Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Rzeczoznawca majątkowy

Pomimo że rynek nieruchomości w Polsce po 1989 roku zaczął rozwijać się bardzo dynamicznie, zawód rzeczoznawcy majątkowego należy wciąż do grona mało popularnych profesji na polskim rynku pracy.
Kategoria: Administracja
23.08.2012

Rzeczoznawca majątkowy to kwalifikacja nadająca osobie fizycznej uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Dane podstawowe

Pierwsze uregulowania dotyczące zawodu rzeczoznawcy majątkowego nastąpiły jeszcze w 1989 roku, dzięki ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, która regulowała zbiór zagadnień związanych z ewidencją gruntów i budynków (tzw. kataster nieruchomości), inwentaryzacją terenu, uprawnieniami do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz numeracją porządkową nieruchomości w miejscowościach. W 1991 roku wprowadzono rozróżnienie pomiędzy zakresem obowiązków geodetów a szacowaniem nieruchomości, ponieważ zawód rzeczoznawcy, zgodnie z ustawą z 1989 roku, był zarezerwowany wyłącznie dla geodetów i kartografów. Od tego momentu osobą ubiegającą się o tytuł rzeczoznawcy mógł być każdy, kto posiadał wykształcenie średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym, technicznym lub prawniczym, w tym również ukończone studia podyplomowe lub kursy specjalistyczne z zakresu szacowania nieruchomości.

Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 roku w rozdziale poświęconym rzeczoznawstwu majątkowemu. Do głównych obowiązków rzeczoznawcy należy określenie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. W związku z tym opracowuje on ekspertyzy dotyczące m.in. rynku nieruchomości i doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości oraz wyceny nieruchomości do inwestycji lub jako środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zakres

Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy majątkowego należy spełnić kilka istotnych warunków:

a. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

b. posiadać wyższe wykształcenie magisterskie;

c. ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;

d. odbyć praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;

e. zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w zakresie szacowania nieruchomości.

Pytania z części pisemnej na rzeczoznawcę majątkowego dotyczą takich zagadnień, jak:

 • finansowa ocena inwestowania (np. obliczenie rocznej stopy oprocentowania hipotecznego, cykl życia nieruchomości w sensie ekonomicznym);

 • rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych;

 • rachunek opłacalności inwestowania;

 • pojęcie bilansu w rachunkowości finansowej;

 • pojęcie aktywów netto lub amortyzacja środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29 września 1994 roku;

 • prawo podatkowe;

 • międzynarodowe standardy rachunkowości;

 • rynki, instrumenty i instytucje finansowe (np. funkcja pieniądza na rynku, pojęcie papierów wartościowych, dyskonto weksla);

 • rola banków w gospodarce;

 • zdolność kredytowa w związku z Prawem bankowym;

 • krzywa popytu i podaży w mikroekonomii;

 • project finance i jego zakres działalności;

 • prawo budowlane;

 • zagadnienia związane z publikacją Leksykonu rzeczoznawcy majątkowego (np. strop Ackermana, ślepy pułap, legary, dźwigary itd.).Zazwyczaj w roku odbywa się dziewięć postępowań kwalifikacyjnych, pod warunkiem że do części pisemnej zostanie przyjętych co najmniej trzydziestu kandydatów.

Warunkiem koniecznym przy uzyskaniu kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego jest również odbycie praktyk zawodowych przez okres co najmniej 12 miesięcy w jednym z podmiotów skupionych wokół Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Kwalifikacja rzeczoznawczy majątkowego nie należy do najtańszych. Już same studia podyplomowe to koszt rzędu od 2,5 tys. do 5 tys. zł. Do tego należy jeszcze mieć świadomość, że za praktyki obowiązkowe również będziemy musieli zapłacić - od 5 do 7 tys. zł.

Czas trwania

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych przeprowadza się w dwóch etapach – pisemnym oraz ustnym. Pierwsza część egzaminu to test wielokrotnego wyboru składający się z 90 pytań oraz jednego zadania praktycznego (tzw. case study). Egzamin pisemny trwa 150 minut. 

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, przy czym, aby przejść do etapu ustnego, należy zdobyć co najmniej 70 punktów (w tym minimum 5 punktów za zadanie praktyczne). Egzamin ustny stanowi obrona przez przyszłego rzeczoznawcę trzech z piętnastu projektów operatów szacunkowych dotyczących metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości. Za każdą odpowiedź można zdobyć od 0 do 3 punktów zgodnie z oceną Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Perspektywy rozwoju

Niewątpliwie zawód rzeczoznawcy majątkowego należy do najbardziej prestiżowych spośród tzw. zawodów nieruchomościowych. Osoby posiadające tę kwalifikację zazwyczaj pracują w kancelariach rzeczoznawców majątkowych lub zakładają własne firmy doradcze. Kwalifikacja jest również mile widziana w bankach, w dziale zajmującym się nieruchomościami lub kredytami hipotecznymi.