Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

5 pytań do rekrutera z Philip Morris International. Rekrutacje w 2021 roku

Paulina Kaleta, Talent Acquisition Specialist w Philip Morris International opowiada m.in. o planach rekrutacyjnych firmy i najbardziej pożądanych umiejętnościach kandydatów do pracy w finansach w 2021 roku.
Akcja redakcyjna: 5 pytań do rekrutera
Kategoria: Poradnik kariery
24.05.2021
Fot. Unsplash

1. Jak przebiega proces rekrutacji w Państwa firmie? Czy zaszły jakieś zmiany?

Paulina Kaleta, Talent Acquisition Specialist w Philip Morris International: W dobie pandemii, z oczywistych względów, „przełączyliśmy się” w stu procentach na zdalny proces oceny umiejętności kandydatów. Specyfika naszej pracy zawsze zakładała swobodne poruszanie się w świecie digital, dlatego płynnie odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Proces rekrutacji w PMI składa się z 4 prostych kroków: analizy aplikacji kandydata, rozmowy telefonicznej z rekruterem, rozmowy online z ewentualnym testem oraz informacji zwrotnej.

Aktualnie największe potrzeby rekrutacyjne w dziale finansów skupione są na wciąż rozwijającym się obszarze kontrolingu finansowego. W przypadku rekrutacji do finansów na starszego analityka ds. kontrolingu finansowego, poza powyższymi etapami, zapraszamy kandydatów do przygotowania business case’u, który pomaga nam ocenić wiedzę funkcyjną kandydata. Jeśli chodzi o bardziej seniorskie role, jak na przykład rekrutację na stanowisko managera, jednym z początkowych etapów rekrutacji jest 30-minutowa rozmowa telefoniczna z managerem, która pozwala obu stronom zweryfikować wzajemne oczekiwania już na samym starcie procesu rekrutacji.

2. Jakie są Państwa plany rekrutacyjne w 2021 roku?

Aktualnie przechodzimy przez największą w historii PMI transformację. Z firmy tytoniowej zmieniamy się w firmę technologiczną. Niesie to za sobą szereg zmian i ma wpływ także na plany rekrutacyjne we wszystkich funkcjach: Finansów, IT, HR, Zakupów, Operacyjnych. Jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się działów jest wspomniany już kontroling finansowy. Od kilkunastu miesięcy sukcesywnie pracujemy nad konsolidacją funkcji kontrolingowych w Krakowie i rozwijamy nasze zespoły w kierunku partnera dla biznesu. Naszym celem jest nie tylko świadczenie usług na zasadzie zintegrowanego centrum usług wspólnych, lecz także, a w zasadzie przede wszystkim, pełnienie roli partnerów biznesowych dla naszych klientów wewnętrznych zlokalizowanych w poszczególnych spółkach PMI na świecie. Aktualnie w dziale finansów w Krakowie zatrudniamy niemal 1000 osób, a liczba ta stale rośnie. W najbliższych miesiącach planujemy kolejne rekrutacje w obszarze kontrolingu, ze szczególnym uwzględnieniem profili z bardzo dobrą wiedzą funkcyjną, ale także mocno rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi pozwalającym na współpracę z Senior Managementem.

3. Jakie umiejętności, Pani zdaniem, będą kluczowe u kandydatów do pracy w finansach w 2021 roku?

Zdecydowanie wspomniana już rola partnera dla biznesu i budowanie relacji, które okazują się kluczowe w przypadku współpracy z osobami na stanowiskach managerskich. Coraz częściej od kandydatów wymaga się nie tylko wiedzy merytorycznej, lecz także doradztwa i proponowania rozwiązań dla biznesu. Kolejną istotną umiejętnością jest analiza danych finansowych, zinterpretowanie ich, wyciągnięcie wniosków i zbudowanie storytellingu. Starsi analitycy powinni potrafić przekuć twarde dane liczbowe, potrzebne do podejmowania decyzji biznesowych na język zrozumiały także dla osób spoza świata finansów. Tak więc szeroko rozumiana komunikacja nabiera dziś zupełnie innego znaczenia. Zarządzanie projektami to kolejny obszar, który jest dla nas ważny. Nie wszystkie stanowiska są stricte dedykowane temu obszarowi, ale jako organizacja zdecydowanie rozwijamy się w kierunku firmy opartej na pracy projektowej, co daje też nowe możliwości rozwoju. I wreszcie – umiejętności techniczne, które są niezbędne w obszarze finansów – Excel to dziś podstawa. Wszystkie dodatkowe umiejętności techniczne, jak VBA, czy Power BI, choć nie są wymagane, zdecydowanie traktujemy jako mocny plus każdej kandydatury.

4. Home office w Państwa organizacji – na jakich zasadach pracownicy mogą pracować zdalnie?

Obecnie jako cała organizacja nie wymagamy pracy z biura, choć jest ona możliwa dla osób, które taki tryb pracy preferują, zachowując zasady bezpieczeństwa. W przypadku zespołów kontrolingowych w większości przypadków zdecydowaliśmy się na zaproponowanie pracy w całości zdalnej, nawet po zakończeniu pandemii, dając tym samym wybór naszym pracownikom – praca w pełni zdalna, praca z biura lub model hybrydowy, w zależności od potrzeb i preferencji pracownika. Również proces zatrudnienia oraz wdrażania nowych pracowników jest w tym momencie wykonywany zdalnie. Sprzęt oraz umowę wysyłamy za pośrednictwem serwisu kurierskiego na wskazany wcześniej przez kandydata adres.

5. Czy Państwa organizacja wspiera ideę różnorodności? W jaki sposób?

Oczywiście. To temat, który jest dla nas niezwykle istotny i zwracamy na niego ogromną uwagę. Już na etapie rekomendowania wybranych kandydatów managerom zatrudniającym, staramy się, aby pula osób była zbalansowana pod względem płci. PMI w Polsce to zróżnicowane środowisko pracy, bo wierzymy, że różnorodne doświadczenia i perspektywy dają najlepsze efekty. Chętnie włączamy do procesów rekrutacji także kandydatów z innych krajów. Tym sposobem, w samym tylko dziale kontrolingu, mamy w tym momencie przedstawicieli 18 różnych narodowości, między innymi meksykańskiej, argentyńskiej, litewskiej, pakistańskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, chorwackiej czy hiszpańskiej. Kolejnym elementem jest nasza strategia równych płac. W tym roku po raz kolejny otrzymaliśmy certyfikat Equal Salary, który gwarantuje, że osoby o podobnych kompetencjach i doświadczeniu wynagradzamy tak samo, bez względu na płeć pracownika.

Dziękuję za rozmowę. 

English version

1. What does the recruitment process in your company look like? Have there been any changes?

Paulina Kaleta, Talent Acquisition Specialist w Philip Morris International: During the pandemic, for obvious reasons, we have fully “switched” to an online candidate evaluation process. Our job has always required us to be digitally skilled, that is why we have quickly adapted to the new reality. The recruitment process at PMI consists of 4 simple steps: Analysis of candidate’s application, a phone interview with our recruiter, an online interview – sometimes with an assessment test, and interview feedback.

In the finance department we are currently focusing on filling positions in the area of finance controlling, which is still developing. When recruiting for the position of senior controlling analyst, we additionally ask our candidates to do a case study, which allows us to evaluate person’s functional knowledge. When it comes to senior roles, for example a manager position, one of the first steps is a 30-minute phone interview with a manager, thanks to which both sides can express their expectations right at the start of the recruitment process.

2. What are your recruitment plans for 2021?

Currently we are going through the biggest shift in the history of PMI – a transformation from a tobacco company to a technological company. The transformation comes with a number of changes and impacts our recruitment plans for all functions: Finance, IT, HR, Procurement and Operations. One of our most dynamically changing departments is finance controlling, which I have mentioned earlier. For over a year now, we have been working on consolidating functions in Krakow and developing our teams into business partners. Our aim is not only to provide services as an integrated business centre, but also, or above all, to maintain business partnerships with our internal clients located in PMI entities around the world. Currently our finance department in Krakow employs nearly 1,000 people and the number continues to grow. In the next few months we are planning more recruitment processes in the controlling area, focusing on candidates with a high level of functional knowledge but also highly developed interpersonal skills, necessary to work with senior management.

3. In your opinion, what are the essential skills for finance candidates in 2021?

Definitely the above-mentioned ability to build business partnerships, which may turn out to be essential when cooperating with senior managers. Candidates are more and more often required to have not only financial expertise, but also the ability to advise and propose business solutions. Another key skill is the ability to analyse finance data, interpret it, draw conclusions and storytelling. Senior analysts should be able to communicate hard data, which is necessary to make business decisions, in a way that is understandable for non-financial people. As you can see, communication takes on a whole new meaning today. Project management is another important area for us. Not all roles are dedicated to this field, but as an organization we are shifting to a project-based model of work, which creates new development opportunities. Finally – there are technical skills, indispensable in finance – Excel is a must. All additional technical skills, such as VBA or Power BI, while not required, are a strong asset.

4. What is your company’s work from home policy?

Currently we do not require our employees to work from the office, but if they want to, it is of course possible, provided that they adhere to all safety precautions. When it comes to our controlling teams, we have offered them a fully remote work model, even after the pandemic, so they have been given a choice – a fully remote, in-office or hybrid work environment, depending on their needs and preferences. Our hiring and onboarding processes are also fully remote right now. The work equipment and contract are delivered to the address indicated by our candidate.

5. Does your organization support diversity and inclusion? If so, in what way?

Naturally. Workplace diversity is an extremely important topic for us and we pay a lot of attention to it. When recommending candidates to our hiring managers, we try to provide a gender-balanced talent pool. PMI in Poland is a diverse workplace, because we believe that diverse experiences and points of view lead to much better results. We encourage candidates from abroad to take part in our recruitment processes – today we have representatives of 18 different nationalities, including Mexico, Argentina, Lithuania, Pakistan, Ukraine, Russia, Croatia or Spain, in the controlling team alone. Our company has an equal pay strategy and this year we have been once again awarded with the Equal Salary Certification, which demonstrates that our employees are paid equally for equal skills and experience, regardless of their gender.

Thank you for talking to us.

Ekspert: Paulina Kaleta
Talent Acquisition Specialist Philip Morris International

Posiada ponad 5-letnie doświadczenie rekrutacyjne, zdobyte zarówno w środowisku rekrutacji wewnętrznej, jak i w zewnętrznej agencji. W Philip Morris International odpowiada głównie za rekrutacje w obszarze Finansów.

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również