Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
AML/KYC
AML to skrót od terminu Anti-Money Laundering. Dotyczy on wszystkich działań podejmowanych przez instytucje obowiązane, które mają na celu wyeliminowanie zjawiska prania pieniędzy, ale także finansowania terroryzmu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zadaniom związanym z pracą w tej branży, a także roli jaką odgrywa ona w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Jednym z elementów przeciwdziałania praniu pieniędzy stanowi proces KYC, czyli Know Your Customer. W tym procesie organizacje poznają swojego klienta w ramach nałożonych zobowiązań w zakresie AML. Zobowiązania te wynikają z legislacji obecnej w danym kraju. W przypadku Polski jest to ustawa będąca transpozycją dyrektyw Unii Europejskiej. Wskazuje ona instytucje obowiązane do przestrzegania danych przepisów.

Czytaj także – AML/KYC. Wywiad z Martą Bagińską

– Regulatorzy i nadzorcy stawiają kolejne oczekiwania w zakresie wdrożenia i efektywności procesów AML, a na rynku pojawiają się nowe typy organizacji, które wpływają na kształt obowiązujących norm prawnych. Tradycyjna instytucja finansowa, np. bank, która ma rozbudowane zaplecze procesowe, będzie w inny sposób zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu niż firma z kategorii fintech. Instytucje obowiązane ustawą są jednak zobligowane do przestrzegania tych samych przepisów – tłumaczy Urszula Leszczyńska, menadżerka w zespole Policy & Compliance, Financial Crime Unit w PwC.

Proces KYC polega na tym, że instytucja finansowa, zanim podejmie współpracę z klientem, najpierw go poznaje i sprawdza związane z nim ryzyka – zarówno reputacyjne, jak i te dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Stanowi to komponent oceny danych statycznych, które dotyczą tego, co wiadomo o potencjalnym kliencie. W przypadku osoby fizycznej mogą to być informacje dotyczące zawodu tej osoby, jej profesji, miejsca rezydencji i spodziewanych zarobków. Spółki to podmioty, w których sprawdza się np. kto jest ich beneficjentem rzeczywistym. Instytucje obsługujące płatności są zobowiązane, by pozyskiwać te dane od swoich klientów w ramach oceny wewnętrznego ryzyka.

– W zespole Financial Crime Unit w PwC obsługujemy różnorodne projekty, w tym projekty operacyjne dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Mogą one obejmować działania holistyczne albo poświęcone jednemu z obszarów: KYC, monitoringowi transakcji czy jeszcze innym procesom, które realizujemy dla naszych klientów – mówi Urszula Leszczyńska.

– Są one skomplikowane ze względu na dużą skalę konkretnych projektów, ale także rosnące oczekiwania prawodawcy. Podczas ich realizacji potrzebnych jest dużo pracowników obsadzonych w różnych rolach z odpowiednim poziomem wiedzy i kompetencji. Rdzeń projektów operacyjnych stanowią analitycy i kontrolerzy jakości. By jednak projekty mogły być realizowane efektywnie, istnieje wiele stanowisk wspierających, takich jak team leaderzy, eksperci, menadżerowie. Jest to bardzo duże zaplecze projektowe spięte nadzorem, więc funkcji, które można pełnić, jest cały wachlarz – dodaje.

Praca w AML może stanowić bieżące wsparcie instytucji, czyli świadczenie tak zwanego managed service. Wówczas pracownicy zespołu realizują działania business as usual, wykonując procesy wewnętrzne klienta. Zakres zadań może obejmować również działania remediacyjne, które wynikają ze zidentyfikowania pewnych nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wtedy konieczna jest naprawa funkcjonowania newralgicznych miejsc w realizowanych procesach, które zapewnią bezpieczeństwo i zgodność organizacji z przepisami.

– Projekty stanowią większą część naszej działalności, jednak w zespole Financial Crime Unit w PwC dostarczamy także usługi konsultingowe. W tym zakresie osoby na stanowiskach eksperckich doradzają klientom w różnych kwestiach. Szerokie spektrum naszych zadań może obejmować projektowanie procesów AML, definiowanie ich i tworzenie modeli operacyjnych, które są efektywne i odpowiednie dla skali klienta. To także pisanie regulacji wewnętrznych, doradzenie w zakresie technologii i kwestiach powiązanych z ryzykiem niefinansowym – podsumowuje Urszula Leszczyńska.

W ramach zespołu Financial Crime Unit w PwC pracownicy pomagają klientom zidentyfikować obszar, który wymaga uwagi i odpowiednich działań naprawczych, lub uporać się z daną kwestią, która została zauważona już wcześniej.

Technologie

– O technologii możemy mówić dwojako: jako o narzędziach, które instytucja wykorzystuje podczas obsługi procesów AML, oraz w kontekście samego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z jej udziałem. Na rynku finansowym od dłuższego czasu pojawiają się giełdy kryptowalut i firmy zajmujące się nowa technologią, które mogą być wykorzystywane do procederów przestępczych – mówi Urszula Leszczyńska.

– W przypadku branży AML część procesów jest wykonywana przy wsparciu technologicznym. Niemniej praca człowieka – praca analityczna – jest tutaj kluczowa. Bazując na rozwiązaniach technicznych i procesowych, jesteśmy w stanie zidentyfikować podejrzenia bądź odstępstwa od normy. W gestii analityka dokonującego oceny jest to, by sprawdzić, czy faktycznie informacja uzyskana przez system budzi słuszne wątpliwości i czy wymagana jest reakcja. Narzędzia technologiczne stanowią wsparcie w realizowanych procesach, szczególnie w czynnościach manualnych i powtarzalnych. Natomiast w sytuacjach obarczonych większym ryzykiem lub takich, które wymagają eksperckiej oceny, praca analityka jest nieodzowna – podkreśla ekspertka.

Rynek jest coraz bardziej otwarty na nowe rozwiązania technologiczne w branży AML. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym są w stanie pomóc w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a także zoptymalizować potrzebne do tego procesy.

Branża AML podlega jednak wielu regulacjom. Można zauważyć, że do tej pory regulatorzy mieli pewne obawy przed wprowadzaniem narzędzi związanych z AI. Wiązały się one z brakiem pewności, które z nich mogą zostać bezpiecznie wykorzystane, ponieważ ich bazę stanowią wrażliwe dane instytucji. Obserwujemy jednak zmiany w tym zakresie i szukanie adekwatnych rozwiązań.

Poszukiwane umiejętności 

Obszar AML jest niezwykle dynamiczny, więc wymaga stałego monitorowania trendów na rynku oraz zmieniających się regulacji. Osoby pracujące w tej branży muszą dysponować szeroko pojętymi zdolnościami analitycznymi. Ważne są również umiejętności przeprowadzania researchu oraz nawigowania po złożonych dokumentach i regulacjach. Kandydaci, którzy charakteryzują się takimi kompetencjami, odnajdą się w tym obszarze dużo łatwiej.

Specyficzne wiedza i umiejętności są zależne od wybranego podzespołu i konkretnej roli.

– W ramach onboardingu nowego pracownika dostarczamy komplet podstawowych, wprowadzających szkoleń i narzędzi. Po dołączeniu do konkretnego projektu wiedza jest pogłębiana i dostosowywana w miarę aktualnych potrzeb. Zarówno plan szkoleniowy, jak i procesy doskonalenia wiedzy podczas pracy, są w pełni zorganizowane przez PwC, czy to szkolenia merytoryczne, poświęcone nowym technologiom, czy też te rozwijające umiejętności biznesowe. W zależności od roli pracownika, pełnionych obowiązków i kierunku jego przyszłego rozwoju, po rozmowie ze swoim przełożonym może on wybrać takie szkolenia, które będą mu najbardziej pomocne w pracy – mówi Urszula Leszczyńska.

Codzienna praca w Financial Crime Unit jest prowadzona w języku angielskim. Dlatego od osób kandydujących do PwC wymaga się kompetencji językowych na poziomie bardzo dobrym. Choć projekty obejmują również polskie instytucje finansowe, cała komunikacja biznesowa i większość projektów wymaga języka angielskiego. PwC szuka również osób, które posługują się płynnie językiem niemieckim bądź holenderskim.

Ścieżki kariery 

Zespół Financial Crime Unit w PwC liczy aktualnie ponad 1000 osób. Składa się z podzespołów, które specjalizują się w konkretnych obszarach. Największy z nich to zespół operacyjny, który tworzą analitycy, kontrolerzy jakości i ich team leaderzy oraz menadżerowie zarządzający projektami. Są też zespoły wspierające, których specyfiką jest orientacja merytoryczna związana z regulacjami, oceną ryzyka i zgodności np. zespół Policy & Compliance. Kolejne możliwości w ramach FCU stanowią zespół procesowy i technologiczny. Ostatnim ogniwem Financial Crime Unit jest podzespół PMO, który zajmuje się wsparciem i zarządzaniem projektami.W jego obrębie możliwe role to project manager albo project management officer. Tworzą go osoby, które dostarczają bezpośrednie i bieżące wsparcie pozostałym pracownikom.

– AML to bardzo szeroki obszar. W przypadku osób świeżo po studiach decyzja związana z wyborem kierunku, w którym będzie podążał pracownik, zostaje zwykle podjęta po dołączeniu do FCU, a następnie zapoznaniu się z zakresem zadań i obowiązków podczas realizacji danego projektu. Wówczas, współpracując z innymi zespołami i ekspertami z różnych obszarów, nasi pracownicy decydują, która z części najbardziej ich interesuje. Niektórzy będą chcieli optymalizować procesy i rozwijać się właśnie w tym kierunku, dla których bardziej atrakcyjne będzie zgłębianie wiedzy merytorycznej – tłumaczy Urszula Leszczyńska.

– W PwC dajemy dużo możliwości obrania swojej ścieżki kariery. O ile na początku większość zespołu pracuje w roli analityków czy kontrolerów jakości, opcje dalszego rozwoju są różne. Pracownicy mogą kierować się w stronę zarządzania ludźmi, ale i w kierunku bardziej eksperckim; merytorycznym, procesowym, technologicznym itp. Firma oferuje narzędzia, które pozwolą pracownikowi sprawdzać się w różnych rolach, ale także podnosić swoje kompetencje, by docelowo dołączyć do innego ogniwa FCU – podsumowuje ekspertka.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Urszula Leszczyńska
Menadżerka w zespole Policy & Compliance, Financial Crime Unit PwC

 

 

„Narzędzia technologiczne stanowią dużą pomoc w naszych procesach. W sytuacjach obarczonych większym ryzykiem lub takich, które wymagają eksperckiej oceny, praca analityka jest jednak nieodzowna" – Urszula Leszczyńska, menadżerka w zespole Policy & Compliance, Financial Crime Unit w PwC.