Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Aktuariusz

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące egzaminu aktuarialnego i kwalifikacji zawodowej Aktuariusz.
Kategoria: Ubezpieczenia
18.01.2022

Aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności tych długoterminowych lub obarczonych wysokim ryzykiem. Jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki.

Dane podstawowe

Do zadań aktuariusza należy budowanie taryf ubezpieczeniowych i ustalanie wysokości składek. Aktuariusz kształtuje też politykę finansową firmy ubezpieczeniowej, zajmuje się obliczaniem wysokości niezbędnych rezerw (z których w razie wystąpienia szkody pokrywane są wypłaty) i przygotowuje prognozy oraz plany finansowe. Kolejnym obszarem działalności aktuariuszy jest reasekuracja (ubezpieczanie firm ubezpieczeniowych w przypadku dużych umów, celem rozłożenia kosztów). Aktuariusze mogą też znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest rozwiązywanie problemów finansowych i statystycznych – w bankach i firmach inwestycyjnych, dużych korporacjach oraz związkach zawodowych.

Żeby zostać wpisanym do polskiego rejestru aktuariuszy należy zdać egzamin aktuarialny przed Komisją Nadzoru Finansowego. Dodatkowo wymagane jest wyższe wykształcenie, udokumentowany dwuletni staż zawodowy pod kierunkiem certyfikowanego aktuariusza oraz poświadczenie o niekaralności (wyciąg z KRK). 

Zakres

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i składa się z 9 części podzielonych na dwie sesje egzaminacyjne. Każda z sesji składa się co najmniej z czterech części.

Zakres egzaminu obejmuje następujące tematy: 

 1. Matematyka finansowa
 2. Prawdopodobieństwo i statystyka
 3. Matematyka ubezpieczeń na życie
 4. Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych
 5. Ekonomia
 6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń
 7. Modelowanie
 8. Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń
 9. Prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe

Perspektywy rozwoju

Osoba na tym stanowisku powinna posiadać umiejętność analitycznego myślenia, odpowiednią wiedzę biznesową oraz rozumieć zachowania ludzkie w celu zarządzania złożonymi zagrożeniami, przed którymi stoi społeczeństwo, a także posiadać umiejętność szybkiego przystosowywania się do zmian.

Zawód aktuariusza wiąże się z koniecznością żmudnej nauki, przynosi jednak unikalne perspektywy zawodowe, prestiż oraz korzyści materialne - w Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na aktuariuszy ze względu na małą ich liczbę. Wypłaty są uzależnione od doświadczenia i indywidualnych zdolności aktuariusza.

Do obowiązków aktuariusza należy:

 • określenie, ile firma ubezpieczeniowa powinna pobierać składki za ubezpieczenie samochodu;
 • tworzenie produktów ubezpieczeniowych na życie;
 • określenie, ile firma ubezpieczeniowa powinna pobierać składki za ubezpieczenia domów;
 • określenie wysokości składki dla firm od różnych rodzajów ubezpieczeń;
 • pomoc firmom w przygotowaniu ich planów emerytalnych;
 • pomoc bankom w zarządzaniu aktywami i pasywami oraz przy opracowywaniu sposobów zarządzania ryzykiem finansowym;
 • Ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • Kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • Wyliczanie marginesu wypłacalności;
 • Ustalenie wartości składników zaliczanych do środków własnych.