Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Biegły rewident

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej biegłego rewidenta: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji biegłego rewidenta.
Kategoria: Księgowość
23.08.2012

Biegły rewident jest polską kwalifikacją z dziedziny rachunkowości. 

Dane podstawowe

Osoba z kwalifikacjami biegłego rewidenta jest uprawniona do wykonywania czynności rewizji finansowej, obejmującej badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości. Biegli rewidenci zrzeszeni są w ustawowo powołanym swoim samorządzie – Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Więcej można dowiedzieć się na stronie www.kibr.org.pl

Zakres

Aby zdobyć kwalifikację biegłego rewidenta należy zaliczyć 10 pisemnych egzaminów, które odbywają się w 4 sesjach. Każda sesja obejmuje po 2 lub 3 egzaminy.Oprócz zdania wszystkich egzaminów z wynikiem pozytywnym, kandydat na biegłego rewidenta musi odbyć roczną praktykę z zakresu rachunkowości oraz odbyć dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta. Można też odbyć tylko trzyletnią aplikację w firmach audytorskich. W jej trakcie należy na bieżąco zapisywać przebieg w dzienniku aplikacji, który jest kontrolowany przynajmniej raz na kwartał. Potwierdzeniem zdobytych uprawnień jest wpisanie do rejestru biegłych rewidentów. Wpisana może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych. Opłata za wpis do rejestru biegłych rewidentów wynosi 400 złotych. Kandydaci dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin z prawa gospodarczego, które obowiązuje w Polsce. W roku 2018 należy za niego zapłacić 1281 złotych. 

Pełna lista egzaminów:

SESJA I
1. Rachunkowość finansowa (cz. I)*;
1. Teoria i zasady rachunkowości**;
2. Ekonomia i zarządzanie*;
2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna**.

SESJA II
1. Prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze*;
1. Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą**;
2. Prawo podatkowe (cz. I)*;
2. Prawo podatkowe (cz. I)**;
3. Finanse*;
3. Finanse**.

SESJA III
1. Prawo podatkowe (cz. II)*;
1. Prawo podatkowe (cz. II)**;
2. Rachunkowość finansowa (cz. II)*;
2. Rachunkowość finansowa**;
3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza*;
3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza**.

SESJA IV
1. Sprawozdania finansowe i ich analiza*;
2. Badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta*.

*Kandydaci kontynuujący postępowanie kwalifikacyjne
**Nowi kandydaci

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Czas trwania

Egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów odbywają się 2–3 razy w roku, w zależności od rodzaju sesji. Daty egzaminów wyznaczane są corocznie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR) uchwałą zatwierdzoną przez Komisję Nadzoru Audytowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminów w sesji II i III jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym sesji I. Egzaminy sesji II i III można zdawać łącznie. Zaliczenie wszystkich egzaminów sesji I, II i III jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów w sesji IV.  Cały proces zdawania egzaminów trwa powyżej dwóch lat. Koszt jednego egzaminu to 450 złotych. Egzaminy pisemne mogą zostać przeprowadzone w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, a w przypadku małej liczby zgłoszeń wyłącznie w Warszawie.

 • rozpoznawania ryzyka badania;
 • opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych;
 • opracowywania akt badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania;
 • rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych;
 • posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej;
 • oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania.

W trakcie części pisemnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Część ustna trwa do 30 minut i  polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, z czego jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. 
Opłata za egzamin dyplomowy wynosi 1281 złotych. 

Perspektywy rozwoju

Posiadając kwalifikacje zawodowe biegłego rewidenta można pracować na stanowisku biegłego rewidenta w firmie audytorskiej lub prowadzić samodzielną działalność. Miesięczne zarobki brutto osób posiadających tę kwalifikację zaczynają się od 4500 złotych, a nierzadko przekraczają 20 tys. złotych. Biegły rewident kontroluje pracę księgowego, sprawdza czy prowadzona księgowość jest zgodna z prawdą.

Do zadań biegłego rewidenta należy:

 • prowadzenie badań i przeglądów sprawozdań finansowych;
 • badanie planu przekształcenia spółki;
 • audyty projektów i programów unijnych;
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • przeglądy sprawozdań finansowych;
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe;
 • doradztwo podatkowe.

Opracowanie na podstawie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć