Temat tygodnia
Wywiad z Gabrielą Plencler-Borecką, Employer Branding Process Lead w Capgemini Polska.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

DPB (Dyplomowany Pracownik Bankowy)

W celu ujednolicenia minimalnych wymagań wobec pracowników we wszystkich bankach w Polsce, wskazania pracownikowi lub kandydatowi kluczowych kompetencji wymaganych na danym stanowisku w bankowości oraz określenia jasnej ścieżki kariery w bankowości Związek Banków Polskich stworzył System Standardów Kwalifikacyjnych.
Kategoria: Finanse/Bankowość
29.05.2013

W tej chwili w Systemie Standardów Kwalifikacji uczestniczy 26 banków, 19 szkół i jedna instytucja finansowa. Specjalny, honorowy status uczestnika Systemu Standardów posiada Narodowy Bank Polski (NBP), który od początku funkcjonowania Systemu wspiera merytorycznie prace nad jego rozwojem. Ponadto uczestnikami Systemu są również wszystkie banki spółdzielcze, reprezentowane przez dwa banki zrzeszające.
DPB (Dyplomowany Pracownik Bankowy) jest polską kwalifikacją z zakresu bankowości.

Dane podstawowe

Tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego można zdobyć w wyniku zaliczenia:

 • egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB;
 • egzaminu po ukończonym Studium Bankowości.

Dodatkowo, potrzebny jest 2-letni staż pracy w sektorze finansowym, pozytywna ocena pracodawcy dotycząca umiejętności i postaw pracownika.

Dyplomowany Pracownik Bankowy po egzaminie EFCB 3E

Tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego jest jednym ze standardów kwalifikacyjnych przyznawanym przez Związek Banków Polskich. Ten Standard Kwalifikacyjny dotyczy ogółu pracowników centrali i jednostek terenowych (sprzedaży, zaplecza i wsparcia). Jego części, zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, to: wiedza, umiejętności i postawy (kompetencje społeczne).

Zgodnie z procedurą uzyskiwania Certyfikatów ZBP proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:

 1. egzaminu organizowanego w ramach Systemu Standardów;
 2. oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę.

Wymagania:

 1. zdanie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, który weryfikuje wiedzę i część umiejętności pracownika (pozostałe umiejętności oraz postawy, które trudne są do oceny na podstawie egzaminu, oceniane są przez pracodawcę);
 2. 2-letni staż pracy.

Finalna ocena składa się z 3 elementów:

 1. przedstawienie ważnego Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E2;
 2. oceny pracodawcy dotyczącej pozostałych umiejętności pracownika;
 3. oceny pracodawcy dotyczącej postaw pracownika.

Ocena przez pracodawcę odbywa się na podstawie standardowego Arkusza Oceny, który jest dołączany do wniosku do ZBP o nadanie stopnia zawodowego DPB.

Zakres

Wiedza i umiejętności – weryfikowane na podstawie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E – znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć podstawowych w dziedzinie bankowości i finansów.

Wymogi na podstawie „Efektów uczenia się ECB EFCB 3E” podzielono na moduły, w ramach których wyszczególniono wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Moduł 1: System monetarny i finansowy UE:

 1. Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej;
 2. Polityka monetarna w UE;
 3. System finansowy w UE i Unia Bankowa.

Moduł 2: Klienci, produkty i usługi banku:

 1. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów;
 2. Produkty i usługi;
 3. Klienci detaliczni;
 4. Klienci zamożni;
 5. Klienci MSP;
 6. Klienci korporacyjni;
 7. Etyka.

Moduł 3: Ryzyko i compliance:

 1. Ryzyko kredytowe;
 2. Ryzyko płynności;
 3. Ryzyko rynkowe;
 4. Ryzyko operacyjne;
 5. Inne ryzyka;
 6. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli;
 7. Analiza rentowności.

Umiejętności weryfikowane przez pracodawcę:

 1. identyfikacja instytucji konkurencyjnych i porównanie ich działalności (oferty) dla poszczególnych grup klientów;
 2. obliczanie oprocentowania depozytów i kredytów oraz innych parametrów finansowych sprzedawanych produktów (matematyka finansowa);
 3. obliczanie wysokości podatku od wkładów bankowych i wytłumaczenie zasadd naliczania podatku od innych dochodów kapitałowych;
 4. wyjaśnienie klientowi zagadnień prawnych oraz finansowych związanych z oferowanymi przez bank produktami (zrozumiały i przystępny język, logika wyjaśnień, posługiwanie się przykładami etc.);
 5. segmentacja klientów i proponowanie usług zgodne z potrzebami i oczekiwaniami danej grupy;
 6. proponowanie odpowiedniego dla klienta rodzajów produktów, uwzględniając różne rodzaje ryzyka, warunki finansowe (cenowe) oraz inne wymogi (np. wynikające z zewnętrznych przepisów);
 7. ogólna ocena finansową przedsiębiorstwa;
 8. wskazanie transakcji, które mogą być uznane za podejrzane;
 9. obsługa urządzeń i systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku;
 10. przygotowanie dokumentacji bankowej zgodnie z wymogami pracodawcy;
 11. wykorzystanie informacji prawnych i ekonomicznych stosownie do potrzeb obsługi klienta, zarówno ze źródeł zewnętrznych jak i wewnątrz organizacji;
 12. przygotowanie się do kontaktu z klientem i zaproponowanie odpowiednich produktów i usług w zależności od potrzeb klienta;
 13. zastosowanie podstawowych elementów technik negocjacyjnych i negocjowanie warunki umów;
 14. sprzedaż nowych produktów – cross-selling, up-selling (uzupełnianie i korzystanie z systemów informatycznych z zakresu obsługi klienta, w tym CRM, stosowanie technik sprzedaży;
 15. reagowanie na pojawiające się potrzeby klienta, obsługa klienta składającego skargę lub reklamację);;
 16. diagnozowanie potrzeb klienta.

Postawy weryfikowane przez pracodawcę:

 1. Zrozumienie i wdrażanie misji oraz głównych celów banku;
 2. Postępowanie zgodne z wartościami banku;
 3. Otwartość i zorientowanie na klienta, wykazywanie inicjatywy;
 4. Znajomość oferty produktowej banku oraz stałe aktualizowanie wiedzy;
 5. Zainteresowanie bieżącymi zmianami zachodzącymi na rynku finansowym w stopniu odpowiadającym zajmowanemu stanowisku;
 6. Takt i grzeczność oraz w przypadkach tego wymagających odpowiednia asertywność;
 7. Poczucie odpowiedzialności i dotrzymywanie zobowiązań;
 8. Łatwość nawiązywania kontaktów i poszanowanie innych;
 9. Zachowanie dyskrecji, tajemnicy zawodowej i dbanie o bezpieczeństwo informacji;
 10. Zdyscyplinowanie i odpowiednia szybkość działania;
 11. Ukierunkowanie na cel/rezultat w zgodzie z kulturą zadaniową;
 12. Działanie zgodne z obowiązującymi zasadami i procedurami (wewnętrznymi i zewnętrznymi), unikanie narażenia banku na ryzyko operacyjne;
 13. Szczegółowość – precyzyjność działania (waga i znaczenie pomyłek);
 14. Dbanie o wizerunek i reputację banku (kreowanie wizerunku na każdym stanowisku w bezpośrednim kontakcie z klientem – postępowanie, zachowanie, kultura osobista, dbałość o wygląd zewnętrzny, zachowanie tajemnicy bankowej, znaczenie PR-u, sygnalizowanie przełożonym nieprawidłowości działania banku, innych pracowników);
 15. Etyczne postępowanie (lojalność, uczciwość, rzetelność informacji, wyjaśnianie wątpliwości, informowanie o zagrożeniach – ryzykach, rzeczywiste doradztwo, wykorzystywanie informacji poufnych, unikanie ewidentnych konfliktów interesu bank – klient i pracownik – klient; przeciwdziałanie podejmowaniu nadmiernego ryzyka dla banku lub klienta, akceptowaniu nieuzasadnionych strat, działaniu na szkodę klienta, praniu brudnych pieniędzy), Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej);
 16. Zapobieganie i wykrywanie przestępstw bankowych (pracowniczych i klientowskich).

Szczegóły oraz informacje dodatkowe na stronie Związku Banków Polskich

Szczegółowe informacje na temat egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

Dyplomowany Pracownik Bankowy po egzaminie Studium Bankowości

O stopień ubiegać się mogą pracownicy o kilkuletnim stażu pracy w bankowości lub w instytucji finansowej współpracującej z bankiem, uczestnikiem systemu. Wymaganiem jest zdanie pisemnego i ustnego egzaminu "Studium Bankowości".

Zakres wymaganej wiedzy:

 1. Podstawowe elementy mechanizmu rynkowego;
 2. System bankowy w Polsce;
 3. Organizacja i zarządzanie bankiem;
 4. Operacje krajowe;
 5. Operacje zagraniczne;
 6. Rachunkowość bankowa;
 7. Analiza kredytowa i fundamentalna;
 8. Marketing bankowy;
 9. Rynek pieniężny i kapitałowy;
 10. Zarządzanie aktywami i pasywami;
 11. Audyt wewnętrzny, kontrola, audyt zewnętrzny działalności banku;
 12. Informacja i informatyka bankowa;
 13. Bezpieczeństwo prawne w działalności bankowej;
 14. Elementy etyki.

Umiejętności:

 • formułowanie wniosków z przeprowadzanych porównań, analiz i ocen rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w banku lub jego oddziale oraz w podstawowych sferach funkcjonowania banku (organizacja, stosowane procedury, kadra pracownicza, zaplecze techniczne);
 • zrozumienie instrumentów systemu ekonomiczno-finansowego banku oraz sposobów osiągania wymaganych parametrów bezpieczeństwa banku, szans jego rozwoju i kształtowania korzystnej pozycji banku na rynku w celu zwiększenia zaufania publicznego.

Pożądane predyspozycje psychologiczne

Właściwości intelektualne (m.in. zdolności analityczne, innowacyjność, łatwość uczenia się), cechy temperamentu (zrównoważenie emocjonalne, opanowanie) postawy i zachowania (m.in. odpowiedzialność, przestrzeganie społecznie akceptowanych norm zachowania), cechy indywidualne związane z pracą (m.in. samodzielność w działaniu, długotrwała koncentracja uwagi, zdolność organizowania pracy własnej) oraz kontakty społeczne (zdolność współpracy i współdziałania, poszanowanie innych, takt i kultura bycia).

Szczegółowe informacje na stronie Związku Banków Polskich

Perspektywy rozwoju

Dyplomowani pracownicy bankowi zwykle pracują w bankach oraz instytucjach finansowych jako specjaliści. Mogą także pracować jako doradcy lub zajmować stanowiska kierownicze.

Oprac. na podstawie informacji Związku Banków Polskich.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć