Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Analityk inwestycyjny

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę analityka inwestycyjnego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
12.02.2014

Analityk inwestycyjny zajmuje się przygotowywaniem raportów i rekomendacji dla planowanych inwestycji oraz monitorowaniem warunków rynkowych i działania inwestycji aktualnie utrzymywanych. Często także analitycy zajmują się opieką nad procesem inwestycyjnym w zakresie szerszym niż tylko analiza danych: gromadzą i projektują dokumentację i przebieg formalny procesu inwestycyjnego. 

Zakres obowiązków

  • pozyskiwanie, obróbka i analiza danych,
  • analiza projektów inwestycyjnych, rynków inwestycji oraz spółek 
  • opracowanie raportów i rekomendacji dotyczących inwestycji dla klientów oraz dla macierzystej instytucji finansowej (np. domu maklerskiego lub banku)
  • przygotowywanie strategii inwestycyjnych i portfeli inwestycyjnych dla klientów instytucji finansowej  
  • opracowywanie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych, 
  • stałe monitorowanie sytuacji na rynkach i w spółkach portfelowych istotnych dla wybranych obszarów inwestycji
  • sporządzanie raportów okresowych, dotyczących poszczególnych spółek portfelowych inwestora.

Profil

Kandydat na stanowisko analityka inwestycyjnego powinien biegle odczytywać i interpretować informacje finansowe z rynku oraz te, dotyczące konkretnych podmiotów. W związku z tym, niezbędna w jego pracy jest znajomość zarówno makroekonomii jak i mikroekonomii, analizy technicznej,zasad wyceny akcji/obligacji, zasad wyceny opcji, a także statystyki i sprawozdawczości finansowej. Analityk musi znać też modelowanie finansowe oraz wykazywać się umiejętnością analitycznego i syntetycznego myślenia. Niezbędne na tym stanowisku są też umiejętności czytelnego prezentowania danych, formułowania wniosków i rekomendacji na temat inwestycji, prognozowania finansowego i budżetowania. Poszukiwani na te stanowisko są absolwenci kierunków, takich jak finanse i ekonomia oraz kierunków analitycznych – statystyki lub matematyki.

Perspektywy rozwoju

Rozwój w ramach tego samego departamentu wiąże się dla analityka z obejmowaniem takich stanowisk, jak starszy analityk inwestycyjny lub ekspert ds. analiz. Idąc ścieżką menedżerską analitycy przyjmują takie stanowiska, jak kierownik zespołu analiz inwestycyjnych/finansowych lub kierownik zespołu raportowania i monitorowania. Wielu analityków zostaje na dalszym etapie kariery doradcami inwestycyjnymi, inwestorami oraz maklerami. Dobrym pomysłem jest uzyskanie certyfikatu Chartered Financial Analyst (Dyplomowany Analityk Finansowy).