Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Zarządzanie ryzykiem
W obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej pojawia się coraz więcej czynników, które mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na firmy. W związku z tym rośnie znaczenie zarządzania ryzykiem. Staje się ono integralnym elementem działań biznesowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Z czym wiążą się obowiązki pracownika tej branży?

Właściwa identyfikacja ryzyka, jego zrozumienie i kompleksowe zarządzanie to elementy, które zapewniają organizacjom dużym i małym, prywatnym i państwowym ochronę działalności, stabilny wzrost, a także pozwalają świadomie budować przewagę konkurencyjną na rynku. Przed obszarem zarządzania ryzykiem stoi dzisiaj wiele wyzwań, co wynika z dynamicznie rozwijającego się otoczenia i szeregu ryzyk, które w przeszłości nie występowały, natomiast aktualnie mogą mieć duży wpływ na funkcjonowanie organizacji.

– Do takich czynników w obecnej sytuacji można zaliczyć ryzyko zmienności cen towarów, stóp procentowych, kursów walutowych czy ryzyko kredytowe lub informatyczne, które powstały w wyniku dynamicznego rozwoju infrastruktury IT – mówi Robert Karczmarczyk, Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte. – Z drugiej strony także otoczenie regulacyjne wywiera dużą presję na konieczność zarządzania określonymi rodzajami ryzyka. Do tego dochodzi kwestia sytuacji geopolitycznej i otoczenia makro, wpływających na materializację ryzyk, które jeszcze kilkanaście miesięcy temu przez większość firm i analityków nie były oceniane jako wysoce prawdopodobne.

Właścicielom banków, dostawcom infrastruktury cyfrowej, firmom technologicznym oraz prowadzącym działalność w sieci, przedsiębiorstwom energetycznym i transportowym czy organizacjom zajmującym się ochroną zdrowia w budowaniu biznesu świadomego zagrożeń wewnętrznych czy zewnętrznych, jak również w zachowaniu równowagi pomiędzy zyskami a odpornością na ryzyko, pomagają specjaliści ds. zarządzania ryzykiem. W firmach doradczych specjalności w ramach obszaru zarządzania ryzykiem jest wiele. Można pracować zarówno dla instytucji finansowych, jak i firm z sektora niefinansowego. Każdy z tych segmentów rynku wymaga innego zestawu kompetencji i specjalizacji, czasami wąskiej – ze względu na specyfikę ryzyka oraz merytoryczną złożoność zagadnienia.

Firmy doradcze dają możliwość pracy na zróżnicowanych projektach oraz dla różnych klientów i branż. Jest to istotne zwłaszcza na początku kariery zawodowej, gdy należy podjąć decyzję o docelowej ścieżce rozwoju i specjalizacji. Dla przykładu można pracować jako doradca w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym, kredytowym, płynności, cyberbezpieczeństwa i szeroko pojętego IT, klimatycznym i środowiskowym lub pełnić rolę audytora wewnętrznego. Praca w doradztwie w obszarze zarządzania ryzykiem z jednej strony już na samym początku kariery zawodowej wymaga pewnej interdyscyplinarności, ale umożliwia także dalszy rozwój tych kompetencji.

– Najdynamiczniej rozwijają się usługi związane z doradztwem w obszarze IT, cyberbezpieczeństwa oraz sustainability. W odniesieniu do pierwszych dwóch wynika to głównie z postępu technologicznego oraz cyfryzacji przedsiębiorstw. Zmiany te zostały przyspieszone przez pandemię. Dynamika rozwoju w obszarze sustainability i zarządzania ryzykiem klimatycznym wynika m.in. z postępującej dekarbonizacji oraz rozszerzenia ujawnień w sprawozdaniach finansowych o aspekty środowiskowe. Jest to istotne dla spółek giełdowych, międzynarodowych organizacji czy podmiotów będących częścią międzynarodowych grup – stwierdza Robert Karczmarczyk. – Obserwujemy też, że regulacje, które do tej pory obowiązywały sektor finansowy, w coraz większym stopniu nakładane są na przedsiębiorstwa niefinansowe, więc w obu tych obszarach kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem będą miały duże znaczenie.

Pracownicy obszaru zarządzania ryzykiem realizują głównie prace doradcze, zazwyczaj w szerszym zakresie i przez zastosowanie innego rodzaju rozwiązań niż jest to wymagane na potrzeby badania sprawozdania finansowego. W pierwszej kolejności identyfikują problem klienta, a następnie zastanawiają się, w jaki sposób mogliby pomóc w jego rozwiązaniu. Pracują blisko z klientami, starając się w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na ich potrzeby. Większość obowiązków realizują z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, które pozwalają w krótkim czasie przeprowadzić analizy dużych zbiorów danych.

Poszukiwane umiejętności

Ze względu na dużą różnorodność specjalizacji w ramach obszaru zarządzania ryzykiem, trudno wyróżnić jeden zestaw cech i umiejętności potrzebny do pracy w tym departamencie.

– Na pewno ważne jest, aby wykształcenie osoby ubiegającej się o pracę w obszarze zarządzania ryzykiem było kierunkowo zbieżne z wymaganiami dla stanowiska, na które aplikuje. Jeżeli kandydatka czy kandydat ukończyli studia w obszarze finansów, pewnie łatwiej będzie im znaleźć pracę w zarządzaniu ryzykiem finansowym czy też w audycie wewnętrznym niż w obszarze IT – mówi Robert Karczmarczyk. – W przypadku osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy, pożądane jest posiadanie doświadczenia, choćby niewielkiego, które pokazywałyby kierunek, w którym dana osoba chciałaby się rozwijać. Dla przykładu, w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym z jednej strony cenne są doświadczenia związane z przeprowadzaniem analiz ilościowych, z drugiej przyda się także umiejętność analizy regulacji, które mogą obejmować np. wymagania standardów rachunkowych czy regulacji branżowych, takich jak np. MiFID, EMIR czy REMIT. Przy czym dobra wiadomość jest taka, że te doświadczenia i związane z nimi umiejętności zdobywa się stopniowo, wraz z upływem czasu.

Ścieżki kariery

Ścieżki kariery w obszarze zarządzania ryzykiem są elastycznie dostosowywane do oczekiwań i kompetencji osób, które ubiegają się o pracę bądź też pracują już w tej branży.

– Pracownicy mogą podążać ścieżką rozwoju, która wiedzie od stanowiska analityka, konsultanta, starszego konsultanta, menedżera, starszego menedżera, dyrektora, aż po stanowisko partnera. Swój rozwój można opierać na budowie relacji z klientami i opracowywaniu nowych usług i produktów wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów lub od pewnego etapu rozwoju można przejść na ścieżkę specjalistyczną, na której rozwija się kompetencje techniczne oraz koncentruje na wdrażaniu wybranych rozwiązań. W przeciwieństwie do wielu innych organizacji, w firmach doradczych ścieżka rozwoju i kryteria awansu są precyzyjnie określone. W największym stopniu decydują o tym efekty prac, poszerzanie swoich kompetencji, zdobywanie nowych kwalifikacji czy certyfikatów (dla przykładu w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym cenione są takie certyfikaty jak: Financial Risk Manager (FRM), Professional Risk Manager (PRM), Chartered Financial Analyst (CFA) czy ACCA). Na dalszych etapach ważna jest głównie umiejętność rozwijania nowych usług oraz zespołu – zaznacza Robert Karczmarczyk.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Robert Karczmarczyk
Dyrektor w dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

"Zarządzanie ryzykiem to obszar przyszłościowy. Wydawałoby się, że kluczowe ryzyka są już dobrze znane i zarządzane, mogą jednak materializować się w nowy sposób. Z kolei te, które do tej pory były pomijane, mogą wywierać znaczący wpływ na organizacje w wyniku zmian w otoczeniu zewnętrznym lub wewnętrznym. Mogą powstać także zupełnie nowe potencjalne zagrożenia. Dlatego organizacje muszą coraz lepiej i skuteczniej zarządzać ryzykiem, m.in. poprzez identyfikację, analizę wpływu oraz opracowywanie rozwiązań ograniczających ich oddziaływanie".

Robert Karczmarczyk, Dyrektor w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte