Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Certificate in Treasury (CiT)

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej Certificate in Treasury: kursy, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji Certificate in Treasury.
Kategoria: Analiza
04.03.2016

Certificate in Treasury to międzynarodowa kwalifikacja ceniona w zawodzie specjalisty z co najmniej trzykletnim doświadczeniem w departamencie skarbu, coraz częściej – w związku z nomenklaturą angielską – nazywanego Treasurer/Treasury Specialist, Senior Treasurer/Senior Treasury Specialist lub Senior Treasury Analyst.

Dane podstawowe

Certificate in Treasury jest kwalifikacją przeznaczoną dla finansistów posiadających kilkuletnie doświadczenie zawodowe, którzy chcieliby  zdobyć wiedzę na temat roli, którą ogrywają działy skarbu (ang. treasury) w bankach bądź międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Główne zadania jednostki zajmującej się tym obszarem opisano w charakterystyce kwalifikacji Certificate in Treasury Fundamentals.

Za system certyfikacyjny odpowiada stowarzyszenie ACT (Association of Corporate Treasurers) zrzeszające profesjonalistów pracujących w działach skarbowych.

Zakres

Certificate in Treasury składa się z pięciu części:

 • Część pierwsza: Otoczenie działów skarbowych (The context of treasury);
 • Część druga: Zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz płynnością przedsiębiorstwa (Cash and liquidity management);
 • Część trzecia: Finanse corporacyjne (Corporate finance);
 • Część czwarta: Etyka, ład i regulacje a skarb przedsiębiorstwa (Ethics, governance and regulation in treasury);
 • Część piąta: analiza i zarządzanie ryzykiem (Risk analysis and management).

Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych części kwalifikacji Certificate in Treasury.

Część pierwsza. The context of treasury

W części pierwszej studenci mogą zapoznać się z obszarem tematycznym dotyczącym funkcjonowania działów skarbowych i ich relacjach z innymi departamentami w organizacji oraz funkcjonowaniem rynków finansowych (pieniężnym i kapitałowym), w tym takich zagadnień, jak stopa procentowa krótkoterminowa (związana z operacjami zawieranymi na okres nieprzekraczający jednego roku) oraz długoterminowa (dla operacji trwających dłużej niż jeden rok). Drugim ważnym obszarem poruszanym przez tę część są rynki walutowe, ich charakterystyka oraz zasady transakcji wymian walutowych (spot oraz forward).
Część pierwsza zarysowuje również istotne z punktu widzenia działów finansowych relacje pomiędzy dyrektorem finansowym (CFO), skarbnikiem a pozostałymi członkami zespołów finansowych.

Część druga. Cash and liquidity management

Zarządzanie płynnością oraz przepływem stało się dla przedsiębiorstw bardzo ważnym priorytetem w czasach kryzysu finansowego w 2008 roku, stąd wzrost znaczenia działów skarbowych w organizacjach, który zajmuje się również zarządzaniem kredytowym oraz tzw. księgowością bankową.

W części drugiej uczestnicy kursów przygotowujących do kwalifikacji Certificate in Treasury poznają korzyści, jakie płyną z analizy predyktywnej w zakresie płynności finansowej z uwzględnieniem specyfiki danej branży oraz zmiennych, takich jak m.in. źródła finansowania: pożyczki bankowe, krótkoterminowe papiery dłużne, fundusze alternatywne oraz produkty typu trade finance.

Po zakończeniu tej części specjalista potrafi wskazać różnice pomiędzy pojęciami pieniądza, płynności a zyskiem, zinterpretować dynamiczne zmiany w zakresie przepływów pieniężnych oraz dokonać odpowiednich kalkulacji na rzecz zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Część trzecia. Corporate finance

Finanse korporacyjne w przedsiębiorstwach traktuje się jako łącznik pomiędzy strategią korporacyjną a finansami rozumianymi w tym kontekście jako wsparcie w osiągnięciu założonych celów biznesowych. I właśnie tego podejścia do finansów korporacyjnych uczą się pracownicy działu skarbowego, który powinien ściśle współpracować z dyrektorem finansowym.

W części trzeciej uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat rynków kapitałowych, źródeł pozyskiwania kapitału i możliwości inwestowania oraz zasad funkcjonowania międzynarodowego rynku papierów wartościowych.

Część czwarta. Ethics, governance and regulation in treasury

Dział skarbu odgrywa istotną rolę w strategiach przedsiębiorstwa związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kulturą organizacyjną stawiająca na rozwiązania etyczne w biznesie.

W części czwartej szeroko opisano elementy polityki risk management w przedsiębiorstwie, w tym odpowiedzialności poszczególnych pionów organizacyjnych w kontekście ryzyka, księgowości, podatków i raportowania finansowego, czyli jednostek front, back oraz middle office.

Ważnym elementem składowym tej części jest również polityka compliance oraz międzynarodowe ustawy regulujące funkcjonowanie rynków finansowych:

 • Regulacja instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR);
 • Bazylea III, określająca nowe miary płynności oraz bufory kapitałowe;
 • Ustawa Dodda-Franka (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act);
 • regulacje związane z polityką AML: przestępstwa finansowe;
 • akty prawne dotyczące polityki zgodności (compliance).

Część piąta. Risk analysis and management

Część piąta tej kwalifikacji stanowi kontynuację konceptów poruszonych w poprzedniej sekcji. Nowym obszarem, którego uczą się studenci, jest zagadnienie analizy w obszarze zarządzania ryzkiem, w tym analiza wrażliwości, metody scenariuszowe oraz symulacje biznesowe z wykorzystaniem analiz Monte Carlo.
Dodatkowo, w części piątej ujęto szczegółową klasyfikację ryzyka: ryzyko handlowe; ryzyko finansowe (np. kredytowe, płynności); ryzyko operacyjne.

Czas trwania

Czas trwania nauki zależy od indywidualnych preferencji studenta. Zazwyczaj na każdą z powyżej opisanych części należy przeznaczyć 50 godzin (łącznie 250 godzin). Przy pracy na pełen etat kurs przygotowujący do egzaminu studenci kończą w okresie od 6 do 12 miesięcy.

Dodatkowo, aby uzyskać Certificate in Treasury, należy spełnić kilka innych wymagań związanych ze ścieżką zawodową finansisty.

Kwalifikację Certificate in Treasury można zakończyć powodzeniem, jeżeli, poza zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, opcjonalnie:

 • ukończyło się kwalifikację Certificate in Treasury Fundamentals;

 • ukończyło się  kwalifikację Certificate in International Cash Management;

 • legitymuje się tytułem członka organizacji International Federation of Accountants (IFAC);

 • ukończyło się studia z obszaru księgowości lub dwa kierunki studiów finansowych, ekonomicznych, powiązanych z bankowością lub biznesowych;

 • ukończyło się kwalifikację Chartered Financial Analyst (CFA) lub Certified Treasury Professional (CTP);

 • posiada się co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze treasury.

Kurs wieńczy egzamin składający się z 23 pytań opisowych podzielonych na trzy sekcje. Aby uzyskać wynik pozytywny, każdą sekcję należy zaliczyć co najmniej w 50 proc.

Czas trwania egzaminu wynosi łącznie 10 godzin (po dwie godziny na każdą z części sylabusa), ale jest rozłożony na 3 dni.

Kursy oraz egzamin studenci mają dostęp dzięki platformie internetowej ACT Learning Academy. Co ważne, egzamin odbywa się przy wirtualnej asyście egzaminatora dzięki wykorzystaniu rozwiązań wideo.

Egzaminy w ramach Certificate in Treasury odbywają się trzy razy w roku: w kwietniu, lipcu oraz październiku. Wyniki z egzaminu uczestnicy otrzymują 2 miesiące od daty trzydniowego egzaminu.

Koszt za sesję egzaminacyjną wynosi 100 funtów, czyli ok. 560 złotych. To niewiele, jednakże wydatki wzrastają w przypadku kursów internetowych, za które każdy uczestnik całościowo płaci 1330  funtów, czyli ok. 7,5 tys. złotych.

Perspektywy rozwoju

Podobnie jak Certificate in Treasury Fundamentals, Certificate in Treasury jest kwalifikacją rozpoznawalną w branży finansowej głównie na anglosaskim rynku pracy.

W systemie kompetencyjnym Certificate in Treasury jest definiowany jako poziom operacyjny w zawodzie skarbnika, który dzięki tej kwalifikacji staje się wsparciem dla działów finansowych i uczestniczy w procesach decyzyjnych dyrektorów finansowych.

Kwalifikacja Certificate in Treasury  jest polecana specjalistom pracującym na następujących stanowiskach (nazwy stanowisk w jęz. angielskim):

 • Treasury Finance Officer;

 • Treasury Accountant;

 • Treasury Dealer;

 • Export Finance Executive.

 • Assistant Vice