Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Faktoring

W poniższym artykule wyjaśniamy, co oznacza pojęcie faktoring w finansach.
26.06.2018
Dowiedz się, jakie są zadania firmy faktoringowej oraz poznaj rodzaje faktoringu.

Faktoring to finansowanie bezspornych wierzytelności, potwierdzonych fakturami z odroczonym terminem płatności.

Faktoring – definicja

Faktoring to usługa finansowa, ktora polega na nabyciu przez Faktora wierzytelności, ich finansowania oraz na zarządzaniu nimi. W efekcie oznacza to, że dostawca (Faktorant) otrzymuje zapłatę bezpośrednio po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do Faktora kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzających odbiór towaru. Na początku Faktorant otrzymuje zaliczkę a pozostałą część – fundusz gwarancyjny – w momencie, kiedy odbiorca ureguluje płatność na rachunek bankowy Faktora. W przypadku opóźnień z zapłatą przez odbiorcę Faktorant może liczyć na wsparcie ze strony Faktora, który w jego imieniu upomni się o płatność.

Rodzaje faktoringu

 • Faktoring pełny (właściwy, bez regresu) – ma miejsce wtedy, gdy faktor przejmuje na siebie całe ryzyko związane z wypłacalnością dłużnika (tzw. funkcja del credere) i sam dochodzi należności w razie nieuregulowania przez niego zobowiązania. 
 • Faktoring mieszany – ryzyko jest rozłożone na obie strony. Wówczas ustala się limit odpowiedzialności faktora.
 • Faktoring dyskontowy – kwota z faktury jest pomniejszana o dyskonto, tj. o opłaty, prowizje oraz odsetki powybierane z góry przez faktora za cały okres od dnia wykupu przez niego faktury do daty jej płatności.
 • Faktoring odsetkowy – faktorant otrzymuje zaliczkę stanowiącą ok. 80% wartości faktury. Zaliczka ta jest rozliczana dopiero w momencie spłaty należności lub nadejścia terminu jej wymagalności. Odsetki są w tym przypadku naliczane za rzeczywisty czas korzystania z finansowania, zwyczajowo jeden raz w miesiącu.
 • Faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) – polega na wykupie przez faktora należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców swojego klienta. W tym wypadku to klient jest odpowiedzialny za wypłacalność kontrahentów.

Jak działa faktoring?

Klient dostarcza produkt lub usługę swojemu odbiorcy i wystawia fakturę na odbiorcę:

 • Klient wystawia faktury na odbiorców krajowych i/lub zagranicznych;
 • Podpisanie umowy faktoringowej z klientem;
 • Przekazanie przez Klienta wierzytelności (faktur) do firmy;
 • Finansowanie (wypłata zaliczek przez firmę pod nabyte wierzytelności (faktury);
 • Spłata wierzytelności przez zgłoszonych do faktoringu odbiorców;
 • Rozliczenie wierzytelności z klientem;
 • Dochodzenie wierzytelności w przypadku braku spłaty w terminie przez odbiorcę.

Zadania firmy faktoringowej

 • finansuje bezsporne i niewymagalne należności;
 • prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników;
 • egzekwuje należności;
 • przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy.

Dla kogo ten rodzaj usługi?

Faktoring przeznaczony jest głównie dla:

 • firm, które stosują odroczone terminy płatności;
 • firm, które poszukują źródeł finansowania swojej działalności;
 • przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami;
 • wszystkich podmiotów, którzy chcą znaleźć kompleksowe usługi finansowe.