Temat tygodnia
Zobaczcie, jak pokolenie Z widzi siebie w roli księgowych i jakie ma oczekiwania.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
28 października
do 30 października
2013
Miasto: Warszawa
Organizator: Akademia Biznesu MDDP

Podatki VAT i CIT – nowelizacja ustaw podatkowych w 2013 oraz 2014 roku i konsekwencje ich wprowadzenia

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

Prowadzący

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego – doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

Marta Szafarowska – partner w MDDP, doradca podatkowy. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Jest autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej. Pani Szafarowska jest członkiem Rady Podatkowej działającej przy PKPP LEWIATAN.

Aneta Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Jarosław F. Mika – partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego oraz książki: "Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa", która ukazała się nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w tematyce powiązań pomiędzy cenami transferowymi a wynikami finansowymi spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykładowca akademicki prawa podatkowego oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Marcin Górski – adwokat, doradca podatkowy. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Marcin Górski pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa finansowego, prawa gospodarczego, w tym prawa podatkowego, między innymi takimi jak: Artur Andersen Sp. z o.o. Obecnie jest właścicielem indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Specjalizuje się w doradztwie przy złożonych transakcjach gospodarczych, takich jak sprzedaż oraz wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, łączenie oraz podziały spółek kapitałowych, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Adwokat Marcin Górski posiada ponadto szerokie doświadczenie w przedmiocie przeprowadzania audytów podatkowych w zakresie podatku CIT i VAT, oraz w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby Skarbowej (2004-2007), asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (2007-2010), wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych między innymi na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Prawa i Podatków". Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii Biznesu MDDP. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej.

Program

DZIEŃ I

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 11:15 – Sędzia NSA

1. Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

11:15 - 11:30 – przerwa kawowa

11:30 – 12:45 – Marta Szafarowska
Nowelizacja ustawy o VAT w 2014 roku
1. Zmiany w terminach rozliczenia VAT należnego – nowe zasady powstawania  obowiązku podatkowego:
a) wydanie towaru, wykonanie usługi, otrzymanie zapłaty – jako zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego,
b) w jakich przypadkach wystawienie faktury będzie definiowało moment powstania obowiązku podatkowego?
c) obowiązek podatkowy w dostawach i usługach ciągłych – zasady i wyjątki,
d) przepisy przejściowe stosowane na przełomie 2013/2014 ważne dla momentu powstania obowiązku podatkowego.

12:45 – 13:30 przerwa lunchowa

13:30 – 15:30 – Aneta Pożarowska
2. Nowe zasady określania podstawy opodatkowania – art. 29a:
a) kiedy wartość transportu i innych dodatkowych opłat należy włączyć do podstawy opodatkowania?
b) co dalej z refakturowaniem?

3. Zmiany w zasadach i terminach wystawiania faktur dokumentujących czynności opodatkowane VAT:
a) nowe definicje faktury i faktury elektronicznej,
b) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług zwolnionych z VAT,
c) nowe terminy wystawiania faktur „ex post” i „ex ante” – potencjalne ryzyka związane z wystawieniem faktur przed dokonaną czynnością,
d) potwierdzenie odbioru korekty faktury i skutki braku takiego potwierdzenia odbioru – zmiany dla podatników VAT.

15:30 - 15:45 – przerwa kawowa

15:45 – 16:45 – Aneta Pożarowska
1. Nowe zasady określania podatku naliczonego:
c) terminy odliczenia podatku naliczonego uzależnione od uprzedniego powstania obowiązku podatkowego u dostawcy/usługodawcy,
d) wpływ otrzymania faktury na termin odliczenia podatku naliczonego,
e) nowe wymogi formalne w zakresie odliczania podatku naliczonego w WNT, dostawie towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz w imporcie usług i ich zgodność z Dyrektywą 2006/112/WE,
f) przepisy przejściowe w zakresie podatku naliczonego obowiązujące na przełomie 2013/2014,
g) zmiana w zakresie liczenia struktury dla częściowego odliczania VAT,
h) co dalej z odliczaniem VAT-u od samochodów osobowych i innych niespełniających kryteriów do pełnego odliczenia podatku VAT – kolejny wniosek o derogację przepisów.

DZIEŃ II

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:45 – Krzysztof Woźniak

1. Pozostałe zmiany w podatku VAT:
a) nowe zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie towarów,
b) zmiana w opodatkowaniu towarów używanych – art. 43 ust. 1 pkt. 2,
c) odpowiedzialność solidarna nabywcy w przypadku zakupu stali, paliw i złota – planowane zmiany w zakresie podatku VAT i Ordynacji podatkowej od 1 października 2013r.,
d) rozszerzenie mechanizmu reverse chargé w transakcjach krajowych – niektóre wyroby ze stali.

10:45 - 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 12:45 – Jarosław F.Mika

Ceny transferowe po nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów
1. Znowelizowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie cen transferowych. Najistotniejsze zmiany.
2. Planowane zmiany od 1 stycznia 2014 r.:
a) obostrzenie przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Metody optymalizacji wypłacanych kosztów odsetek od pożyczek,
b) zmiany w zakresie umów o repartycji kosztów (umowy CCA),
c) nowe przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych,
d) rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do sporządzania podatkowych dokumentacji cen transferowych.

3. Projekt OECD z kwietnia 2013 r. w zakresie sposobu przeprowadzania kontroli skarbowych w cenach transferowych.

12:45 – 13:30 lunch

13:30 – 15:00 – Marcin Górski 

Zmiany w 2013 i 2014 roku w podatku CIT
1. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów - zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu.
2. Zamiany w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów - zapłata za środek trwały oraz WNiP, jako element niezbędny dla zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.
3. Zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przychodów.
4. Zmiany w zakresie leasingu operacyjnego i finansowego (zmiana stron umowy leasingu, leasing prawa użytkowania wieczystego gruntu). 

15:00 – 15:15 przerwa kawowa

15:15 – 16:30 – Marcin Górski
1. Spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT:
a) spółki komandytowo – akcyjne jako podatnicy CIT (możliwość odroczenia opodatkowania SKA jako podatników CIT – zmiana roku podatkowego) od 1 stycznia 2014 r.,
b) spółki komandytowe jako podatnicy CIT od 1 stycznia 2014 r.
2. Zmiany w zakresie określania przychodów i kosztów z tytułu świadczeń w naturze (dywidendy rzeczowe).
3. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu zbycia wierzytelności w kwocie netto.
4. Moment poniesienia kosztu pośredniego (wpływ ujęcia rachunkowego na ujęcie podatkowe).
5. Przekształcenie spółki - kwoty zgromadzone na kapitałach zapasowych i rezerwowych, jako przychód.
6. Zmiany w zakresie zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów.
7. Zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.
8. Opodatkowanie spółek zagranicznych (CFC).

DZIEŃ III  - SPECJALNY

9:00 – 12:00 – Dawid Milczarek 

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

10:15 – 10:30 przerwa kawowa

1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego uchwalone na 2014 r.:
a) data sprzedaży a moment powstania obowiązku podatkowego,
b) szczegółowe zasady określania daty sprzedaży w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,
c) data sprzedaży w przypadku świadczeń wykonywanych etapami,
d) data sprzedaży a umowy między kontrahentami i protokoły zdawczo-odbiorcze,
e) reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi w przypadku świadczeń ciągłych i okresowych,
f) zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2013 i 2014 r. – porównanie,
g) nowe terminy wystawiania faktur,
h) obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,
i) obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,
j) zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty a moment powstania obowiązku podatkowego,
k) zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
l) nowy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych:
- moment wykonania usługi budowlanej (rola protokołów zdawczo-odbiorczych),
- termin wystawienia faktury w przypadku usług budowlanych,
- zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata) a zapłata po wykonaniu usługi budowlanej.
m) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia, dostawy mediów i usług komunalnych:
- data wystawienia faktury w przypadku ww. usług,
- termin płatności określony w umowie a termin płatności określony na fakturze,
- otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy oraz zasady wystawiania faktur.
n)likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych:
- fakturowanie usług transportowych, zapłata a obowiązek podatkowy.
o) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji:
- dostawa drukowanych książek i czasopism,
- czynności wykonywane na zlecenie sądów,
- usługi finansowe,
- przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
- dotacje, subwencje.
p) regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.:
- czynności dokonane częściowo lub całkowicie w 2013 lub w 2014 r.,
- czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał pod koniec 2013 lub na początku 2014 r.,
- czynności zafakturowane na przełomie 2013 i 2014 r.
q) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego a problematyka refakturowania:
- prawidłowe określenie daty sprzedaży na refakturze,
- moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług.
r) zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji międzynarodowych w 2014 r.:
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,
- import i eksport towarów,
- nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
- import i eksport usług.

12:00 – 12:45 lunch

12:45 – 14:45 – Dawid Milczarek 

2. Ważne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczące ustalania momentu powstania prawa do odliczenia:
a) prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,
b) moment powstania prawa do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
c) prawo do odliczenia a nowe terminy wystawiania faktur,
d) moment powstania prawa do odliczenia a umowny termin płatności,
e) odliczanie podatku w miesiącu otrzymania faktury oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych,
f) odliczanie podatku w przypadku faktur zaliczkowych,
g) odliczanie podatku w przypadku nieopłaconych faktur,
h) prawo do odliczenia a duplikat faktury zakupowej,
i) nowe zasady odliczania VAT w przypadku faktur za media i usługi komunalne,
j) nowe terminy odliczania VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia,
k) prawo do odliczenia w przypadku usług budowlanych i transportowych,
l) prawo do odliczenia w przypadku zakupu towarów handlowych i środków trwałych,
m) prawo do odliczenia z faktur za usługi reklamowe, marketingowe, serwisowe, informatyczne, doradcze, pośrednictwa,
n) prawo do odliczenia w przypadku zakupu samochodów osobowych,
o) prawo do odliczenia w przypadku zakupów dokonywanych u małych podatników,
p) prawo do odliczenia w przypadku WNT – ważne zmiany w 2014 r.,
q) prawo do odliczenia w przypadku importu usług.

3. Korekty podatku w 2014 r.:
a) korekta faktury a korekta deklaracji,
b) korekta podatku należnego u sprzedawcy oraz podatku naliczonego u nabywcy,
c) korekty in plus i korekty in minus,
d) przyczyna korekty a termin jej dokonania,
e) zasady wykazywania korekt w deklaracji podatkowej,
f) zasady korygowania faktur w 2014 r.


Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w konferencji dzień I i II: 
- jednej osoby 1690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w konferencji i dniu specjalnym (3 dni) wynosi: 
- jednej osoby 2190 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1990 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w dniu specjalnym dzień III: 
- jednej osoby 690 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 
Dzień I: 10:00-16:45
Dzień II: 9:00-16:30
Dzień III: 9:00-14:45

Miejsce zajęć: hotel w centrum miasta

Informacje:      
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Podobne wydarzenia

Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Dni Kariery w Krakowie (wiosna 2019)
Kraków 26 marca
26 marca Kraków
Ogranizator AIESEC Polska
Kategoria
Human Resources
Pod patronatem
KarierawFinansach.pl
Konferencja PM - skuteczne zarządzanie biznesem 2019
Sopot 26 marca
26 marca Sopot
Ogranizator Koło Naukowe Strateg Uniwersytetu Gdańskiego
Kategoria
BPO/SSC
Targi Pracy Wrocław Career Expo 2019
Wrocław 27 marca
27 marca Wrocław
Ogranizator Career EXPO
Kategoria
Human Resources

Podobne wydarzenia