Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

DPB (Dyplomowany Pracownik Bankowy)

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej DPB (Dyplomowany Pracownik Bankowy).
Kategoria: Bankowość
11.01.2022

Dane podstawowe

Tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego można zdobyć w wyniku zaliczenia:

 • egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB;
 • egzaminu po ukończonym Studium Bankowości.

Dodatkowo, potrzebny jest 2-letni staż pracy w sektorze finansowym, pozytywna ocena pracodawcy dotycząca umiejętności i postaw pracownika.

Dyplomowany Pracownik Bankowy po egzaminie EFCB 3E

Tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego jest jednym ze standardów kwalifikacyjnych przyznawanym przez Związek Banków Polskich. Ten Standard Kwalifikacyjny dotyczy ogółu pracowników centrali i jednostek terenowych (sprzedaży, zaplecza i wsparcia). Jego części, zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, to: wiedza, umiejętności i postawy (kompetencje społeczne).

Zgodnie z procedurą uzyskiwania Certyfikatów ZBP proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:

 1. egzaminu organizowanego w ramach Systemu Standardów;
 2. oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę.

Wymagania:

 1. zdanie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, który weryfikuje wiedzę i część umiejętności pracownika (pozostałe umiejętności oraz postawy, które trudne są do oceny na podstawie egzaminu, oceniane są przez pracodawcę);
 2. 2-letni staż pracy.

Finalna ocena składa się z 3 elementów:

 1. przedstawienie ważnego Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E2;
 2. oceny pracodawcy dotyczącej pozostałych umiejętności pracownika;
 3. oceny pracodawcy dotyczącej postaw pracownika.

Ocena przez pracodawcę odbywa się na podstawie standardowego Arkusza Oceny, który jest dołączany do wniosku do ZBP o nadanie stopnia zawodowego DPB.

Zakres

Wiedza i umiejętności – weryfikowane na podstawie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E – znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć podstawowych w dziedzinie bankowości i finansów.

Wymogi na podstawie „Efektów uczenia się ECB EFCB 3E” podzielono na moduły, w ramach których wyszczególniono wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Moduł 1: System monetarny i finansowy UE:

 1. Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej;
 2. Polityka monetarna w UE;
 3. System finansowy w UE i Unia Bankowa.

Moduł 2: Klienci, produkty i usługi banku:

 1. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów;
 2. Produkty i usługi;
 3. Klienci detaliczni;
 4. Klienci zamożni;
 5. Klienci MSP;
 6. Klienci korporacyjni;
 7. Etyka.

Moduł 3: Ryzyko i compliance:

 1. Ryzyko kredytowe;
 2. Ryzyko płynności;
 3. Ryzyko rynkowe;
 4. Ryzyko operacyjne;
 5. Inne ryzyka;
 6. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli;
 7. Analiza rentowności.

Umiejętności weryfikowane przez pracodawcę:

 1. identyfikacja instytucji konkurencyjnych i porównanie ich działalności (oferty) dla poszczególnych grup klientów;
 2. obliczanie oprocentowania depozytów i kredytów oraz innych parametrów finansowych sprzedawanych produktów (matematyka finansowa);
 3. obliczanie wysokości podatku od wkładów bankowych i wytłumaczenie zasadd naliczania podatku od innych dochodów kapitałowych;
 4. wyjaśnienie klientowi zagadnień prawnych oraz finansowych związanych z oferowanymi przez bank produktami (zrozumiały i przystępny język, logika wyjaśnień, posługiwanie się przykładami etc.);
 5. segmentacja klientów i proponowanie usług zgodne z potrzebami i oczekiwaniami danej grupy;
 6. proponowanie odpowiedniego dla klienta rodzajów produktów, uwzględniając różne rodzaje ryzyka, warunki finansowe (cenowe) oraz inne wymogi (np. wynikające z zewnętrznych przepisów);
 7. ogólna ocena finansową przedsiębiorstwa;
 8. wskazanie transakcji, które mogą być uznane za podejrzane;
 9. obsługa urządzeń i systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku;
 10. przygotowanie dokumentacji bankowej zgodnie z wymogami pracodawcy;
 11. wykorzystanie informacji prawnych i ekonomicznych stosownie do potrzeb obsługi klienta, zarówno ze źródeł zewnętrznych jak i wewnątrz organizacji;
 12. przygotowanie się do kontaktu z klientem i zaproponowanie odpowiednich produktów i usług w zależności od potrzeb klienta;
 13. zastosowanie podstawowych elementów technik negocjacyjnych i negocjowanie warunki umów;
 14. sprzedaż nowych produktów – cross-selling, up-selling (uzupełnianie i korzystanie z systemów informatycznych z zakresu obsługi klienta, w tym CRM, stosowanie technik sprzedaży;
 15. reagowanie na pojawiające się potrzeby klienta, obsługa klienta składającego skargę lub reklamację);;
 16. diagnozowanie potrzeb klienta.

Postawy weryfikowane przez pracodawcę:

 1. Zrozumienie i wdrażanie misji oraz głównych celów banku;
 2. Postępowanie zgodne z wartościami banku;
 3. Otwartość i zorientowanie na klienta, wykazywanie inicjatywy;
 4. Znajomość oferty produktowej banku oraz stałe aktualizowanie wiedzy;
 5. Zainteresowanie bieżącymi zmianami zachodzącymi na rynku finansowym w stopniu odpowiadającym zajmowanemu stanowisku;
 6. Takt i grzeczność oraz w przypadkach tego wymagających odpowiednia asertywność;
 7. Poczucie odpowiedzialności i dotrzymywanie zobowiązań;
 8. Łatwość nawiązywania kontaktów i poszanowanie innych;
 9. Zachowanie dyskrecji, tajemnicy zawodowej i dbanie o bezpieczeństwo informacji;
 10. Zdyscyplinowanie i odpowiednia szybkość działania;
 11. Ukierunkowanie na cel/rezultat w zgodzie z kulturą zadaniową;
 12. Działanie zgodne z obowiązującymi zasadami i procedurami (wewnętrznymi i zewnętrznymi), unikanie narażenia banku na ryzyko operacyjne;
 13. Szczegółowość – precyzyjność działania (waga i znaczenie pomyłek);
 14. Dbanie o wizerunek i reputację banku (kreowanie wizerunku na każdym stanowisku w bezpośrednim kontakcie z klientem – postępowanie, zachowanie, kultura osobista, dbałość o wygląd zewnętrzny, zachowanie tajemnicy bankowej, znaczenie PR-u, sygnalizowanie przełożonym nieprawidłowości działania banku, innych pracowników);
 15. Etyczne postępowanie (lojalność, uczciwość, rzetelność informacji, wyjaśnianie wątpliwości, informowanie o zagrożeniach – ryzykach, rzeczywiste doradztwo, wykorzystywanie informacji poufnych, unikanie ewidentnych konfliktów interesu bank – klient i pracownik – klient; przeciwdziałanie podejmowaniu nadmiernego ryzyka dla banku lub klienta, akceptowaniu nieuzasadnionych strat, działaniu na szkodę klienta, praniu brudnych pieniędzy), Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej);
 16. Zapobieganie i wykrywanie przestępstw bankowych (pracowniczych i klientowskich).

Szczegóły oraz informacje dodatkowe na stronie Związku Banków Polskich

Szczegółowe informacje na temat egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

Dyplomowany Pracownik Bankowy po egzaminie Studium Bankowości

O stopień ubiegać się mogą pracownicy o kilkuletnim stażu pracy w bankowości lub w instytucji finansowej współpracującej z bankiem, uczestnikiem systemu. Wymaganiem jest zdanie pisemnego i ustnego egzaminu "Studium Bankowości".

Zakres wymaganej wiedzy:

 1. Podstawowe elementy mechanizmu rynkowego;
 2. System bankowy w Polsce;
 3. Organizacja i zarządzanie bankiem;
 4. Operacje krajowe;
 5. Operacje zagraniczne;
 6. Rachunkowość bankowa;
 7. Analiza kredytowa i fundamentalna;
 8. Marketing bankowy;
 9. Rynek pieniężny i kapitałowy;
 10. Zarządzanie aktywami i pasywami;
 11. Audyt wewnętrzny, kontrola, audyt zewnętrzny działalności banku;
 12. Informacja i informatyka bankowa;
 13. Bezpieczeństwo prawne w działalności bankowej;
 14. Elementy etyki.

Umiejętności:

 • formułowanie wniosków z przeprowadzanych porównań, analiz i ocen rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w banku lub jego oddziale oraz w podstawowych sferach funkcjonowania banku (organizacja, stosowane procedury, kadra pracownicza, zaplecze techniczne);
 • zrozumienie instrumentów systemu ekonomiczno-finansowego banku oraz sposobów osiągania wymaganych parametrów bezpieczeństwa banku, szans jego rozwoju i kształtowania korzystnej pozycji banku na rynku w celu zwiększenia zaufania publicznego.

Pożądane predyspozycje psychologiczne

Właściwości intelektualne (m.in. zdolności analityczne, innowacyjność, łatwość uczenia się), cechy temperamentu (zrównoważenie emocjonalne, opanowanie) postawy i zachowania (m.in. odpowiedzialność, przestrzeganie społecznie akceptowanych norm zachowania), cechy indywidualne związane z pracą (m.in. samodzielność w działaniu, długotrwała koncentracja uwagi, zdolność organizowania pracy własnej) oraz kontakty społeczne (zdolność współpracy i współdziałania, poszanowanie innych, takt i kultura bycia).

Szczegółowe informacje na stronie Związku Banków Polskich

Perspektywy rozwoju

Dyplomowani pracownicy bankowi zwykle pracują w bankach oraz instytucjach finansowych jako specjaliści. Mogą także pracować jako doradcy lub zajmować stanowiska kierownicze.

Oprac. na podstawie informacji Związku Banków Polskich.