Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Biegły rewident

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej biegłego rewidenta. Dowiedz się więcej o kwalifikacji biegłego rewidenta.
Kategoria: Księgowość
20.12.2021

Biegły rewident jest polską kwalifikacją z dziedziny rachunkowości. 

Aby zostać biegłym rewidentem trzeba:

 • korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, dawać rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć studia wyższe i władać językiem polskim,
 • odbyć praktykę i aplikację,
 • zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
 • złożyć ślubowanie.

Dane podstawowe

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego należy:

1. Zdać 10 pisemnych egzaminów według określonego zakresu tematycznego, zgodnie z ustalonym harmonogramem egzaminów.

2. Zaliczyć (wystarczy 1 z 3 możliwych opcji):

 • roczną praktykę w zakresie rachunkowości i dwuletnią aplikację lub
 • zaliczyć trzyletnią aplikację albo
 • uzyskać zwolnienie z praktyki i aplikacji (na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

3. Zdać egzamin dyplomowy.

4. Złożyć ślubowanie.

5. Złożyć wniosek do KRBR o wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Zakres

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

 • część I – egzamin pisemny (trwa nie dłużej niż 180 min), który polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania akt badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania, a także rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania,
 • część II — egzamin ustny trwa do 30 minut dla jednej zdającej osoby. Polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania, z których jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej.

Perspektywy rozwoju

Posiadając kwalifikacje zawodowe biegłego rewidenta można pracować na stanowisku biegłego rewidenta w firmie audytorskiej lub prowadzić samodzielną działalność. Biegły rewident kontroluje pracę księgowego, sprawdza czy prowadzona księgowość jest zgodna z prawdą.

Do zadań biegłego rewidenta należy:

 • prowadzenie badań i przeglądów sprawozdań finansowych;
 • badanie planu przekształcenia spółki;
 • audyty projektów i programów unijnych;
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • przeglądy sprawozdań finansowych;
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe;
 • doradztwo podatkowe.

Opracowanie na podstawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.