Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Pośrednik kredytu hipotecznego

Informacje na temat egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego, m.in. lista zagadnień. Dowiedz się więcej o kwalifikacji, dającej uprawnienia do pełnienia funkcji pośrednika kredytu hipotecznego.
Kategoria: Finanse/Bankowość
10.05.2018

Egzamin na pośrednika kredytów hipotecznych, organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, weryfikuje wiedzę kandydatów i ich przygotowanie do obsługi klienta zainteresowanego zakupem nieruchomości mieszkaniowej przy pomocy kredytu mieszkaniowego i innych produktów ten zakup wspierający, zgodnie z wymogami ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Obowiązek odbycia szkolenia i przystąpienia do egzaminu mają wszystkie osoby mające kontakt z klientem zgodnie z wymogami ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 22 lipca 2017, m.in.:

 • pośrednicy kredytowi współpracujący z bankiem,
 • pracownicy banku zatrudnieni w oddziale lub innych placówkach banku (typowi sprzedawcy oraz doradcy i opiekunowie klienta),
 • operatorzy telefoniczni w call center,
 • pracownicy zajmujący się reklamacjami,
 • pracownicy z departamentów monitoringu spłaty kredytu, restrukturyzacji zadłużenia i windykacji,
 • pracownicy zajmujących się wyceną nieruchomości. 

Wyjątek stanowią osoby, które spełniają inne wymogi zapisane w ustawie wyłączające ich z tego obowiązku. 

Wniosek

Wniosek o przystąpienie do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego musi być złożony osobiście do biura podawczego UKNF, drogą pocztową na adres UKNF lub drogą mailową z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na adres egzaminy@knf.gov.pl, z datą stempla pocztowego lub datą wpływu do UKNF nie późniejszą niż: 15 czerwca 2018 r. w przypadku egzaminu w dniu 1 lipca 2018 r. i 28 września 2018 r. w przypadku egzaminu w dniu 14 października 2018 r. 

Terminy egzaminów i opłaty

Egzaminy na pośrednika kredytu hipotecznego odbędą się w następujących terminach: 1 lipca 2018 r. o godzinie 12.00 i 14 października 2018 r. o godz. 12.00.

Miejsce egzaminu będzie uzależnione od ilości zgłoszonych osób i zostanie podane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w późniejszym terminie, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. 

Opłata egzaminacyjna wynosi 600 zł. Numer konta znajduje się na stronie KNF. 

Zakres

Zagadnienia, których dotyczyć będą pytania egzaminacyjne, określa art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U.2017.819 j.t.): 

Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego obejmuje sprawdzenie wiedzy w zakresie: 

 1. kredytów hipotecznych oraz usług dodatkowych oferowanych zwykle wraz z tymi kredytami;
 2. przepisów związanych z umowami o kredyt zawieranymi z konsumentami, w szczególności przepisów z zakresu ochrony konsumentów i przepisów ustawy; 
 3. zawierania umów sprzedaży nieruchomości;
 4. wyceny zabezpieczeń wierzytelności;
 5. organizacji i funkcjonowania ksiąg wieczystych;
 6. funkcjonowania rynku państwa członkowskiego, w którym pośrednik kredytu hipotecznego świadczy usługi związane z kredytem hipotecznym;
 7. standardów etyki biznesu;
 8. procesu oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 9. zagadnień finansowych i ekonomicznych. 

Ustawa nie przewiduje wskazania materiałów bądź przykładowych pytań testowych, które mogłyby stanowić pomoc w przygotowaniu się do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego. 

Czas trwania

Egzamin trwa 110 minut. W tym czasie uczestnicy mają za zadanie wykonać test jednokrotnego wyboru, na który składa się 50 pytań. 

Źródła: zbp.pl, knf.gov.pl

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć