Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Zawód księgowego – z certyfikatem, uregulowany, a może po staremu?

Ministerstwo Finansów otwiera dyskusję na temat przyszłości zawodu księgowego i zachęca do udziału w prekonsultacjach. Uwagi i opinie dotyczące kierunku zmian zawodu księgowego można przesyłać do 31 maja 2022 roku.
Kategoria: Wiadomości
28.02.2022
fot. Unsplash

Polskie prawodawstwo nie posiada przepisów regulujących zawód księgowego. Wcześniej uregulowane były jedynie czynności składające się na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Mogły je wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające certyfikat księgowy lub świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi. Przepis ten jednak nie funcjonuje od 10 sierpnia 2014 roku i obecnie usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą wykonywać osoby, które spełnią 3 warunki:

  1. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,
  3. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Czy zawód księgowego powinien zostać uregulowany, czy powinno się wprowadzić profesjonalną certyfikację zawodu księgowego, a może lepiej pozostać przy obecnym stanie prawnym? Możliwe są co najmniej 3 scenariusze:

1. Włączenie zawodu księgowego do katalogu zawodów regulowanych - oznaczałoby, że czynności określone w przepisach prawa, do wykonywania których niezbędne jest posiadanie uprawnień księgowego mogłyby wykonywać jedynie te osoby, które mają odpowiednie zezwolenie, uzyskane po spełnieniu ściśle określonych warunków. Innymi słowy byłyby to czynności zastrzeżone dla zawodu księgowego.

2. Profesjonalizacja zawodu księgowego – umożliwiłaby zdobycie uprawnień zawodowych nadawanych przez wybraną instytucję, potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności. Nałożyłoby także określone obowiązki m.in. doskonalenia zawodowego, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz wprowadziłoby nadzór. Jednocześnie nie ograniczałoby możliwości wykonywania czynności z zakresu księgowości przez osoby nieposiadające takich uprawnień.

3. Pozostawienie obecnego stanu prawnego bez istotnych zmian, tzn. niewprowadzanie zawodu regulowanego ani systemu zakładającego instytucjonalną profesjonalizację zawodu księgowego, ale oparcie się wyłącznie na kwalifikacjach rynkowych, w tym m.in. włączonych do ZSK.

Jakie jest Wasze zdanie? A może widzicie jeszcze jedno rozwiązanie? Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów zachęca do udziału w ankiecie, zawierającej 15 pytań otwartych. Analiza wyników będzie wstępem do merytorycznej dyskusji wokół tematu zawodu księgowego, która pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również