Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

W celu ujednolicenia minimalnych wymagań wobec pracowników we wszystkich bankach w Polsce, wskazania pracownikowi lub kandydatowi kluczowych kompetencji wymaganych na danym stanowisku w bankowości oraz określenia jasnej ścieżki kariery w bankowości Związek Banków Polskich stworzył System Standardów Kwalifikacyjnych.
Kategoria: Finanse/Bankowość
18.05.2017

W tej chwili w Systemie Standardów Kwalifikacji uczestniczy 26 banków, 19 szkół i jedna instytucja finansowa. Specjalny, honorowy status uczestnika Systemu Standardów posiada Narodowy Bank Polski (NBP), który od początku funkcjonowania Systemu wspiera merytorycznie prace nad jego rozwojem. Ponadto, uczestnikami Systemu są również wszystkie banki spółdzielcze, reprezentowane przez dwa banki zrzeszające.

Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością  jest polską kwalifikacją z zakresu bankowości.

Dane podstawowe

Kwalifikacja Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością  skierowana jest do pracowników na co dzień poruszających się w obszarze budowania i funkcjonowania procesów w bankach oraz instytucjach finansowych. Jest to szeroka grupa obejmująca, m.in.:

 1. Właścicieli procesów;
 2. Obecnych i potencjalnych liderów,
 3. Osoby odpowiedzialne za zmiany i usprawnienia powierzonych im procesów;
 4. Osoby zajmujące się optymalizacją procesów;
 5. Liderów zespołów projektowych;
 6. Osoby z doświadczeniem procesowym. 

Aby uzyskać certyfikat, należy posiadać min. 2-letni staż pracy w sektorze bankowo-finansowym, zdać egzamin testowy, obronić projekt oraz otrzymać pozytywną ocenę od pracodawcy dotyczącą umiejętności i postaw pracownika.

Zakres

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych niniejszy Standard został podzielony na trzy części:

 1. Wiedza;
 2. Umiejętności;
 3. Postawy.

Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:

 1. Egzaminu ZBP (pisemnego, w formie testu jednokrotnego wyboru, i ustnego, w formie obrony projektu);
 2. Oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę (bank lub inną instytucję pośrednictwa finansowego rekomendowaną przez bank). W celu usystematyzowania tego etapu pracodawca otrzymuje standardowy formularz, w którym przedstawia swoją ocenę pozostałych umiejętności oraz postaw pracownika. Z uwagi na specyfikę, rodzaj realizowanych zadań i zakres odpowiedzialności pracodawca przy ocenie umiejętności pracownika uwzględnia jego doświadczenie (wymagany staż pracy w sektorze finansowym to min. 2 lata).

Pozytywny wynik otrzymany z egzaminu oraz ocena aktualnego pracodawcy nt. pozostałych umiejętności i postaw pracownika składa się na finalną ocenę, która upoważnia pracodawcę do wystąpienia do Związku Banków Polskich o wystawienie Certyfikatu dla Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością.

Wymagania:

Wiedza weryfikowana na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego – znajomość zagadnień dotyczących procesu, zasad działania lidera zespołu doskonalącego proces, narzędzi wspomagających wdrażanie zarządzania procesowego w organizacji, znajomość kluczowych narzędzi analizy statystycznej oraz narzędzi z obszaru zarządzania projektem i angażowania ludzi w zmiany.

Zagadnienia:

 1. Definiowanie procesu;
 2. Analiza stanu obecnego procesu („AS IS”);
 3. Projektowanie i wdrażanie zmian w procesie („TO BE – docelowy stan procesu”);
 4. Prowadzenie projektu optymalizacyjnego;
 5. Zarządzanie zmianą;
 6. Podejście strategiczne w zarządzaniu procesami;
 7. Umiejętności komunikacyjne i zarządzanie zespołem;
 8. Kompetencje w zakresie specyfiki sektora finansowego.

Umiejętności weryfikowane na podstawie egzaminu ustnego – zestaw umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie i stosowanie podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji.

Zakres:

 1. Definiowanie procesu;
 2. Analiza stanu obecnego procesu („AS IS”);
 3. Projektowanie i wdrażanie zmian w procesie („TO-BE”);
 4. Prowadzenie projektu optymalizacyjnego;
 5. Podejście strategiczne w zarządzaniu procesami;

Umiejętności weryfikowane przez pracodawcę – zestaw umiejętności merytorycznych i praktycznych wymaganych i wykorzystywanych w środowisku pacy, bezpośrednio związanych z wdrażaniem zmian w organizacji:

 1. Umiejętności komunikacyjne i zarządzanie zespołem;
 2. Umiejętności interpersonalne związane z zarządzaniem zmianą.

Postawy – zdolności społeczne wykorzystywane w relacjach z innymi, wywierają bezpośredni wpływ na jakość komunikacji z innymi, a w szczególności z współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, a także z klientami i innymi interesariuszami:

 1. Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych;
 2. Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy;
 3. Dbanie o wizerunek pracodawcy;
 4. Pozytywny stosunek do zmiany;
 5. Etyczne postępowanie.

Informacje dodatkowe

Wymagania egzaminacyjne, zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne na dedykowanej stronie internetowej www.certyfikacjaprocesowa.pl

Szczegółowe informacje na stronie Związku Banków Polskich.

Perspektywy rozwoju

Posiadacze kwalifikacji zwykle zajmują się zagadnieniami z obszaru budowania i funkcjonowania procesów w bankach oraz instytucjach finansowych. O tej kwalifikacji powinni pomyśleć przede wszystkim kierownicy zepsołów oraz managerowie w ramach tzw. biur PMO (project management office, czyli biuro zarządzania projektami) bądź coraz popularniejszych biur CMO (change management office), zajmujących się zarządzaniem zmianą w zmiennym środowisku regulacji finansowych oraz w dobie coraz szybciej postępującej globalizacji.