Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Tajemnica bankowa

W poniższym artykule wyjaśnimy, co oznacza pojęcie tajemnicy bankowej w bankowości.
04.07.2018
W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest pojęcie tajemnicy bankowej w ramach korporacji.

Tajemnica bankowa to termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Oznacza wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej. Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej ma bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe.

Tajemnica bankowa – definicja

Tajemnica bankowa – to swoisty obowiązek banku. Instytucje bankowe muszą zachowywać określone kategorie informacji o swoich klientach na wyłączność. Ich ujawnienie wymaga uzyskania zgody samych zainteresowanych albo jest możliwe w tzw. okolicznościach szczególnych.

Czego dotyczy tajemnica bankowa?

Tajemnicą bankową objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej (np. udzielenia kredytu, prowadzenia rachunku bankowego, przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych itd.) uzyskane w trakcie negocjacji, zawierania i podczas realizacji umowy, na podstawie której bank daną czynność wykonuje. Zaczyna działać już od chwili rozpoczęcia negocjacji warunków umowy, którą klient zamierza z bankiem podpisać. Objęte są nią wszelkie informacje przekazane bankowi przez klienta, również te, służące do przygotowania umowy.

Zakończenie obowiązywania umowy między bankiem a klientem nie powoduje ustania obowiązku przestrzegania tajemnicy bankowej. 

Kiedy tajemnica bankowa nie obowiązuje?

Tajemnica bankowa nie obowiązuje w następujących wypadkach:

 • bez ujawnienia informacji objętej tajemnicą bankową nie jest możliwe należyte wykonanie umowy, na podstawie której jest wykonywana ta czynność bankowa lub należyte wykonanie czynności pozostających w związku z zawarciem i wykonaniem tej umowy;
 • następuje ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, którym bank asygnuje wykonywanie, stale lub okresowo, czynności związanych z wykonywaniem działalności bankowej, w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania tych czynności;
 • następuje udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową adwokatom lub radcom prawnym w związku ze świadczeniem przez nich pomocy prawnej na rzecz banku;
 • udzielenie informacji innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym jest niezbędne do należytego wykonywania, określonych w przepisach prawa, obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ujawnienie informacji wchodzących w zakres tajemnicy bankowej może mieć miejsce także w przypadku spraw cywilnych. Wtedy to stosowne żądanie może wystosować sąd cywilny, jednak tylko jeżeli dana sprawa dotyczy postępowania spadkowego, o podział majątku lub o alimenty.

Dane objęte tajemnicą bankową może otrzymać Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dotyczącym numerów rachunków bankowych płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację tych posiadaczy. Bank może odstąpić od tajemnicy bankowej w szczególności różnych spraw sądowych toczących się przeciwko klientowi banku, gdy instytucje wymienione poniżej muszą uzyskać informacje na temat jego finansów.

Banki mogą udzielać informacji objętych tajemnicą bankową następującym instytucjom:

 • inne banki;
 • instytucje finansowe;
 • Komisja Nadzoru Finansowego;
 • Najwyższa Izba Kontroli;
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
 • Generalny Inspektor Danych Osobowych;
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd;
 • biegli rewidenci;
 • wojsko;
 • policja;
 • prokuratorzy;
 • sądy.