Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

W celu ujednolicenia minimalnych wymagań wobec pracowników we wszystkich bankach w Polsce, wskazania pracownikowi lub kandydatowi kluczowych kompetencji wymaganych na danym stanowisku w bankowości oraz określenia jasnej ścieżki kariery w bankowości Związek Banków Polskich stworzył System Standardów Kwalifikacyjnych.
Kategoria: Finanse/Bankowość
17.07.2020

Uzyskanie Certyfikatu ZBP Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością lub Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością jest możliwe po:

  1. Zdaniu egzaminu teoretycznego obejmującego sprawdzenie wiedzy na temat zarządzania procesami i jakością oraz wiedzy ogólnobankowej – test jednokrotnego wyboru w formie pisemnej
  2. Obronie projektu zrealizowanego przez kursanta (zrealizowany projekt, podczas którego wykorzystana została wiedza związana z zarządzaniem procesami i jakością) – w formie ustnej, przed komisją egzaminacyjną, na podstawie przygotowanej Karty Prezentacji Projektu”. 
  3. Otrzymaniu przez kursanta pozytywnej opinii od obecnego pracodawcy – pracodawca dokonuje na udostępnionym formularzu oceny pozostałych umiejętności i postaw kursanta

Wymienione powyżej elementy egzaminu zostały skonstruowane zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych przez Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych oraz Komitet ds. Jakości Usług Finansowych, działające przy Związku Banków Polskich.

Dane podstawowe

Egzamin jest organizowany w dwóch modelach:

  • Egzamin po zakończonym szkoleniu
  • Egzamin eksternistyczny

Koszt egzaminu to 750 zł brutto (w cenie darmowa poprawka w ciągu roku od dnia egzaminu).

Zakres

Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu i części ustnej – obrony przeprowadzonego projektu doskonalącego opisanego w Karcie Prezentacji Projektu. Do części ustnej egzaminu zostają dopuszczone osoby, które zaliczyły test pisemny.

Test składa się z 50 pytań. Jest to test jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 70% poprawnych odpowiedzi, tzn. 35 punktów.

Wymagania egzaminacyjne, zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne na dedykowanej stronie internetowej www.certyfikacjaprocesowa.pl

Szczegółowe informacje na stronie Związku Banków Polskich.

Perspektywy rozwoju

Osoby, które pomyślnie zdały egzamin, już w dniu ogłoszenia wyników otrzymają dyplom zdania egzaminu podpisany przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast Certyfikaty Związku Banków Polskich potwierdzające nadanie stopni zawodowych MZPIJ/SMZPIJ wręczane są na oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez ZBP, która odbywa się 1 lub 2 razy w roku.

Posiadacze kwalifikacji zwykle zajmują się zagadnieniami z obszaru budowania i funkcjonowania procesów w bankach oraz instytucjach finansowych. O tej kwalifikacji powinni pomyśleć przede wszystkim pracownicy tzw. biur PMO (project management office, czyli biuro zarządzania projektami) bądź coraz popularniejszych biur CMO (change management office), zajmujących się zarządzaniem zmianą w zmiennym środowisku regulacji finansowych oraz w dobie coraz szybciej postępującej globalizacji.