Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
15 marca
do 16 marca
2018
Miasto: Warszawa
Organizator: PKF Consult

Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie podatkowym 

Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie podatkowym to szkolenie adresowane do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych i biegłych rewidentów.

Typ wydarzenia: Spotkania

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 
•  prawnych aspektów łączenia podziału i przekształcenia jednostek 
•  połączenia jednostek gospodarczych w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego 
•  podziału jednostek gospodarczych 
•  przekształcenia spółek 
•  rozliczeń rachunkowych połączeń, podziałów i przekształceń spółek w świetle międzynarodowych 
standardów rachunkowości 
•  różnic rozliczenia połączeń przekształceń i podziałów pomiędzy regulacjami polskimi i MSR 
•  aspektów podatkowych 

Program szkolenia: 
I. Prawne aspekty łączenia, podziału i przekształcenia jednostek:
1.1. Prawne aspekty połączenia spółek 
•  Zdolność do łączenia się spółek 
•  Sposoby łączenia się spółek 
•  Fazy procesu łączenia się spółek 
•  Uproszczone łączenie się spółek 
•  Skutki prawne połączenia 
•  Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o połączeniu 
1.2. Prawne aspekty podziału spółek 
•  Zdolność do podziału spółek 
•  Sposoby podziału spółek 
•  Fazy procesu podziału spółek 
•  Skutki prawne podziału 
•  Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o podziale 
1.3. Prawne aspekty przekształcenia spółek 
•  Zdolność do przekształcenia spółek 
•  Fazy procesu przekształcenia spółek 
•  Skutki prawne przekształcenia 
•  Uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwały o przekształceniu 


II. Połączenia jednostek gospodarczych w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego:
2.1. Standardy rachunkowości dotyczące połączeń spółek 
2.2. Wpływ informacji z planu połączenia na ujęcie rozliczenia, parytety wymiany 
2.3. Kryteria wyboru metody rozliczenia połączenia spółek (metoda nabycia, metoda łączenia 
udziałów) 
2.4. Metoda nabycia 
a) Zasady wyceny 
b) Ustalenie wartości godziwej aktywów netto spółki przejmowanej 
c) Ustalenie ceny przejęcia 
d) Ustalenie wartości firmy, amortyzacja wartości firmy, odpisy aktualizujące wartość firmy 
e) Rozliczenie połączenia spółek, które pozostawały w stosunku podporządkowania 
f) Korekty i wyłączenia w scalonych bilansach łączących się spółek 
g) Prezentacja rachunku zysków i strat w metodzie nabycia 
2.5. Metoda łączenia udziałów 
a) Wycena aktywów i pasywów dla celów połączenia 
b) Etapy rozliczenia połączenia spółek metodą łączenia udziałów 
c) Przykłady włączeń i korekt w połączonych bilansie i rachunku zysków i strat d) Zasady prezentacji połączonego sprawozdania 
e) Zadania 
2.6. Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
2.7. Zestawienie różnic w rozliczeniu połączeń metodą nabycia i metodą łączenia udziałów 
2.8. Otwarcie i zamknięcie ksiąg 
2.9. Inwentaryzacja 
2.10. Ujawnienia w zakresie połączeń spółek 
2.11. Obowiązek badania sprawozdań finansowych 


III. Podział jednostek gospodarczych:
3.1. Regulacje w zakresie rachunkowych standardów rozliczenia podziału spółek 
3.2. Aspekty rachunkowe rozliczenia podziału przez metodę nabycia i metodę łączenia udziałów 
3.3. Przykłady - ujawnienia 


IV. Przekształcenie spółek
4.1. Aspekty rachunkowe przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe 
4.2. Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 
4.3. Aspekty rachunkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową 


V. Rozliczenia rachunkowe połączeń, podziałów i przekształceń spółek w śietle międzynarodowych standardów rachunkowości:
5.1. Zastosowanie MSSF-3 i innych standardów w zakresie rozliczenia połączenia 
5.2. Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów przejmowanych 
5.3. Wynagrodzenie za przejęcie 
5.4. Ujmowanie kosztów bezpośrednich związanych z przejęciem 
5.5. Wartość firmy, testy utraty wartości 
5.6. Warunkowe i dodatkowe płatności za przejęcie 
5.7. Nabycie po okazyjnej cenie 
5.8. Przykłady połączeń, podziałów 


VI. Różnice rozliczenia połączeń przekształceń i podziałów pomiędzy regulacjami polskimi i MSR


VII. Aspekty podatkowe 
7.1. Uwarunkowania podatkowe w zakresie połączeń jednostek gospodarczych 
7.2. Uwarunkowania podatkowe w zakresie podziałów spółek 
7.3. Uwarunkowania podatkowe w zakresie przekształceń spółek 


Zarejestruj się, by wziąć udział w szkoleniu

Kontakt
PKF Consult
Orzycka 6 lok. 1b
02-695 Warszawa
Pracodawcy
Wydarzenia

Dziś jest 23 marca 2023

27 marca 2023 - 28 lutego 2023
Capital Market Days 2023
31 marca 2023
Studencki Nobel 2023
Zobacz wszystkie