Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Doradca inwestycyjny

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej Doradcy Inwestycyjnego: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji Doradcy Inwestycyjnego.
Kategoria: Inwestycje
23.08.2012

Doradca inwestycyjny jest polską kwalifikacją z dziedziny doradztwa inwestycyjnego. 

Dane podstawowe

Na listę doradców inwestycyjnych może zostać wpisana osoba fizyczna, która zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jest to bardzo prestiżowa kwalifikacja zawodowa w Polsce, którą posiada obecnie zaledwie niecałe 300 osób. Kwalifikacja zawodowa licencjonowanego doradcy inwestycyjnego jest odpowiednikiem międzynarodowego CFA. Więcej na temat tej kwalifikacji zawodowej można dowiedzieć się a stronach www.zmid.org.pl oraz www.knf.gov.pl.

Zakres

Żeby móc przystapić do egzaminu na doradcę inwestycyjnego, należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać średnie lub wyższe wykształcenie ekonomiczne. 
Egzamin ma charakter egzaminu państwowego, a komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Egzamin składa się z trzech etapów. 

Pierwszy etap egzaminu – egzamin testowy składa się ze 110 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać 2 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, za złą natomiast minus 1 punkt. Aby zdać należy uzyskać 135 punktów. Rozwiązywanie testu trwa 5 godzin.

Drugi etap egzaminu – egzamin pisemny składa się z 5 zadań problemowych, których treść obejmuje następujące zagadnienia: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych, analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych, zarządzanie portfelem. Czas trwania egzaminu wynosi 5 godzin, a warunkiem jego zaliczenia jest zaliczenie wszystkich pytań.

Trzeci etap egzaminu – egzamin pisemny składa się z 2 zadań dotyczących problematyki zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym. Rozwiązywanie trwa 2 godziny.

Egzamin na doradcę inwestycyjnego jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów z następujących dziedzin:

 1. prawo cywilne;
 2. prawo gospodarcze;
 3. prawo podatkowe i dewizowe;
 4. prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi instrumentami;
 5. działalność maklerska oraz działalność powiernicza;
 6. system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;
 7. rynek finansowy;
 8. tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych;
 9. komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw;
 10. zasady rachunkowości;
 11. rynek towarów giełdowych;
 12. matematyka finansowa;
 13. analiza finansowa;
 14. strategie inwestycyjne;
 15. etyka zawodowa;
 16. ekonomia;
 17. statystyka;
 18. finanse publiczne;
 19. finanse przedsiębiorstw;
 20. zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych.

Czas trwania

Pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbywa się co najmniej raz w roku w miesiącu lutym lub marcu. Drugi etap egzaminu odbywa się nie później niż 8 tygodni od dnia przeprowadzenia pierwszego etapu. Trzeci etap egzaminu odbywa się nie później niż 3 miesiące od daty przeprowadzenia drugiego etapu. Dokładna data każdego terminu jest publikowana na stronie KNF. 

Kandydat, który zaliczył pierwszy etap egzaminu, ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania. W przypadku zaliczenia drugiego etapu, kandydat ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach. 
W najbardziej optymistycznej wersji od rozpoczęcia przygotowań do zdania wszystkich egzaminów może minąć ok. roku czasu. Należy jednak pamiętać, że egzaminy są bardzo trudne i większość zdających podchodzi do pierwszego egzaminu dwa razy, co wydłuża cały proces o rok.
Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych kosztuje ok. 7 000 złotych. Dodatkowo opłata za każdy z trzech egzaminów wynosi 500 zł.

Perspektywy rozwoju

Na tym stanowisku dobrze sprawdzą się osoby, które mają analityczny umysł i intuicję, a także cechują się doskonałym opanowaniem i odpornością na stres.

Osoby posiadające licencję doradcy inwestycyjnego pracują najczęściej instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym: Bankach Inwestycyjnych, Funduszach Inwestycyjnych oraz Private Equity, Biurach Maklerskich. Do obowiązków dorady inwestycyjnego należy:

 • doradztwo w zakresie inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe;
 • zarządzanie portfelem instrumentów finansowych klientów;
 • nadzór nad wykonywaniem czynności maklerskich;
 • prowadzenie stałego monitoringu giełdy i zjawisk gospodarczych. 

Doradcy inwestycyjni bez doświadczenia mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4-6 tys. brutto. Natomiast miesięczne zarobki w Polsce profesjonalistów posiadających licencję doradcy inwestycyjnego rzadko są niższe od 20 000 złotych, a nierzadko przekraczają 40 000 tysięcy złotych. Doradca inwestycyjny, będący jednocześnie członkiem zarządu TFI lub PTE może zarobić jeszcze więcej. Najlepsi doradcy inwestycyjni dostają również premie, które nierzadko sięgają kilkuset tysięcy złotych rocznie.

Opracowanie na podstawie www.knf.gov.pl.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć