Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Pośrednik kredytu hipotecznego

Informacje na temat egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego, m.in. lista zagadnień. Dowiedz się więcej o kwalifikacji, dającej uprawnienia do pełnienia funkcji pośrednika kredytu hipotecznego.
Kategoria: Finanse/Bankowość
10.12.2021

Egzamin na pośrednika kredytów hipotecznych, organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, weryfikuje wiedzę kandydatów i ich przygotowanie do obsługi klienta zainteresowanego zakupem nieruchomości mieszkaniowej przy pomocy kredytu mieszkaniowego i innych produktów ten zakup wspierający, zgodnie z wymogami ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Obowiązek odbycia szkolenia i przystąpienia do egzaminu mają wszystkie osoby mające kontakt z klientem zgodnie z wymogami ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 22 lipca 2017, m.in.:

 • pośrednicy kredytowi współpracujący z bankiem,
 • pracownicy banku zatrudnieni w oddziale lub innych placówkach banku (typowi sprzedawcy oraz doradcy i opiekunowie klienta),
 • operatorzy telefoniczni w call center,
 • pracownicy zajmujący się reklamacjami,
 • pracownicy z departamentów monitoringu spłaty kredytu, restrukturyzacji zadłużenia i windykacji,
 • pracownicy zajmujących się wyceną nieruchomości. 

Wyjątek stanowią osoby, które spełniają inne wymogi zapisane w ustawie wyłączające ich z tego obowiązku. 

Terminy egzaminów i opłaty

Informacje na temat miejsca przeprowadzania egzaminu są podawane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. 

Dane podstawowe

Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego odbywa się co najmniej 2 razy w roku, jednak nie częściej niż 5 razy w roku. Egzamin trwa 110 minut. Test egzaminacyjny składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 35 pytań.

Każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:

 • odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;
 • odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 0 punktów.

Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie. Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez uczestnika egzaminu na karcie odpowiedzi dołączonej do formularza testu.

Zakres

Zagadnienia, których dotyczyć będą pytania egzaminacyjne, określa art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U.2017.819 j.t.): 

Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego obejmuje sprawdzenie wiedzy w zakresie: 

 1. kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz z tymi kredytami;
 2. przepisów związanych z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności przepisów z zakresu ochrony konsumentów i przepisów ustawy; 
 3. zawierania umów sprzedaży nieruchomości;
 4. wyceny zabezpieczeń wierzytelności;
 5. organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych;
 6. funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym;
 7. standardów etyki biznesu;
 8. procesu oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 9. zagadnień finansowych i ekonomicznych. 

Ustawa nie przewiduje wskazania materiałów bądź przykładowych pytań testowych, które mogłyby stanowić pomoc w przygotowaniu się do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego.