Temat tygodnia
Wywiad z Gabrielą Plencler-Borecką, Employer Branding Process Lead w Capgemini Polska.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Biegły rewident

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej biegłego rewidenta: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji biegłego rewidenta.
Kategoria: Księgowość
23.08.2012

Biegły rewident jest polską kwalifikacją z dziedziny rachunkowości. 

Osoba z kwalifikacjami biegłego rewidenta jest uprawniona do wykonywania czynności rewizji finansowej, obejmującej badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości. Biegli rewidenci zrzeszeni są w ustawowo powołanym swoim samorządzie – Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. 

Aby zostać biegłym rewidentem trzeba:

 • korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć studia wyższe (postępowanie kwalifikacyjne możesz już zacząć w trakcie studiów) i władać językiem polskim,
 • odbyć praktykę i aplikację,
 • zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
 • złożyć ślubowanie. 

Zakres

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

 • część I – egzamin pisemny (trwa nie dłużej niż 180 min), który polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w szczególności do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w zakresie rozpoznawania ryzyka badania, opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych, opracowywania akt badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania, a także rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych, posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej, oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania,
 • część II — egzamin ustny trwa do 30 minut dla jednej zdającej osoby. Polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania, z których jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej.

Czas trwania

Egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów odbywają się 2–3 razy w roku, w zależności od rodzaju sesji. Daty egzaminów wyznaczane są corocznie przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR) uchwałą zatwierdzoną przez Komisję Nadzoru Audytowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminów w sesji II i III jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym sesji I. Egzaminy sesji II i III można zdawać łącznie. Zaliczenie wszystkich egzaminów sesji I, II i III jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów w sesji IV.  Egzaminy pisemne mogą zostać przeprowadzone w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, a w przypadku małej liczby zgłoszeń wyłącznie w Warszawie.

Po zdaniu wszystkich egzaminów pisemnych, zaakceptowaniu przez Komisję Egzaminacyjną odbycia praktyki i aplikacji, kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do egzaminu dyplomowego. Jest przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu dyplomowego trwa do 180 minut i polega na analizie wybranych zagadnień sprawdzających umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Dotyczy to w szczególności badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zakresie:

 • rozpoznawania ryzyka badania;
 • opracowywania strategii badania, wyboru i stosowania właściwych metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych;
 • opracowywania akt badania sprawozdań finansowych, w tym dokumentacji roboczej i sprawozdania z badania;
 • rozstrzygania zawodowych dylematów etycznych;
 • posługiwania się zawodowym osądem przy rozwiązywaniu zagadnień występujących w działalności gospodarczej;
 • oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania.

W trakcie części pisemnej egzaminu dyplomowego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Część ustna trwa do 30 minut i polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, z czego jedno dotyczy omówienia rozwiązań zaprezentowanych w części pisemnej. 

Perspektywy rozwoju

Posiadając kwalifikacje zawodowe biegłego rewidenta można pracować na stanowisku biegłego rewidenta w firmie audytorskiej lub prowadzić samodzielną działalność. Miesięczne zarobki brutto osób posiadających tę kwalifikację zaczynają się od 4500 złotych, a nierzadko przekraczają 20 tys. złotych. Biegły rewident kontroluje pracę księgowego, sprawdza czy prowadzona księgowość jest zgodna z prawdą.

Do zadań biegłego rewidenta należy:

 • prowadzenie badań i przeglądów sprawozdań finansowych;
 • badanie planu przekształcenia spółki;
 • audyty projektów i programów unijnych;
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • przeglądy sprawozdań finansowych;
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe;
 • doradztwo podatkowe.

Opracowanie na podstawie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.