Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Poziom zaangażowania pracowników zależy od branży?

Czy specyfika branżowa ma znaczenie w procesie budowania zaangażowania pracowników? Jakie czynniki wpływają na poziom zaangażowania w różnych branżach? Aon Hewitt podsumował 10 lat badań nad zaangażowaniem pracowników w polskich firmach. Ich wyniki wskazują na istotne różnice w poziomie zaangażowania pracowników różnych branż.
Kategoria: Raporty
24.05.2016
Fot. Headway / Unsplash

W 2015 roku wskaźnik zaangażowania pracowników w polskich firmach wyniósł średnio 52 proc. Najbardziej angażujące organizacje wyłonione w Programie Najlepsi Pracodawcy (11 laureatów konkursu w 2015 roku) osiągnęły średni wynik na poziomie aż 77proc. Według metodologii Aon Hewitt zaangażowany pracownik to taki, który prezentuje jednocześnie trzy postawy:

1. MÓWI pozytywnie o swojej firmie;

2. POZOSTAJE, czyli wiąże przyszłość zawodową z firmą;

3. DZIAŁA na rzecz firmy i czuje się zmotywowany do dawania z siebie więcej, niż definiuje to zakres obowiązków. 

Zaangażowanie w branżach

Niezaprzeczalnym "wygranym" w budowaniu zaangażowania pracowników z perspektywy branżowej są firmy z branży IT, osiągając średnio 59 proc. ogólnego poziomu zaangażowania. W dalszej kolejności wysoki poziom zaangażowania charakteryzuje branże: FMCG (54 proc. średniego poziomu zaangażowania), finanse (54 proc.), ubezpieczenia (53 proc.) oraz farmacja (53 proc.). Najniższy zaś wskaźnik zaangażowania odnotowano średnio w branży handlowej (39 proc.), produkcyjnej (45 proc.) oraz bankowej (46 proc.).

Najwięcej "promotorów" wśród pracowników z branży IT

Pracownicy firm z branży IT zdecydowanie chętniej pozytywnie wypowiadają się na temat organizacji: aż 71 proc. pracowników mówi pozytywnie o swoim pracodawcy. Dodatkowo, wskaźnik NPS (gotowości do polecenia firmy) wynosi w branży IT aż 21 punktów (średnio w Polsce wyniósł 2, a wśród Najlepszych Pracodawców 44 punkty) co oznacza, że zdecydowana większość pracowników to promotorzy organizacji. Warto wspomnieć, że w Polsce na postawę MÓWI w największym stopniu wpływa poczucie dumy z pracy w firmie i pozytywna ocena marki pracodawcy, zwłaszcza kwestie spójności wizerunku wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz przekonanie, że firma jest najlepszym miejscem pracy dla pracowników o podobnych umiejętnościach i wiedzy.

Pracownicy z branży farmaceutycznej lojalni

W przypadku drugiej z postaw charakteryzujących zangażowanego pracownika – POZOSTAJE najwyższe noty spośród wszystkich branż reprezentowanych w badaniu osiągnęły firmy z branży farmaceutycznej. Aż 64 proc. pracowników deklaruje chęć pozostania w swojej firmie w dłuższej perspektywie czasowej. Podobne wskaźniki dla tej postawy charakteryzują firmy z branży finansowej i IT (63 proc. pozytywnych odpowiedzi). Tak wysoki wskaźnik oznacza dbałość pracodawcy o środowisko pracy, ale też wysoką strefę komfortu pracowników.

Wysoka motywacja w FMCG

Trzecia z postaw – postawa DZIAŁA uważana za najtrudniejszą do zbudowania, najsilniej charakteryzuje firmy z branży FMCG oraz IT. Około 60 proc. pracowników firm z tych branż czuje się motywowana przez firmę do jak najlepszego wykonywania powierzonych obowiązków oraz daje z siebie jeszcze więcej, jeśli wymaga tego sytuacja. Wśród firm z pozostałych branż średni wynik dla postawy DZIAŁA wynosi mniej niż 50 proc. 

Średnio wśród firm w Polsce istotny wpływ na zbudowanie postawy DZIAŁA ma pozytywna percepcja zarządu w firmie, poczucie że pracownicy są traktowani jako najważniejszy kapitał organizacji, jak również kwestie związane z możliwościami rozwoju w firmie.

Liczy się poziom energii

Prawdą, jest że poziom energii pracowników, którzy dołączają do organizacji, w istotny sposób determinuje poziom zaangażowania na dalszych etapach pracy w firmie. Drugą istotną determinantą jest umiejętność podtrzymywania przez pracodawcę tego poziomu zaangażowania podczas całego okresu zatrudnienia. Najwyższy poziom zaangażowania wsród nowych pracowników odnotowuje branża IT, najmniej energii do pracy mają nowi pracownicy w branży bankowej (średni poziom zaangażowania w grupie poniżej 3 miesięcy wyniósł odpowiednio 92 proc. w IT oraz 55 proc. w bankowości). To jednak firmy z sektora bankowego potrafią utrzymać zaangażowanie na stabilnym poziomie w dalszym okresie zatrudnienia. Średnio w Polsce już w pierwszym roku pracy poziom zaangażowania spada o 9 punktów procentowych, a w branży bankowej różnica ta wynosi jedynie 2 p.p. Taki trend świadczyć może o rzetelnym procesie rekrutacji oraz spójnie prezentowanym wizerunku firmy na zewnątrz oraz wewnątrz organizacji.

Jak utrzymać zaangażowanie

Firmy, które potrafią zbudować wysoki poziom zaangażowania na stabilnym poziomie, w szczególności dbają o trzy kluczowe kwestie: percepcję managerów jako angażujących liderów, markę pracodawcy oraz kulturę wysokich wyników. 

Swoich liderów pod kątem angażującego przywództwa najlepiej oceniają pracownicy z branży farmaceutycznej i IT. Ponad połowa pracowników tych branż ma dobrą opinię na temat skuteczności managerów, ich wizji na temat przyszłości organizacji oraz sposobu komunikacji z pracownikami. Podobna liczba pracowników pozytywnie ocenia markę pracodawcy, a dokładnie firmową propozycję wartości dla pracownika jako atrakcyjną, wiarygodną i wyróżniającą firmę na rynku. 

W przypadku budowania pozytywnej oceny indeksu kultury wysokich wyników najbardziej skuteczni są pracodawcy z branży ubezpieczeniowej. To właśnie w tej branży pracownicy najbardziej pozytywnie oceniają kwestie związane ze zdolnością organizacji do motywowania pracowników w celu osiągania przez nich wysokich wyników pracy.

Zaangażowanie pracowników to wyzwanie

Zaangażowanie pracowników to obecnie jedno z najczęściej definiowanych wyzwań w obszarze HR. Aon Hewitt, światowy lider w zakresie doradztwa i outsourcingu w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, w 2016 roku uruchomił już 11. edycję Programu Najlepsi Pracodawcy, który wspiera firmy w budowaniu angażujących organizacji. To największy tego typu program w Polsce. Do tej pory przebadano około 350 tysięcy pracowników z blisko 1000 polskich firm - o różnej skali działalności i zatrudnienia.

Olga Leszczyńska jest Kierownikiem Programu Najlepsi Pracodawcy w Aon Hewitt

Zobacz również