Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Rozmowa rekrutacyjna po angielsku: 5 najczęstszych pytań i odpowiedzi (przykłady)

Rozmowy kwalifikacyjne mogą być stresującym doświadczeniem – szczególnie, kiedy odbywają się w obcym języku. W tym artykule zagłębimy się w pięć pytań po angielsku, które często padają podczas rekrutacji i przedstawimy dwie przekonujące odpowiedzi na każde z nich.
Kategoria: Poradnik kariery
17.04.2024
Zdjęcie: Tim Gouw, Unsplash

Odpowiadanie na typowe pytania rekrutacyjne jest sztuką, której opanowanie może być decydującym krokiem na drodze do pożądanego stanowiska. W dzisiejszych czasach, te rozmowy odbywają się często także w języku angielskim. We wielu firmach jest to język powszechnie używany, zarówno w komunikacji, jaki i do zapisywania wewnętrznych procedur i dokumentacji.

Aby zapewnić pomyślny przebieg spotkania rekrutacyjnego, jak to zwykle bywa, kluczowe jest dobre przygotowanie. Przemyślane i przekonujące odpowiedzi mogą nie tylko zaimponować potencjalnym pracodawcom, ale także zademonstrować twoją przydatność i gotowość do pracy na danej pozycji.

Pamiętaj także, że praktyka czyni mistrza! Doskonal więc swoje odpowiedzi i staraj się podchodzić do każdej rozmowy z pewnością siebie i entuzjazmem.

Oto pięć przykładowych pytań i odpowiedzi, które pomogą przygotować ci się do rozmowy rekrutacyjnej po angielsku:

Pytanie 1: What can you tell me about yourself?

Co możesz mi o sobie powiedzieć?

To pozornie proste pytanie często zaskakuje kandydatów, ale jest to doskonała okazja do zrobienia dobrego pierwszego wrażenia.

A) Elevator pitch

W języku polskim:

 "Oczywiście! Jestem oddanym profesjonalistą z [X] lat doświadczenia w [branży/dziedzinie]. W trakcie mojej kariery rozwinąłem silną wiedzę specjalistyczną w [wymień odpowiednie umiejętności lub osiągnięcia]. Pasjonuje mnie [branża/dziedzina] i jestem podekscytowany możliwością [konkretny cel związany ze stanowiskiem]".

W języku angielskim:

"Certainly! I'm a dedicated professional with [X] years of experience in [industry/field]. Throughout my career, I've developed a strong expertise in [mention relevant skills or accomplishments]. I'm passionate about [industry/field], and I'm excited about the opportunity to [specific goal related to the position]."

B) Podkreślenie ścieżki kariery

W języku polskim:

"Z przyjemnością! Moja podróż w [branża/dziedzina] rozpoczęła się [wspomnieć punkt początkowy], gdzie [krótko opisać wczesne doświadczenia]. Od tego czasu awansowałem na [obecne stanowisko lub osiągnięcie], doskonaląc swoje umiejętności w [odpowiednie umiejętności]. Teraz chcę wnieść swoją wiedzę do [nazwa firmy] i przyczynić się do [konkretny cel lub projekt]".

W języku angielskim:

"I'd be happy to! My journey in [industry/field] began [mention starting point], where I [briefly describe early experiences]. Since then, I've progressed to [current position or accomplishment], honing my skills in [relevant skills]. I'm now eager to bring my expertise to [company name] and contribute to [specific goal or project]."

Pytanie 2: What are your strengths and weaknesses?

Jakie są Twoje mocne i słabe strony?

Ten klasyczny (i budzący postrach) duet pytań pozwala rekruterom ocenić Twoją samoświadomość i przydatność do danej roli.

A) Prezentacja mocnych stron

W języku polskim:

"Jedną z moich najmocniejszych stron jest umiejętność [wymień kluczową umiejętność lub cechę związaną z pracą], która konsekwentnie pozwala mi [wymień pozytywne wyniki lub osiągnięcia]. Jestem również biegły w [wymień inną mocną stronę], która moim zdaniem będzie cenna w [konkretnym aspekcie pracy]".

W języku angielskim:

"One of my greatest strengths is my ability to [mention a key skill or trait relevant to the job], which has consistently allowed me to [mention positive outcomes or accomplishments]. I'm also adept at [mention another strength], which I believe will be valuable in [specific aspect of the job]."

B) Odniesienie się do słabości w pozytywny sposób

W języku polskim:

"Chociaż nieustannie dążę do poprawy, zauważyłem, że czasami [wspomnij o drobnej słabości lub obszarze do poprawy]. Podjąłem jednak proaktywne kroki, aby temu zaradzić [wymień wszelkie wysiłki lub strategie poprawy]. Wierzę, że to doświadczenie uczyniło mnie bardziej odpornym i elastycznym".

W języku angielskim:

"While I continuously strive for improvement, I've found that I sometimes [mention a minor weakness or area for improvement]. However, I've taken proactive steps to address this by [mention any efforts or strategies for improvement]. I believe this experience has made me more resilient and adaptable."

Pytanie 3: Why do you want to work here?

Dlaczego chcesz tu pracować?

Pracodawcy poszukują kandydatów, którzy są autentycznie zainteresowani ich firmą i jej misją. To pytanie ma na celu ocenę motywacji i zgodności z wartościami organizacji.

A) Wiedza o firmie i dopasowanie

W języku polskim:

"Śledzę [nazwa firmy] od dłuższego czasu i jestem pod szczególnym wrażeniem [wymień konkretny aspekt, taki jak: kultura firmy, ostatnie osiągnięcia lub wartości]. Podziwiam sposób, w jaki [nazwa firmy] jest [wymień pozytywny atrybut], i chętnie przyczynię się do [konkretny dział lub projekt] i będę częścią tak innowacyjnego zespołu".

W języku angielskim:

"I've been following [company name] for quite some time, and I'm particularly impressed by [mention specific aspect such as: company culture, recent achievements, or values]. I admire how [company name] is [mention positive attribute], and I'm eager to contribute to [specific department or project] and be part of such an innovative team."

B) Rozwój osobisty i rozwój kariery

W języku polskim:

"To, co najbardziej przyciąga mnie do [nazwa firmy], to jej zaangażowanie w [wymień wartość lub inicjatywę, która do ciebie przemawia]. Jestem podekscytowany możliwością nauki i rozwoju w tak dynamicznym środowisku. Wierzę, że pracując tutaj, mogę dalej rozwijać swoje umiejętności w [wymień odpowiednią umiejętność lub obszar] i wnieść znaczący wkład."

W języku angielskim:

"What attracts me most to [company name] is its commitment to [mention a value or initiative that resonates with you]. I'm excited about the opportunity to learn and grow within such a dynamic environment. I believe that by working here, I can further develop my skills in [mention relevant skill or area] and make meaningful contributions."

Pytanie 4: Can you describe a challenging situation you faced at work and how you overcame it?

Czy potrafisz opisać trudną sytuację, z którą spotkałeś się w pracy i jak sobie z nią poradziłeś?

Pytania behawioralne takie jak to oceniają umiejętności rozwiązywania problemów, odporność i zdolność do radzenia sobie z przeciwnościami losu.

A) Model: Sytuacja, Zadanie, Działanie, Rezultat (STAR)

W języku polskim:

"Oczywiście! W mojej poprzedniej roli napotkaliśmy [krótko opisz trudną sytuację]. Uznając znaczenie [wymień kluczowy aspekt], [opisz działania podjęte w celu sprostania wyzwaniu]. W rezultacie [wyjaśnij pozytywny wynik lub rozwiązanie, koncentrując się na swoim wkładzie]".

W języku angielskim:

"Certainly! In my previous role, we encountered [briefly describe the challenging situation]. Recognizing the importance of [mention key aspect], I [describe the actions you took to address the challenge]. As a result, [explain the positive outcome or resolution, focusing on your contributions]."

B) Podkreślanie rozwoju i uczenia się

W języku polskim:

"Był czas, kiedy [opisz trudną sytuację], która początkowo wydawała się zniechęcająca. Jednak potraktowałem to jako okazję do rozwoju. Szukałem wskazówek u [wymień odpowiednie zasoby lub współpracowników], zidentyfikowałem potencjalne rozwiązania i ostatecznie wyciągnąłem cenne wnioski, które od tamtej pory stosuję w podobnych sytuacjach".

W języku angielskim:

"There was a time when [describe the challenging situation], which initially seemed daunting. However, I approached it as an opportunity for growth. I sought guidance from [mention relevant resources or colleagues], identified potential solutions, and ultimately learned valuable lessons that I've since applied to similar situations."

Pytanie 5: Where do you see yourself in five years?

Gdzie się widzisz za pięć lat?

To wybiegające w przyszłość pytanie ocenia ambicje, cele zawodowe i potencjalne długoterminowe dopasowanie do organizacji.

A) Zgodność z trajektorią kariery

W języku polskim:

"Za pięć lat wyobrażam sobie siebie [opisz kamień milowy kariery lub awans], wykorzystującego moje doświadczenie i umiejętności do [wymień konkretny wkład lub osiągnięcie]. Jestem zaangażowany w ciągłe uczenie się i rozwój i wierzę, że [nazwa firmy] oferuje mi idealną platformę do osiągnięcia tych celów".

W języku angielskim:

"In five years, I envision myself [describe a career milestone or advancement], leveraging my experiences and skills to [mention a specific contribution or achievement]. I'm committed to continuous learning and development, and I believe that [company name] offers the ideal platform for me to achieve these goals."

B) Elastyczność i zdolność adaptacji

W języku polskim:

"Chociaż mam ogólne pojęcie o tym, gdzie chciałbym być zawodowo, jestem również otwarty na nowe możliwości i doświadczenia. Za pięć lat mam nadzieję poszerzyć swoją wiedzę specjalistyczną w [wymień odpowiedni obszar] i aktywnie przyczyniać się do sukcesu [nazwa firmy]. Jestem podekscytowany możliwościami i dalszą podrożą".

W języku angielskim:

"While I have a general idea of where I'd like to be professionally, I'm also open to new opportunities and experiences. In five years, I hope to have expanded my expertise in [mention relevant area] and be actively contributing to [company name]'s success. I'm excited about the possibilities and the journey ahead."

Źródła:

Massachusetts institute of Technology (MIT) – “Using the STAR method for your next behavioral interview (worksheet included)”

Autor: Kamila Brzezińska
Redaktorka

Absolwentka Filologii Francuskiej na UP, a także Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W MBE zajmuję się głównie redakcją portalu CareersInPoland.com.

W życiu prywatnym Kamila jest miłośniczką dobrej książki i kiepskich filmów, oraz weteranem gier RPG i horror-survivalowych. Od 2016 roku żywi niezdrową fascynację do amerykańskiej satyry politycznej. 

Zobacz również