciedlane w cenach rynkowych 24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu.

Jakie umiejętności miękkie są kluczowe w pracy w tym obszarze?

Biorąc pod uwagę fakt, o jakim środowisku pracy mówimy, ważnym jest ciągłe kształcenie oraz otwartość na nowe rzeczy – rynek instrumentów finansowych rozwija się wraz z potrzebami inwestorów i coraz częściej w portfelach inwestycyjnych możemy znaleźć niestandardowe instrumenty finansowe, których specyfikę należy zgłębić. Ważnym jest również zorientowanie na potrzeby klienta oraz umiejętności komunikacyjne wraz ze znajomością języków obcych. Zważywszy na struktury organizacyjne, w branży istotnym jest również umiejętność pracy w zespole.

Dlaczego Pani zdaniem młodzi ludzie powinni pomyśleć o pracy w obszarze zarządzania funduszami inwestycyjnymi?

Przede wszystkim jest to obszar z obiecującymi perspektywami rozwojowymi, promujący ciągłe kształcenie oraz pozwalający na realizację wielu projektów wymagających kreatywności i wykorzystania zdobytej wiedzy na nieprzetartych do tej pory szlakach. Ponadto organizacja pracy w branży stwarza możliwość budowania doświadczenia w obszarze całego procesu oraz gromadzenie dogłębnej wiedzy. Dodatkowym atutem jest możliwość współpracy ze specjalistami z całego świata. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to praca pełna wyzwań.

Dziękuję za rozmowę. 

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

We współpracy z

Praca w obszarze zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwala bliżej poznać interesujący, skomplikowany świat finansów. Pracownicy tej branży mogą brać udział w wielu ciekawych projektach i przy tym współpracować z innymi profesjonalistami z całego świata. 

Bartłomiej Jakubiec, Head of Client Delivery w Universal-Investment