Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Biegły rewident
Biegły rewident to zawód zaufania publicznego chroniony prawnie i regulowany ustawowo, wykonywany przez osoby, które uzyskają kwalifikację certyfikowaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR). Zobaczcie, jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać uprawienie do wykonywania tego zawodu.

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego chroniony prawnie i regulowany ustawowo, wykonywany przez osoby, które uzyskają kwalifikację certyfikowaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR). Jej zdobycie jest potwierdzeniem eksperckiej wiedzy w dziedzinie finansów, a w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego.

– Biegły rewident daje społeczeństwu gwarancję, że sprawozdania finansowe, które publikują firmy są prawidłowe i przedstawiają rzetelnie dane niezbędne do oceny spółek w celu podjęcia z nimi przyszłej współpracy. Te informacje zapewniają również bezpieczeństwo inwestycji. Biegły rewident stoi na straży wiarygodności informacji finansowych, ponieważ np. rozproszeni akcjonariusze mniejszościowi nie mają wglądu do ksiąg rachunkowych spółek giełdowych – mówi Malwina Choińska, dyrektor w dziale Audit & Assurance w Deloitte.

Aby uzyskać to uprawnienie należy spełnić kilka podstawowych warunków: korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię. Swoim dotychczasowym postępowaniem, także w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, należy dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta. O kwalifikację można ubiegać się jeszcze w trakcie studiów.

– Warto rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne najszybciej jak to jest możliwe. Egzaminy wymagają solidnego przygotowania, a zdobytą wiedzę, która jest bardziej specjalistyczna i szczegółowa niż na studiach, można wykorzystać na różnych etapach pracy zawodowej – radzi Malwina Choińska.

Tytuł biegłego rewidenta mogą uzyskać absolwenci studiów wyższych, którzy posługują się językiem polskim, odbyli roczną praktykę w zakresie rachunkowości i dwuletnią aplikację (albo zaliczyli trzyletnią aplikację lub uzyskali zwolnienie), a do tego zdali 10 egzaminów z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy, a na koniec złożyli ślubowanie i zostali wpisani do rejestru biegłych rewidentów. Rekrutacja do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów prowadzona jest przez cały rok.

Zakres wiedzy

Zakres wiedzy potrzebnej do uzyskania uprawnień biegłego rewidenta obejmuje wiele różnych dziedzin, m.in. podstawy rachunkowości, prawo podatkowe, kontrolę wewnętrzną, sprawozdawczość czy rewizję finansową. Należy dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami, które ulegają zmianom, a także nowymi, np. Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Warto przygotować się też na zadania, które sprawdzają wiedzę praktyczną i wiążą się z koniecznością rozwiązania poszczególnych przypadków.

Egzaminy pisemne dla kandydatów na biegłych rewidentów odbywają się w cyklach egzaminacyjnych, które składają się z 4 sesji. Każda z nich obejmuje po 2 lub 3 egzaminy. Szczegółowy zakres zagadnień do każdego egzaminu i przykładowe arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych są udostępniane na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

– Żeby zaliczyć wszystkie egzaminy trzeba być systematycznym i dobrze zorganizowanym, ponieważ obejmują one bardzo szeroki zakres materiału z wysokim stopniem teoretyczności oraz zadania praktyczne – mówi Malwina Choińska. – Warto korzystać z kursów wspierających uzyskanie kwalifikacji, które często są oferowane przez firmy zatrudniające kandydatów na biegłych rewidentów. Pomagają one usystematyzować wiedzę i mieć wgląd do części praktycznej obowiązującej na egzaminach.

Udział w specjalnych szkoleniach organizowanych przez firmy szkoleniowe pozwala na lepsze przygotowanie się do egzaminów. Uzyskanie kwalifikacji biegłego rewidenta jest możliwe po zdaniu nie tylko egzaminów z wiedzy teoretycznej, lecz także egzaminu dyplomowego, który składa się z dwóch części. Część pierwsza – pisemna – polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznegozastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta. W części drugiej kandydaci ustnie odpowiadają na 3 pytania, z których jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej.

Perspektywy rozwoju

Po zdaniu wszystkich egzaminów i spełnieniu warunków formalnych otrzymuje się poświadczenie prawne, by wykonywać pracę biegłego rewidenta. Można rozpocząć ją zarówno w dużych, międzynarodowych organizacjach, które zajmują się badaniem sprawozdań finansowych, lub w mniejszych, lokalnych spółkach polskich bądź prowadzić działalność w swoim zakresie i być biegłym rewidentem w swojej firmie.

– Zdobycie kwalifikacji biegłego rewidenta pozwala uzyskać wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu, ale też daje wolność wyboru w zakresie poprowadzenia swojej kariery. Posiadając ten tytuł, można wykonywać swobodnie każdy zawód w obszarze finansów – mówi Malwina Choińska. – Bez tej kwalifikacji trudno zostać partnerem w firmie audytorskiej, ponieważ nie ma się pełnej swobody i odpowiedzialności w wykonywaniu swojego zawodu. Dodatkowo tytuł ten umożliwia też uczestniczenie w radach nadzorczych jako członek komitetów audytowych w spółkach notowanych na GPW.

Bez uprawień biegłego rewidenta nie można badać sprawozdań finansowych i formalnie podpisywać raportów z tych sprawozdań, dlatego firmy audytorskie wspierają rozwój pracowników w tym aspekcie.

– We współpracy z firmą zewnętrzną organizujemy kurs przygotowujący pracowników do egzaminów przeprowadzanych przez PIBR. Dodatkowo zapewniamy im urlop edukacyjny, który obejmuje kilka dni wolnego na naukę przed egzaminem. Drugą ścieżką, wspieraną przez Deloitte, jest zapis na dwu i półroczne studia magisterskie, które w ramach nauki umożliwiają zaliczenie 10 egzaminów na biegłego rewidenta. W przypadku obu tych możliwości należy odbyć aplikację pod nadzorem biegłych rewidentów. Pracując w naszej firmie audytorskiej, pracownik może zdobyć nie tylko uprawnienia, lecz także olbrzymie doświadczenie zawodowe, i mieć możliwość pracy przy ciekawych projektach – wylicza Malwina Choińska.

Biegli rewidenci są zobowiązani stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym w formie szkolenia stacjonarnego, e-learningu lub częściowo w ramach samokształcenia zawodowego.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Malwina Choińska
Dyrektor w dziale Audit & Assurance Deloitte

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA BIEGŁYCH REWIDENTÓW:

  1. Teoria i zasady rachunkowości.
  2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna.
  3. Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność gospodarczą.
  4. Prawo podatkowe – część I.
  5. Finanse i zarządzanie finansami.
  6. Rachunkowość finansowa.
  7. Prawo podatkowe – część II.
  8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.
  9. Sprawozdania finansowe i ich analiza.
  10. Rewizja finansowa oraz etyka.

Źródło: Polska Izba Biegłych Rewidentów, www.pibr.org.pl.

"Zdobywanie kwalifikacji biegłego rewidenta pozwala nabyć wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu, ale daje również wolność wyboru w zakresie poprowadzenia swojej kariery. Posiadając ten tytuł, można wykonywać swobodnie każdy zawód w obszarze finansów".

Malwina Choińska, Dyrektor w dziale Audit & Assurance w Deloitte

Zobacz również