Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Aktuariusz

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej aktuariusza: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji aktuariusza.
Kategoria: Ubezpieczenia
23.08.2012

Aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności tych długoterminowych lub obarczonych wysokim ryzykiem. Jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki.

Dane podstawowe

Do zadań aktuariusza należy budowanie taryf ubezpieczeniowych i ustalanie wysokości składek. Aktuariusz kształtuje też politykę finansową firmy ubezpieczeniowej, zajmuje się obliczaniem wysokości niezbędnych rezerw (z których w razie wystąpienia szkody pokrywane są wypłaty) i przygotowuje prognozy oraz plany finansowe. Kolejnym obszarem działalności aktuariuszy jest reasekuracja (ubezpieczanie firm ubezpieczeniowych w przypadku dużych umów, celem rozłożenia kosztów). Aktuariusze mogą też znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest rozwiązywanie problemów finansowych i statystycznych – w bankach i firmach inwestycyjnych, dużych korporacjach oraz związkach zawodowych.

Żeby zostać wpisanym do polskiego rejestru aktuariuszy należy zdać egzamin aktuarialny przed Komisją Nadzoru Finansowego. Dodatkowo wymagane jest wyższe wykształcenie, udokumentowany dwuletni staż zawodowy pod kierunkiem certyfikowanego aktuariusza oraz poświadczenie o niekaralności (wyciąg z KRK). 

Zakres

Egzamin aktuarialny przeprowadzany jest co najmniej 3 razy w roku. Najczęściej sesja egzaminacyjna przeprowadzana jest wiosną w okolicach marca, na przełomie czerwca i lipca, we wrześniu i czasami również w grudniu. Teoretycznie, liczba podejść do każdego egzaminu na aktuariusza jest nieograniczona. Możemy zdawać nieskończenie wiele razy. Należy jednak pamiętać, że za możliwość napisania egzaminu każdorazowo pobierana jest opłata w wysokości 350 złotych. Na zaliczenie wszystkich 10 testów przewidziano nie więcej niż 2 lata.

Na egzaminie wymagane jest opanowanie następujących dziesięciu bloków tematycznych:

 1. Matematyka finansowa;
 2. Prawdopodobieństwo i statystyka matematyczna;
 3. Ekonomia;
 4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń;
 5. Modelowanie;
 6. Matematyka ubezpieczeń na życie;
 7. Matematyka ubezpieczeń majątkowych;
 8. Inwestycje i zarządzanie portfelem inwestycyjnym;
 9. Zarządzanie ryzykiem aktuarialnym i inne zastosowania aktuarialne;
 10. Prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe.

Czas trwania

Kursy przygotowujące do zawodu aktuariusza przeznaczone są dla osób uzdolnionych matematycznie, wymagają zdolności analitycznych oraz umiejętności pracy w grupie i przystosowywania się do zmian. Zapewniają wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów prowadzenia rachunku aktuarialnego. Czas trwania takiego kursu to 3–4 semestry. Kursy przygotowujące do wykonywania zawodu aktuariusza wprowadzają uczestników w tajniki biegłego stosowania rachunku ubezpieczeniowego. Ich tematyka obejmuje m.in. zagadnienia matematyki finansowej, rachunku prawdopodobieństwa, teorii ryzyka, statystyki, modelowania aktuarialnego oraz zarządzania portfelem ubezpieczeniowym. Kierowane są przede wszystkim do brokerów, likwidatorów szkód, przedstawicieli funduszy emerytalnych oraz doradców i specjalistów z dziedziny ubezpieczeń.

Egzamin jest podzielony na 2 sesje. Każda z nich odbywa się w 2 różne dni w ciągu tego samego tygodnia. W każdej sesji przeprowadzonych zostaje 5 osobnych egzaminów. Łącznie zdający muszą podejść do 10 egzaminów. Na uporanie się z każdą częścią przeznaczone jest 100 minut, oprócz działu dotyczącego modelowania oraz zarządzania ryzykiem aktuarialnym i innych zastosowań aktuarialnych, które trwają 120 minut. Testy z tematyki rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego (40 pytań) trwają 60 minut.

Aby uzyskać pozytywny wynik z każdego testu, trzeba zdobyć minimum 13 na 30 możliwych punktów. Z testów z działów modelowania oraz zarządzania ryzykiem aktuarialnym i inne zastosowań aktuarialnych oraz rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego trzeba dostać co najmniej po 52 punkty na 120 możliwych.

Każde pytanie oceniane jest według następującej skali:

 • Dobra odpowiedź – 3 punkty;
 • Błędna odpowiedź – -2 punkty;
 • Brak odpowiedzi – 0 punktów. 

Perspektywy rozwoju

Osoba na tym stanowisku powinna posiadać umiejętność analitycznego myślenia, odpowiednią wiedzę biznesową oraz rozumieć zachowania ludzkie w celu zarządzania złożonymi zagrożeniami, przed którymi stoi społeczeństwo, a także posiadać umiejętność szybkiego przystosowywania się do zmian.

Zawód aktuariusza wiąże się z koniecznością żmudnej nauki, przynosi jednak unikalne perspektywy zawodowe, prestiż oraz korzyści materialne - w Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na aktuariuszy ze względu na małą ich liczbę. Wypłaty są uzależnione od doświadczenia i indywidualnych zdolności aktuariusza. Początkujący może zarobić ok. 7 000 zł na rękę, a bardziej doświadczeni nawet ponad 17 000 zł netto. Aktuariusze mogą pracować jako konsultanci w korporacjach albo prowadzić własną działalność. Jeszcze innym miejscem pracy są instytucje zarządzające planami emerytalnymi, banki, firmy inwestycyjne.

Do obowiązków aktuariusza należy:

 • określenie, ile firma ubezpieczeniowa powinna pobierać składki za ubezpieczenie samochodu;
 • tworzenie produktów ubezpieczeniowych na życie;
 • określenie, ile firma ubezpieczeniowa powinna pobierać składki za ubezpieczenia domów;
 • określenie wysokości składki dla firm od różnych rodzajów ubezpieczeń;
 • pomoc firmom w przygotowaniu ich planów emerytalnych;
 • pomoc bankom w zarządzaniu aktywami i pasywami oraz przy opracowywaniu sposobów zarządzania ryzykiem finansowym;
 • Ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • Kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • Wyliczanie marginesu wypłacalności;
 • Ustalenie wartości składników zaliczanych do środków własnych.